Login

Hydrotheek

help
Berekening CO2-voetafdruk van drinkwaterbedrijven [Boek]
Snip, Laura \ Oesterholt, Frank \ 2019
In deze praktijkcode wordt eerst ingegaan op de achtergrond van rekenmethodes voor een CO2-voetafdruk op basis van uitstoot van CO2-equivalenten (hoofdstuk 2). Daarna zijn in hoofdstuk 3 de richtlijnen voor de berekeningsmethodiek nader toegelicht.
help
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas : monitoringsresultaten en potentie [Boek]
Roest, Kees \ Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ 2018
Deze rapportage beschrijft de monitoringsresultaten in de verschillende stromen van de waterketen en de slibverwerking, een beschouwing van de terugwinpotentie van metalen uit die stromen en de daarop gebaseerde aanbevelingen voor fase 2.
help
Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding). Deel 3: Metalen en kunststoffen / [Boek]
Meerkerk, M.A. \ 2019
Hoofdstuk 2 van deze praktijkcode gaat in op het materiaal-specifieke additionele programma van functionele eisen ten behoeve van het ontwerp van constructies. Vervolgens gebeurt dat in hoofdstuk 3 ten aanzien van de realisatie van die constructies, ...
help
Uniforme storingsregistratie (USTORE) : praktijkcode voor het beheer van storingsregistratie leidingen [Boek]
Beuken, R.H.S. \ Moerman, A. \ 2017
Het doel van deze praktijkcode is een uniform afsprakenkader vast te leggen over de kwaliteit van registratie, verwerking en analyse van storingen aan waterleidingen in het kader van USTORE (Overeenkomst deelname uniforme storingsregistratie).
help
Vier scenario’s voor de drinkwatervraag in 2040 [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Hummelen, A.M. \ Büscher, C. \ Frijns, J. \ 2010
Dit rapport schetst voor elk van de vier WLO-scenario’s de ontwikkeling van de drinkwatervraag in Nederland tot 2040, alsmede de verdeling daarvan over de regio’s Randstad, Overgangszone en Overig Nederland.
help
Gevolgen van zoetwatertekorten voor industrie en drinkwaterproductie [Boek]
Sjerps, Rosa \ Huiting, Hans \ Baken, Kirsten \ 2017
In deze studie zijn de gevolgen van zoetwatertekorten voor de industrie en drinkwaterproductie onderzocht. De projecties van toekomstig debiet, chloride en stofconcentraties in de Maas en de Rijn onder klimaatscenario’s uit het deltaprogramma zijn ve ...
help
Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding). Deel 1: Algemeen / [Boek]
Meerkerk, M.A. \ 2019
In hoofdstuk 2 wordt de dimensionering van drinkwaterreservoirs beschreven. Algemene aspecten van de bedrijfsvoering van die reservoirs komen aan de orde in hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de aan een ontwerp te stellen eisen breedvoerig ...
help
Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) : Deel 2: Beton / [Boek]
Meerkerk, M.A. \ 2017
Deze praktijkcode kan worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen. In het geval van bestekvoorwaarden kan eraan worden gerefereerd. Hoofdstuk 2 van deze praktijkcode gaat in op het programma van functionele eisen ten behoeve van het ...
help
Hygiëne bij werkzaamheden in de zuivering : werkboekje bij de 'Hygiënecode Drinkwater; Drinkwaterbereiding' [Boek]
Oesterholt, F.I.M.H. \ Meerkerk, M.A. \ 2018
In dit werkboekje komen achtereenvolgens de volgende checklists voor hygiënisch werken aan de orde: 1. Algemene basisregels voor hygiëne tijdens het werk; 2. Opslag en vervoer van leidingmaterialen en zuiveringsonderdelen; 3. Reiniging en desinfectie ...
help
Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling : een overzicht van de huidige Nederlandse situatie [Boek]
Hootsmans, Michiel \ Knoben, Roel \ Leerdam, Ton van \ 2017
Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen dez ...
help
Wet- en regelgeving in Nederland voor onderdelen van drinkwaterleiding(nett)en.: een toelichting op de 'Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening' (versie 1 juli 2017) [Boek]
Meerkerk, M.A. \ 2019
In bijlage II van dit rapport wordt de wet- en regelgeving ten behoeve van onderdelen van leiding(nett)en voor drinkwater systematisch en gedetailleerd uitgewerkt, en kan derhalve worden gezien als ‘naslagwerk’. In hoofdstuk 2 wordt een en ander op e ...
