Login

Hydrotheek

help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A [Boek]
Appelman, W. \ Creusen, R. \ Koeman, N. \ Paalman, M. \ Raterman, B. \ Voogt, W. \ [2014]
De watervoorziening van de glastuinbouw in Haaglanden staat onder druk door toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering (langere perioden van droogte en toename verzilting), veranderingen in het beheer van het hoofdwatersysteem en verschuivin ...
help
Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ...
help
Inventarisatie maatregelen omtrent interne verzilting : leven met zout water : deelrapport: inventarisatie maatregelen omtrent interne verzilting [Boek]
Velstra, J. \ Hoogmoed, M. \ Groen, K. \ 2009
In Laag Nederland komen op veel plaatsen grondwater- en oppervlaktelichamen voor die “van nature” brak zijn. De verwachting is dat door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterlichamen brakker worden of beter gezegd dat de frequ ...
help
Spaarwater : eigen watervoorziening: zoetwaterbeschikbaarheid : deelrapport 2013-2015 : ondergrondse opslag van perceelseigen water - kwantiteitsaspecten [Boek]
Burger, S. \ Waterloo, M. \ Hu-a-ng, K. \ Oord, A. \ 2016
Dit rapport ‘Eigen watervoorziening - Zoetwaterbeschikbaarheid’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. In deze rapportage worden de effecten van ondergrondse opslag met perceelseigen water uit de drainage beschreven, zoals ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.