Login

Hydrotheek

help
Tweede structuurschema drink- en industriewatervoorziening [Boek]
Nederland. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening \ Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1981-1985
help
Structuurschema buisleidingen [Boek]
Nederland. Ministerie van Economische Zaken \ Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening \ 1982, 1984
help
De vervuiling van de waterbodem [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ [1989]
help
Kameronderzoek klimaatverandering [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1996
Verslag van de Tijdelijke Commissie Klimaatvraagstuk, ook wel Commissie Van Middelkoop genaamd
help
Evaluatie mestbeleid [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
help
Aanpassing aan klimaatverandering : strategie en beleid [Boek]
Roenhorst, W.H.S. \ Geest, H.E.J. van der \ Algemene Rekenkamer \ 2012
Al enige decennia is bekend dat het klimaat op aarde verandert. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur gestegen. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen honderd jaar met 1,7 graden Celsius toegenomen (CBS, PBL & Wageningen UR, 2012). ...
help
Rijksjaarverslag ... J Deltafonds\Tweede Kamer der Staten-Generaal [Tijdschrift]
2015-
Jaarverslag van het Deltafonds, Hoofdstuk J van de Rijksbegroting.
help
Kustverdediging na 1990 : [beleidskeuze voor de kustlijnzorg] [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1990
Beleidskeuze van de regering voor de verdediging van de Noordzeekust in de komende decennia
help
Aanpak riooloverstorten : [een stelselmatig probleem] [Boek]
Werkgroep Aanpak Riooloverstorten \ 1998
help
Meerjarenprogramma natuur en landschap\Zitting Tweede Kamer der Staten-Generaal : vergaderjaar... [Tijdschrift]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990-
Meerjarenprogramma's.
help
Drink- en industriewatervoorziening [Boek]
Nederland. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene \ Nederland. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1981
help
Waterkwaliteitsplan Noordzee [Boek]
1987
help
Derde nota waterhuishouding : [evaluatienota water] [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1994
help
Maatregelen voor het terugdringen van de fosfaatbelasting van het Nederlandse oppervlaktewater (Fosfatennota) [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1979
help
Milieubeleid oppervlaktewateren [Boek]
Nederland. Algemene Rekenkamer \ 1987
help
De verontreiniging van de Rijn [Boek]
Maij - Weggen, J.R.H. \ 1989
Dit kamerstuk bevat nadere afspraken rond het Rijnzoutverdrag. Daarnaast bevat het een overzicht van de reeds bestaande 27, aangevuld met 18 nieuwe prioritaire stoffen van het Rijn Actieprogramma (RAP)
help
Naar een glasheldere toekomst : nota ter voorbereiding van het Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening tevens bevattende de Startnotitie ten behoeve van de milieu-effectrapportage [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1990
help
Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening - Dl. 3: Kabinetsstandpunt [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening \ 1995
help
Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1991
help
Parlementair onderzoek kosten en effecten klimaat- en energiebeleid [Boek]
2012
De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008–2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleids ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.