Login

Hydrotheek

help
Hogere grondwaterstanden, hoge verwachtingen : samengestelde, peilgestuurde drainage \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Boeren, overheden, waterschappen, maar ook natuurorganisaties kijken reikhalzend uit naar de eerste resultaten van de mede door STOWA gefaciliteerde proeven met peilgestuurde drainage. Want met dit systeem kunnen hogere grondwaterpeilen worden gehand ...
help
Peilgestuurde drainage houdt water op peil \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Broek, W. van den \ 2010
In een natte of droge periode toch met goede omstandigheden het land op om te zaaien of te oogsten. Met een samengestelde peilgestuurde drainage is het mogelijk om water weg te laten stromen of juist vast te houden. De drainage wordt zo beter benut o ...
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akkermagazine [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van lersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Wat is samengestelde, peilgestuurde drainage? [Video]
2012
Met een systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' heeft de boer de mogelijkheid op perceelsniveau water vast te houden door zelf het waterpeil in te stellen.
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van Iersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Modelonderzoek naar samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Peerboom, J. \ Rijken, R. \ Stevens, H. \ 2008
Conventionele drainage leidt tot een aanzienlijke daling van de grondwaterstand en vooral daardoor tot een sterke toename van de stikstofbelasting en een behoorlijke afname van de fosforbelasting naar het oppervlaktewater. Uit modelonderzoek volgt da ...
help
Presentatie eindrapport ‘Meer water met regelbare drainage?’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Wetenschappers van de universiteit van Wageningen samen met enkele waterschappen en agrariërs hebben gedurende vijf jaar onderzoek verricht naar de werking van (samengestelde) regelbare drainage onder Nederlandse omstandigheden en tevens gekeken naar ...
help
Draineren tegen verdroging en voor een beter milieu: paradox of werkelijkheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Peerboom, J. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
Alterra heeft samen met Waterschap Peel en Maasvallei de werking van een speciale variant van peilgestuurde drainage (het systeem Van Iersel) onderzocht. Dit is een drainagesysteem waarbij de drains niet uitkomen op een verzamelsloot, maar worden aan ...
help
Enthousiasme over samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei 2010 in Veldhoven hebben enthousiast gereageerd op de ervaringen die daar aan de orde kwamen. Door gebruik te maken van deze nieuwe manier van drainage hebben onde ...
help
Meer water met regelbare drainage? : werking, praktijkervaringen, kansen en risico's [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Bolt, F.J.E. van der \ Snellen, W.B. \ Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Harmsen, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ Jonkers, D.A. \ Peerboom, J.M.P.M. \ Buck, A. de \ Huinink, J.T.M. \ Rijken, M. \ Straat, A.A. van der \ Talsma, M.J.G. \ Stuurgroep Peilgestuurde Drainage \ 2012
Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen ...
help
Natuurbeheerders bezorgd over 'vrijstellen' drainage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2013
Diverse waterschappen overwegen de regels voor peilgestuurde drainage te versoepelen. Natuurbeheerders als Staatsbosheer en Natuurmonumenten vrezen de consequenties voor aan landbouwgrond grenzende natuurgebieden. Ze luiden de alarmbel, maar volgens ...
help
Lodewijk Stuyt over samengestelde regelbare drainage [Video]
Stuyt, L. \ STOWAvideo \ 2012
Inleiding van onderzoeker Lodewijk Stuyt over de resultaten en conclusies van een groot onderzoek naar de mogelijkheden van samengestelde regelbare drainage op perceelsniveau. De inleiding werd gehouden tijdens het eindsymposium Samengestelde Peilges ...
help
Praktijkproef regelbare drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Heinen, M. \ Jansen, P. \ Stuyt, L. \ Dik, P. \ 2015
Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de n ...
help
Knelpunt in stedelijke ontwikkeling of is relativering gewenst : bemalingen en hun aantrekkende werking op verontreiniging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ 2007
Als voor renovatie van riooltracé's of voor ondergronds bouwen een bemaling nodig is, krijgen gemeenten of andere bouwers te maken met een inventarisatie van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Integratie van bemalingsplan en de invent ...
help
Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
help
Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
help
Grondwaterproblemen in Leidschenveen opgelost [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
In de Vinex-wijk Leidschenveen in Den Haag zijn de grondwaterproblemen grotendeels opgelost doordat het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) ontbrekende drainage alsnog heeft aangelegd en bestaande drainage heeft gerepareerd. Dat blijkt uit een r ...