help
Protocol referentiedocument AMVD [Boek]
Smeets, P. \ 2017
Dit protocol beschrijft de procedures om op een gestructureerde en geborgde wijze literatuurgegevens te verzamelen en vast te leggen als referentie bij het opstellen van AMVD’s (Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater). Daarnaast is ook beschr ...
help
REFLECT: beoordeling van de risico's van landgebruik voor grondwaterwinningen : herziene versie van het instrument uit 1999 en implementatie van de keileemkaart [Boek]
Loon, Arnaut van \ Brink, Cors van den \ Steinweg, Carolien \ Dorland, Dorland \ 2018
In deze voorgaande versie zijn geactualiseerde belastingscores gepresenteerd en worden aan de hand van een aantal casussen aanwijzingen voor gebruik gegeven. In het voorliggende rapport wordt tevens de methode voor het bepalen van de kwetsbaarheid va ...
help
Rioolwater, spiegel van de samenleving : rioolwateranalyse op de aanwezigheid van vijf drugs : Gemeente Ermelo [Boek]
Emke, Erik \ Arondeus, Karen \ 2017
In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de netto dagelijkse vrachten van drugs die gedurende één week in het rioolstelsel, waar de huishoudens in de gemeente Ermelo op aangesloten zijn, zijn afgevoerd. Gedurende één week (4 t/m 11ok ...
help
Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) : Deel 3: Metalen en kunststoffen / [Boek]
Meerkerk, M.A. \ 2017
Deze praktijkcode kan worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen. In het geval van bestekvoorwaarden kan eraan worden gerefereerd. Hoofdstuk 2 van deze praktijkcode gaat in op het materiaalspecifieke additionele programma van funct ...
help
Controle grondwatermodel MORIA met hydrochemische gegevens [Boek]
Schans, M.L. van der \ Stuyfzand, P.J. \ Engel, W. \ Avis, L. \ 2019
Een probleem bij de toepassing van regionale grondwatermodellen is dat de kwetsbaarheid van winningen onvoldoende is gevalideerd. Dit is een gemiste kans gezien de schat aan waterkwaliteitsgegevens die Vitens afgelopen decennia heeft opgebouwd. Het d ...
help
Water en vuur: hydrologische voorspellingen voor de beheersing van natuurbranden : een vochtmodule voor het simuleren van de droogtegraad van de vegetatie [Boek]
Voortman, Bernard, R. \ Fujita, Yuki \ Witte, Jan-Philip M. \ Brouwer, Nienke \ Tilburg, Tom van \ Lemaire, Tony \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
In dit rapport beschrijven we de module om vochtgehaltes in de vegetatie te voorspellen. Door het NBVM (natuurbrandverspreidingsmodel) met deze informatie te verbeteren, wordt het handelingsperspectief van de brandweer verfijnd en kan de brandweer be ...
help
Evaluation of the proposed EU regulation on minimum requirements for water reuse for irrigation [Boek]
Dingemans, Milou \ Bartholomeus, Ruud \ Medema, Gertjan \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Reuse of domestic waste water for irrigation could play an important role in water resource management. Waste water is already often indirectly reused in agriculture by irrigating with surface water in which treated waste water is discharged and dilu ...
help
Actief koolfiltratie voor de glastuinbouw : technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw [Boek]
Koeman-Stein, Nienke \ Ruijven, Jim van \ Palmen, Luc \ 2018
Vanaf 1 januari 2018 wordt een generieke zuiveringsplicht van kracht en moeten alle telers zuivering toepassen op al het lozingswater uit de teelt voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveringsinstallaties moeten een minimaal zuiverin ...
help
Analyse van ‘slimme meter’-data voor het in kaart brengen van hotspots in het distributienet [Boek]
Summeren, Joost van \ Vries, Dirk \ Albert, Monique \ Verbree, Jan-Maarten \ Slaats, Nellie \ 2017
Met een nieuwe type watermeter wordt het mogelijk om de temperatuur van drinkwater bij de binneninstallaties van klanten te meten. Met toepassing op grote schaal wordt het −in combinatie met andere metingen− mogelijk om de temperatuur van het leiding ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.