Login

Hydrotheek

help
Bijwerken van de karakterisering van grondwaterlichamen [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2011
Verwachten we dat de milieudoelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald? Om de zes jaar staat deze vraag centraal tijdens het bijwerken van de karakterisering van waterlichamen. Hoe deze vraag kan worden beantwoord voor gr ...
help
Evaluatie en actualisatie protocol gebiedsdossiers [Boek]
Wuijts, S. \ Heggeler, M.M.A. ten \ cop. 2010
Het RIVM heeft het protocol voor gebiedsdossiers waterwinning bijgewerkt op basis van de ervaringen die provincies, waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven hiermee hebben opgedaan. Het Rijk zet dit instrument in als ondersteuning van het be ...
help
Voorlopig protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen in Nederland [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2008
Het RIVM heeft een protocol opgesteld waarmee de grondwaterbeheerders in Nederland de chemische toestand van grondwaterlichamen op eenduidige wijze kunnen beoordelen. Nederland is verplicht om elke zes jaar de Europese Commissie te rapporteren over d ...
help
Uitloging van grond : een modelmatige verkenning [Boek]
Spijker, J. \ Comans, R.J.N. \ Dijkstra, J.J. \ Groenenberg, B.-J. \ Verschoor, A.J. \ 2009
In deze verkennende studie is de uitloging van een aantal anorganische stoffen vanuit de bodem naar het grondwater onderzocht door gebruik te maken van een geochemisch rekenmodel. Het betreft de stoffen antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koba ...
help
TrendMeetnet Verzuring : monsternemingen in 2006/2007 [Boek]
Elzakker, B.G. van \ Hoek, K.W. van der \ Masselink, N.J. \ 2009
Het TrendMeetnet Verzuring (TMV) brengt op 150 locaties in Nederlandse natuurgebieden (bos/heide) op zandgrond de effecten van verzuring op het grondwater in kaart. Op 70 van de 75 locaties kon (in onderhavige periode) het grondwater bemonsterd worde ...
help
Uitwerking artikel 7.3 KRW voor grondwaterlichamen : drinkwaterfunctie bij karakterisering en toestandbeoordeling van grondwaterlichamen [Boek]
Zijp, M.C. \ Wuijts, S. \ Dik, H.H.J. \ cop. 2010
Het RIVM heeft een stappenplan ontwikkeld dat grondwaterbeheerders kunnen gebruiken om de drinkwaterfunctie onderdeel te laten zijn van de risicoanalyse en de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen. Het ontwikkelde stappenplan kan worden gebruikt ...
help
Detectiemethoden voor legionella in water [Boek]
Schalk, J.A.C. \ Roda Husman, A.M. de \ cop. 2010
Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geïnfecteerd als zij bacteriën inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. ...
help
Effect filtratiesnelheid, temperatuur en korrelgrootte op de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie [Boek]
Schijven, J.F. \ 2008
Een rekenmodel werd ontwikkeld om de verwijdering van micro-organismen door langzame zandfiltratie, een belangrijke zuiveringstap in de drinkwaterbereiding, te voorspellen onder verschillende bedrijfscondities. Deze bedrijfscondities zijn filtratiesn ...
help
Effectiviteit beheersplannen legionellapreventie [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ Derwort, W.R.F. \ Poortema, K.H. \ 2009
Een belangrijk onderdeel van de legionellapreventie is de beheersplannen. Kiwa Nederland B.V. heeft in opdracht van het RIVM interviews afgenomen bij de controleurs van de regelgeving legionellapreventie, zijnde medewerkers van waterbedrijven. Uit de ...
help
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit : vergelijking analyseresultaten van RIVM en TNO in 2004 [Boek]
Hoek, K.W. van der \ 2009
In 2003 heeft het RIVM de bemonstering en analyse van de monsters van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) overgedragen aan TNO. In dat jaar heeft TNO hiervoor zijn analysemethoden aangepast om de uitkomsten zo veel mogelijk overeen te lat ...
help
Selectie van stoffen voor het KRW Meetnet Grondwater [Boek]
Nijs, A.C.M. de \ 2009
Op basis van meetgegevens is gekeken in hoeverre de concentratie van toxische stoffen in het grondwater mogelijk een probleem vormt voor het drinkwater en de ecosystemen in het oppervlaktewater en de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Volgens het ...
help
De invloed van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Nijs, A.C.M. de \ 2011
Het is voor beleidsmakers van groot belang om te weten hoe de kwaliteit van het grondwater zich zal ontwikkelen bij een veranderend klimaat. Tot nu toe zijn er weinig publicaties verschenen over dit onderwerp. Het ministerie van Infrastructuur en Mil ...
help
Industriële grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Wuijts, S. \ Lieste, R. \ cop. 2011
De Europese Kaderrichtlijn Water bevat doelstellingen om bronnen van water voor menselijke consumptie veilig te stellen. Deze doelstellingen gelden niet alleen voor de openbare drinkwatervoorziening, maar voor alle toepassingen waarbij het onttrokken ...
help
Nanotechnologie in perspectief : risico's voor mens en milieu : samenvatting [Boek]
Zijverden, M. van \ Sips, A.J.A.M. \ cop. 2008
Dit is de samenvatting van het rapport ‘Nanotechnologie in perspectief’ dat inzicht geeft in de risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiële r ...
help
Nanotechnologie in perspectief : risico's voor mens en milieu [Boek]
Zijverden, M. van \ Sips, A. \ cop. 2008
Nanotechnologie wordt gezien als één van de meest baanbrekende en vernieuwende technologieën van deze tijd. Deze technologie maakt het mogelijk om bestaande chemische stoffen nieuwe eigenschappen te geven. Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van N ...
help
Grondwaterputten in het stedelijk gebied : inventarisatie in Amsterdam-Utrecht-Den Haag-Rotterdam [Boek]
Elzakker, B.G. van \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ cop. 2010
Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn honderden grondwaterputten aanwezig. Een deel daarvan kan mogelijk gebruikt worden om het bestaande meetnet grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te bre ...
help
Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : LMM-jaarrapport 2003 [Boek]
Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ Reijs, J.W. \ Leeuwen, T.C. van \ Doornewaard, G.J. \ Fraters, B. \ Swen, H.M. \ Boumans, L.J.M. \ 2008
Het RIVM en het LEI hebben gegevens gebundeld over de bedrijfsvoering en de grondwaterkwaliteit van bedrijven die in 2003 voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) zijn bemonsterd. Uit de gegevens over de bedrijfsvoering blijkt dat de beme ...
help
Afspoeling van bouwmetalen : risicobeoordeling van emissies van koper, lood en zink [Boek]
Verschoor, A.J. \ Brand, E. \ 2008
Het RIVM heeft de milieurisico's van emissies van bouwmetalen berekend en normen opgesteld voor toelaatbare toepassingen. Zink, koper en lood lossen op in regenwater dat langs bouwmaterialen loopt waarin deze metalen zijn verwerkt (afspoelen). Voorbe ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 [Boek]
Zwart, M.H. \ 2008
Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit ten opzichte van Nederlandse maatregelen in de landbouw om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het nitraatgehalte in het grondwater onder landbouwpe ...
help
Eindrapport van de evaluatie van het LMM : scenario's voor het programma vanaf 2011 [Boek]
Klijne, A. de \ Reijs, J.W. \ Hoop, J. de \ Leeuwen, T.C. van \ 2010
Het RIVM en het LEI hebben de manier waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is opgezet, geëvalueerd. Op basis hiervan zijn vervolgens drie scenario's opgesteld om het LMM vanaf 2011 vorm te geven. Alle drie de scenario's bieden mogeli ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.