help
Ontwatering in stedelijk gebied [Boek]
Beter bouw- en woonrijp maken, SBR \ 2007
Bouwgrond met een goede grondslag wordt steeds schaarser in Nederland. Gemeenten en ontwikkelaars zijn door de alsmaar aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen gedwongen bouwgrond te benutten die relatief minder geschikt is voor ...
help
De karakteristieken van duurlijnen van enige grondwaterafhankelijke vegetatietypen : het Junco-Molinion, Violion caninae, Calluno-Genistion pilosae, Caricion curto-nigrae en Caricion lasiocarpae [Boek]
Haan, M.W.A. de \ 1992
Door ontwatering en grondwaterwinning worden vele grondwateratbankelijke plantengemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd. Op dit moment wordt in het kader van het KIW A-speurwerkproject Ecologische Aspecten van Grondwaterwinning een methode ontwik ...
help
Belasting van het oppervlaktewater met nutriënten uit voedselrijke veenpakketten \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Beek, C. van \ Pleijter, M. \ Velthof, G. \ Oenema, O. \ 2008
Door de veenwinning is het aandeel eutrofe veengronden toegenomen en door peilaanpassingen wordt de invloed hiervan op de oppervlaktewaterkwaliteit steeds groter. Deze trend lijkt nu te worden gekeerd door het vernatten van veengebieden. De auteurs p ...
help
Onderwaterdrains uitkomst op veengronden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ 2009
Op veengrond kunnen onderwaterdrains de pieken in de grondwaterstand afvlakken. Om die reden zijn ze interessant voor boeren én voor het waterschap
help
Aanpak van grondwateroverlast in Boxtel [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Drost, M. \ Klein, J. \ Fastenau, F. \ Mols, H.J.M.A. \ 2009
Margot Drost, Jaap Klein, Frits Fastenau en Hans Mols - In Boxtel bestaat al ruim 30 jaar wateroverlast in een gebied van 190 hectare (in de wijk Oost). Daarom is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de omvang en oorzaken hiervan, waarbij de communic ...
help
Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland : jaarrapportage 2012 [Boek]
Schooten, H. van \ Deru, J. \ Parmentier, F. \ 2013
In de proef op veengrond in Noord Holland is het effect op het grondwaterpeil onderzocht van maïs versus grasland, waarbij de maïs met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbreng ...
help
Analyse van het afvoerverloop van gebieden met hoofdzakelijk grondwaterafvoer [Proefschrift]
Zeeuw, J.W. de \ 1966
De belangrijkste indruk die deze studie over analyse en reconstructie van afvoerverlopen achterlaat, is dat het mogelijk blijkt afvoerverlopen van gebieden met sterk uiteenlopende topografische, geologische en hydrologische eigenschappen op zeer bevr ...
help
Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden [Proefschrift]
Wesseling, J. \ 1957
In dit onderzoek wordt een theoretische verhandeling gegeven over de optimale grondwaterstand bij drainage, die vergeleken wordt met de experimenten, welke sinds vele jaren over dit onderwerp zijn verricht.
help
Grasgroei en grondwaterstand : onderzoekingen over de betekenis van de grondwaterstand voor komkleigrasland [Proefschrift]
Minderhoud, J.W. \ 1960
help
Zakking van maaiveld in het Zegvelderbroek [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1971
Omstreeks het midden van de 17e eeuw blijkt volgens een oude kaart het zuidelijkste gedeelte van het dorp Zegveld op het einde van de Zegveldse Wetering 'Laageind' genoemd te worden en het gebied aan de noordzijde van het dorp 'Hoogeind', wat in verb ...
help
Wateronttrekking door diepe putten [Boek]
Ernst, L.F. \ 1966
Berekeningswijze van de grondwaterstandsverlaging bij wateronttrekking door diepe putten. Hierbij mag men de algemene hydrologische eigenschappen van het betrokken gebied niet buiten beschouwing laten. Voor een algemene beschouwing van de niet-statio ...
