Login

Hydrotheek

help
PFOS in waterbodems Schiphol [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2011
Gehalten aan perfluorverbindingen en droge stof in waterbodems. 10 monsters van watergangen op de luchthaven Schiphol
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
Analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. Voor de locatie Westerschelde kunnen geen gegevens gemeld worden bij gebrek aan grote mosselen. Als alternatief voor de soort zijn op die locatie Japanse oesters bemonsterd.
help
PFOS in waterbodems Schiphol II [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
Vervolgonderzoek uit te voeren naar PFOS (perfluor octaan sulfonaat) 18 monsters waterbodem van watergangen op Schiphol, eveneens in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol. De resultaten van de perfluorverbindingen en droge stof bepalingen in deze 1 ...
help
Memo: naar een rijke visstand-inventarisatie [Boek]
Kraan, M. \ Bogaardt, M.J. \ Tulp, I. \ Quirijns, F. \ 2012
Inventarisatie naar de bestaande kennis over (1) de huidige toestand van de visgemeenschap in de Waddenzee en Noordzeekustzone (2) alsmede naar het staande en toekomstige beleid relevant voor dit onderwerp.
help
Actieve biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2012 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
In dit rapport worden de analyseresultaten van de monitoring over het jaar 2012 gerapporteerd. DE volgende locaties zijn bemonsterd: Twentekanaal (Eefde - boven), Amsterdam-Rijnkanaal (Loenen), Noordzeekanaal (Amsterdam), Ketelmeer (west), Randmeren ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2015
In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oe ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2011 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2012
De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES ter verkrijging van biologische gegevens van bot (visziekten). Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2014
Monitoring in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Door RWS zijn schelpdieren (mosselen en Japanse oesters) afkomstig van twee locaties aangeleverd (Westerschelde en Eems-Dollard). De schelpdieren zijn gekarakter ...
help
Abiotische kenmerken zoute habitattypen Natura 2000 [Boek]
Jak, R.G. \ Dankers, N.M.J.A. \ Brinkman, A.G. \ Riegman, R. \ 2011
Ten behoeve van profieldocumenten waarin habitattypen worden beschreven, zijn de biotische kenmerken van de zoute habitattypen in dit rapport nader gespecificeerd. Hiertoe zijn klassenindelingen voorgesteld voor de factoren voedselrijkdom, zoutgehalt ...
help
Vissen op de kust van Ameland : T1 na de zandsuppletie in 2011 [Boek]
Goudswaard, P.C. \ 2011
In 2011 is een bemonstering op vis en epibenthos uitgevoerd een maand na een zandsuppletie op de Noordzee kust van Ameland. De resultaten tonen geen grote veranderingen in soorten samenstelling, een kleine verandering in aantallen vissen tussen Amela ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2013
Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
help
Ecotoxicologisch onderzoek Hollandse IJssel paling 2004-2012, vangstjaar 2012 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
Het monitoren van paling afkomstig van de locatie Gouderak uit de Hollandse IJssel vindt al vanaf 2004, m.u.v. 2005, jaarlijks plaats. Trends (2004-2012) van relevante PCB’s en OCP’s in paling afkomstig van de locatie Gouderak worden in dit rapport w ...
help
Proeven natuurlijker ontwatering Groninger kwelderwerken [Boek]
Duin, W.E. van \ 2012
Het project Kwelderherstel Groningen werkt aan het vergroten van de biodiversiteit op de kwelders. Dit gebeurt voornamelijk door het herintroduceren van mozaïekbeweiding. De Stichting Het Groninger Landschap (SGL) heeft belangstelling om één of meer ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
Analyse van milieukritische stoffen in mosselen. De door Rijkswaterstaat aangeleverde vangsten zijn afkomstig van twee locaties: Westerschelde (Knuitershoek) en Eems-Dollard Bocht van Watum). Bij IMARES werden de organisch chemische analyses uitgevoe ...
help
Sedimentstrategie voor de ZW Delta: een verkenning van kansen [Boek]
Mulder, J. \ Taal, M. \ Tangelder, M. \ Jansen, H. \ Henkes, R. \ Werners, S. \ 2012
In deze studie worden de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog ...
help
Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer [Boek]
Smaal, A.C. \ Wijsman, J.W.M. \ 2015
Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou ...
help
Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in quaggamosselen - 2011 [Boek]
Glorius, S.T. \ Kotterman, M.J.J. \ 2012
Sinds 2007 wordt melding gemaakt van het voorkomen van quaggamosselen (Dreissena bugensis) in het IJsselmeergebied (RWS, 2009). Uit verschillende karteringsonderzoeken naar het mosselbestand blijkt dat het aandeel quaggamosselen in de mosselbanken de ...
help
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jol, J. \ Kaag, N.H.B.M. \ 2014
Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.
help
Winterintrek van rivierprik bij Kornwerderzand en het Haringvliet najaar 2012 [Boek]
Griffioen, A.B. \ Kuijs, E. \ 2013
Met fuikvangsten is op de twee locaties de intrek van rivierprik vastgesteld en uitgedrukt in vangsten per fuiketmaal. Op beide locaties is gebleken dat de maand december grotere vangsten heeft opgeleverd dan de maanden september – november. Aanvulle ...
help
Ecologische begrippen: veerkracht en verwante begrippen in het kader van beleid ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta [Boek]
Tangelder, M. \ Troost, K. \ Ende, D. van den \ Ysebaert, T. \ 2012
De term ”veerkracht” of “ecologische veerkracht” wordt met toenemende mate gebruikt als een gewenste eigenschap van een deltasysteem. Maar wat is ecologische veerkracht precies en wanneer is een systeem veerkrachtig? Dit zijn centrale vragen in dit r ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.