help
Formules voor de grondwaterstroming bij infiltratie van water vanuit opgestuwde open leidingen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1972
help
Waterhuishouding en gevolgen van ontwatering voor landbouw en natuur in drie vochtige gebieden en het Korenburgerveen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1978
Verwacht wordt dat in het kader van ruilverkavelingen bij waterbeheersingswerken eveneens grondwaterstadsdalingen plaats kunnen vinden in een aantal waardevolle natuurgebieden. Een projectteam onderzocht de geohydrologie in relatie tot vegetatie
help
Het leverbot-ecosysteem of: Verkenning van de invloed van het verloop van de grondwaterstand op het besmettingspercentage van vee met leverbot van 1948 tot 1977 in Nederland [Boek]
Baken, A. \ 1979
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland \ H2O online [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van kl ...
help
Betekenis van Hooghoudt nog lang niet ‘uitgehold’! \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2013
De formule van Hooghoudt werd en wordt alom toegepast bij het ontwerpen van drainagesystemen. De formule houdt er rekening mee dat de drainageweerstand in meer of mindere mate afhankelijk is van de opbolling. In regionale studies wordt echter veelal ...
help
Wederkerigheid en retourbemaling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 2016
Artikel over bemaling, retourbemaling en wederkerigheid - wederkerigheid geldt voor een willekeurige hoeveelheid grond met verzadigd grondwater, waarbinnen alleen onttrekkingen in de punten A en B plaats vinden.
help
Meten is weten en hoe te beheren : grondwatermonitoring Getsewoud \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bouma, N. \ Kuiper, E. \ Gerritsen, R. \ Klein, J. \ 2013
Met de aanleg van een drainagestelsel alleen wordt grondwateroverlast niet voorkomen. De ervaring in Getsewoud leert dat zorgvuldigheid bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van belang zijn en dat monitoringsresultaten kunnen worden benut om het o ...
help
Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland [Boek]
Schooten, H. van \ Parmentier, F. \ Deru, J. \ 2013
Noord Holland heeft in haar Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een verbod op het scheuren van grasland in veenpolderlandschappen opgenomen. Dit betekent concreet dat maïsteelt verboden wordt. Op dit moment wordt ca. 350 ha maïs geteeld in Laag Ho ...
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil [Boek]
Hoving, I. \ Massop, H. \ Houwelingen, K. van \ Akker, J.J.H. van den \ Kollen, J. \ 2015
In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker w ...
help
Actieplan polderriolen moet grondwaterproblemen in Amsterdam halt toeroepen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Wuite, W. \ 2008
Waternet voert in Amsterdam de grondwaterzorgtaak uit in opdracht van de gemeente. Amsterdam kent de nodige grondwaterproblemen. Bijzonder zijn de problemen in de zogeheten polderrioleringsgebieden. Uitvoering van het opgestelde Actieplan polderriole ...
help
Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, M.J.H. \ Kroon, T. \ 2007
Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampingseigenschappen, lekw ...
help
Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond - no. 14: De grondwaterstroming tussen twee rechtlijnige, niet-evenwijdige watergangen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1951
help
Kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging [Boek]
Os, J. van \ Heijden, T.G.C. van der \ Gaast, J.W.J. van der \ 1997
Methode voor bepaling van de kosten van waterhuishoudkundige maatregelen tegen verdroging. Uitgangspunt is de landelijke inventarisatie van verdroogde gebieden in Nederland met hoofd- of nevenfunctie natuur. Per gebied is nagegaan wat de effectivitei ...
help
Onderwaterdrains in het veenweidegebied : de gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling [Boek]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ Akker, J.J.H. van den \ 2009
De toepassing van onderwaterdrains wordt gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. Deze nieuwe techniek roept nog wel de nodige vragen op. In dit rapport wordt ...
help
Uitgangspunten inzake de berekening van de schade als gevolg van de grondwaterwinning door de NTF te Suameer [Boek]
Bakker, G. \ 1987
help
Onderzoek naar de omvang van de grondwaterstandsverlaging als gevolg van de grondwaterwinningen te Rucphen en Hoeven [Boek]
Bakker, G. \ 1987
help
Milieu- en vegetatieveranderingen in het schraalland van Koolmansdijk (gemeente Lichtenvoorde), 1952 - 1988 [Boek]
Farjon, A. \ Wiertz, J. \ 1989
help
Achtergrond en toepassing van de TCGB-tabel : een methode voor het bepalen van de opbrengstdepressie van grasland op zandgrond als gevolg van een grondwaterstandsverlaging [Boek]
Bouwmans, J.M.M. \ 1990
help
Hydrologische systeemanalyse van de Reitma (Drenthe) [Boek]
Gieske, J.M.J. \ [1988]
Dit rapport doet verslag van de modellering van de hydrologische situatie in het voorbeeldgebied de 'Reitma' (reservaat Elperstroom, Drenthe).
help
De invloed van ingrepen in de waterhuishouding op de verspreiding van moeras- en hooilandplanten [Bibliografie]
Grootjans, A.P. \ Schipper, P. \ 1986
help
De berekening van grondwaterstromingen tussen evenwijdige open leidingen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1963
help
Onderzoek naar de modellering van basisdrainage [Boek]
Wesseling, J.W. \ 1984
help
De stroming van het grondwater in de omgeving van de voegen van gebakken drainbuizen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1961
help
Reuse of drainage water model : calculation method of drainage water and watertable depth [Boek]
Roest, C.W.J. \ Rijtema, P.E. \ Abdel Khalik, M.A. \ 1986
The main objective of the project is to assist the Ministry of Irrigation in Egypt in the planning of future watermanagement strategies incorporating reuse of drainage water practices. In order to achieve this main objective a comprehensive measureme ...
help
Handleiding bij het WAFLO-model [Boek]
Fahner, F. \ Wiertz, J. \ 1987
help
Geohydrologische modelstudie van de Groote Peel en omgeving [Boek]
Poelman, A. \ 1987
help
Over de ontwatering der Wieringermeergronden [Boek]
Donkersloot, M.J. \ 1984
Rapport over de belangrijkste resultaten van het ontwateringsonderzoek in de Wieringermeer gedurende de jaren 1930 - 1940
help
Wegzijging en kwel : de grondwaterstroming van hogere naar lagere gebieden [Boek]
Ernst, L.F. \ 1983
help
Effecten van ontwatering op de grasland- en oevervegetatie in veenweidegebieden : een literatuur-analyse [Boek]
Strien, A.J. van \ 1983
Het rapport betreft een literatuurstudie naar de afzonderlijke effekten van ontwatering op de botanische samenstelling van de grasland- en oevervegetatie. De gangbare opvatting in de literatuur is dat zowel ontwatering als bemesting/intensivering een ...
help
Enkele kanttekeningen bij de methode Dekker [Boek]
Wind, G.P. \ Wesseling, J. \ 1984
De methode Dekker behelst een samenhangend ontwerpsysteem voor het ont- en afwateringsstelsel. In de praktijk blijkt namelijk dat voor beide systemen verschillende criteria worden gebruikt. Het gegevencommentaar hierop heeft vooral betrekking op het ...
help
Ontwatering van verbeterde en onverbeterde veenkoloniale grond [Boek]
Wind, G.P. \ 1965
help
Stadsbeek Enschede moet wateroverlast verhelpen : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schot, S. \ Bouma, J. \ 2015
De wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van een stuwwal, aan de rand van het centrum van Enschede. De bewoners ervaren veel wateroverlast. Na harde regenbuien lopen straten onder water. Daarnaast staat het grondwater hoog met natte kruiprui ...
help
Infiltratieproeven op het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort uitgevoerd in 1997 - 1998 [Boek]
Gemeente Zwolle \ Waterschap Groot Salland \ 1998
In 1997 en 1998 hebben het waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle een aantal infiltratieproeven uitgevoerd. Het doel van de infiltratieproeven is om de mogelijkheden van infiltratie voor het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort te onderzoe ...
help
Dweilen voor de kraan open gaat \ H2O online [Artikel]
Beets, W. \ Hagens, E. \ Hagen, M. ten \ 2015
De marge waarin we het grondwater in Nederlandse dorpen en steden het liefst beheersen, is klein. Te lage grondwaterstanden kunnen bodemdaling en droogstand van houten funderingspalen veroorzaken. Te hoge kunnen weer leiden tot water- en vochtoverlas ...
help
Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2015
Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt ...
help
Masterplan Water Enschede pakt (grond)wateroverlast aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spijker, P. \ Bouma, J. \ 2015
De Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van de stuwwal, aan de rand van het centrum. Een aan te leggen stadsbeek gaat de wateroverlast aanpakken. Dit tweede artikel over de Stadsbeek beschrijft de voorbereiding om tot het Masterp ...
help
Invulling grondwaterzorgplicht, hoe ver moet je gaan als gemeente? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bruins-Slot, M. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2015
Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarssen na vervanging van het 'lekke' riool sprake is van grondwateroverlast. De oorzaak van de overlast is onbekend Om invulling te geven aan de grondwaterzorgplicht, wordt een maatregel op openbaar ter ...
help
Stichtse Vecht gaat erg ver met zorgplicht grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruins Slot, M. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2015
Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarssen na vervanging van het lekkende riool sprake is van grondwateroverlast. De oorzaak is onbekend. De gemeente zoekt de oplossing in een maatregel op openbaar terrein, maar deze blijkt technisch niet ...
help
Real-time monitoring grondwaterstandverlaging : risicovolle bemalingswerkzaamheden in historisch Spakenburg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Aalbers, F. \ Voorwinden, A. \ Boven, A. van \ 2014
In Spakenburg is een deel van de riolering vervangen in straten met deels historische bebouwing. De (bemalings)werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een omgeving, die gevoelig is voor zettingen en schade aan bebouwing. Om de kans op omgevingssch ...
help
Herstel van veenmoeras en vennen in het Buurserzand : onderzoek naar de mogelijkheden van hydrologisch herstel van de Steenhaar-laagte [Boek]
1998
Het Buurserzand heeft van nature een nat karakter. Het is een inzijgingsgebied waarvan de afvoer van water wordt bemoeilijkt door de vlakke ligging en de aanwezigheid van keileem in de ondergrond. Door kleine verschillen in maaiveldshoogte is op een ...
help
Hogere grondwaterstanden voor veenweiden : aangepast watermanagement noodzakelijk voor beperking veenafbraak \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ 2014
De CO2-emissie van veengronden in landbouwkundig gebruik is een substantieel en groeiend deel van de wereldwijde antropogene CO2-emissie en wordt internationaal als probleem ervaren. Nederland is hierbij een relatief middelgrote speler en beperking v ...
help
Blokkerige toepassing wint RIONEDinnovatieprijs 2015 \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Antoine van Hout en Perry Peeters van de gemeente Sint Anthonis hebben de Rioned-innovatieprijs gewonnen met de bovengrondse toepassing van permeoblokken van betonfabriek De Hamer B.V.. Het permeoblok is een zeer poreuze betonnen buis om regenwater i ...
help
Wateroverlast Flevoziekenhuis in Almere : probleemanalyse en maatwerkoplossing in de Flevopolder \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dolman, N. \ Lemmers, A. \ Feringa, K. \ 2013
Bij de uitbreiding van het Flevoziekenhuis in Almere kreeg het hospitaal met wateroverlast te maken. De nieuwbouw bevatte kruipruimtes zonder de juiste ontwateringsmaatregelen en aangezien het ziekenhuis in een polder met een van nature natte en slec ...
help
Natschade bij optimale afwatering [Boek]
Droogers, P. \ Loeve, R. \ 2005
Een belangrijke taak van waterschappen is het voorkomen van landbouwkundige opbrengstderving als gevolg van natschade. Het waterschap handhaaft hiervoor openwaterpeilen zoals vastgelegd in peilbesluiten. Deze peilbesluiten zijn vaak opgesteld gebruik ...
help
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
help
Onderwater drainage : Zegveld [Video]
Wageningen UR \ 2008
Een onderzoeker van Zegveld en de veehouder geven uitleg over invloed van onderwaterdrains op het grondwaterstandspeil in percelen waar maaivelddaling optreedt.
help
Infiltratie ook oplossing voor laag Nederland : meerjarige monitoring bij projecten Alkmaar en Delft : dossier stedelijk water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rus, M.A. \ 2013
Vanwege hoge grondwaterstanden wordt vaak besloten regenwater direct af te voeren naar oppervlaktewater. Waterberging en infiltratie worden vooral voor de hoger gelegen zandgebieden gezien als optie. Toch zijn dit ook mogelijke oplossingen voor laag ...
help
Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Louw, P. de \ Worm, B. \ Roelofsen, F. \ Bakel, P.J.T. van \ 2015
Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het voor ...
help
Drainagesysteem in stedelijk gebied : hoe gemeenten beter om kunnen gaan met de aanleg, het beheer en onderhoud van drainagesystemen in de stad [Studentenverslag]
Hiele, F. \ 2009
help
Topografie en vorm van het grondwatervlak als achtergrond van de te verwachten afvoeren in de Gelderse Achterhoek [Boek]
Bon, J. \ 1969
help
Berekeningen met grondwaterstandswaarnemingen bij grondbemalingen in gebieden onder getijde invloed : zoals toegepast bij de bouw van de Beneluxtunnel en het Wilton - Feijenoord dok [Boek]
Stol, P.T. \ 1972
Bronbemaling bij aanleg van tunnels en scheepswerven
help
Afschaffing van het zomerpeil in de polder de Biesbosch op het Eiland van Dordrecht [Boek]
Neut, D. van der \ 1994
help
Sturen met water: optie in veenweiden? [Boek]
Joosten, L. \ Weeren, B.-J. van \ 2015
De toekomst van het veenweidegebied is al jarenlang onderwerp van gesprek. Een belangrijk issue daarbij is bodemdaling. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is ‘Sturen met Water’. Het gaat daarbij om het actief sturen op grondwaterstanden met al ...
help
Waterhuishoudingsproefvelden op grasland 1947 - 1950 en de slootmaaiproeven in 1950 en 1951 [Boek]
Schaaf, D. van der \ Mes, A.E.R. \ 1961
help
Onderzoekingen betreffende de waterhuishouding op een twaalftal proefvakken in de omgeving van Velsen en van Santpoort, ingesteld voor de Commissie inzake onderzoek naar wateronttrekking in verband met tunnelbouw te Velsen in de zomermaanden van 1942 [Boek]
1944
help
Waterhuishoudkundige schadefuncties op grasland [Boek]
Peerboom, J.M.P.M. \ 1990
help
De problematiek van de koppeling van grondwatermodellen en openwatermodellen [Boek]
Promes, P.M. \ 1990
help
Omvang van de grondwateroverlast in het stedelijk gebied van Nederland : een inschatting [Boek]
Dijckmeester, P.N.M. \ 1988
help
De ontwatering van het stedelijk gebied in Zeewolde in de periode 1983 - 1987 [Boek]
Beemster, A.H. \ Doorn, W. \ 1988
help
Toepassing van een parameteroptimalisatiemethode op het grondwaterstromingsmodel LINMOD [Boek]
Kaland, L. \ 1984
help
Vuistregels voor de bepaling van drainagefluxen [Boek]
Amerongen, F. van \ 1989
Het ICW heeft in opdracht van de provincie Noord Brabant een methode ontwikkeld om in het kader van de Regeling Bodembeschermingsgebieden bufferzones rond beekdalen te kunnen vaststellen. Deze buffers moeten natuurwelenschappelijk waardevolle beekdal ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het kader van de inrichting van de EHS in de westelijke randzone van het Fochteloërveen [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2008
De westelijke randzone maakt deel uit van de landinrichting Fochteloërveen. In een deel van de westelijke randzone, dat binnen de EHS valt, zal de functie landbouw veranderen in de functie natuur. Deze functieverandering zal gepaard gaan met een peil ...
help
What happens if we stop pumping? : water level rise in 5 Dutch polders experiencing climate change [Studentenverslag]
Vernooij, M. \ 2008
In this study the change in water level in 5 Dutch polders under varying climate scenario’s is investigated for a period of 50 years when active water management is cancelled. Five polders with varying characteristics have been selected for the analy ...
help
Civieltechnische toepassingen voor drainage \ Drainage - "toekomst!" : studiemiddag op dinsdag 9 februari 1993, bij het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC), te Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Weerd, J. de \ 1993
help
Agricultural drainage criteria \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Oosterbaan, R.J. \ 1994
help
The combined surface and groundwater flow model MOGROW applied to the Hupselse Beek drainage basin \ FRIEND : flow regimes from international experimental and network data : proceedings of an international conference, held at the Technical University of Braunschweig, Germany, from 11 to 15 October 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Querner, E.P. \ 1994
help
Waterhuishouding \ Inrichtingsmaatregelen in de Kroon's Polders op Vlieland [Hoofdstuk uit boek]
Wolters, H.A. \ Meinders, J. \ Vos, E. \ 1996
help
Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzicht door modelberekeningen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Poelman, A. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, ‘water vasthouden’, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van ‘water va ...
help
GeBeVe Lage Raam : eindrapport [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Worm, P.B. \ 1996
help
Effecten van peilopzetten in de Hoeksche Waard : een evaluatie over 42 jaren van de opbrengstveranderingen van aardappelen en bieten bij vier verschillende dieptes van de drainagebasis [Boek]
Neut, D. van der \ Dam, J.C. van \ Feddes, R.A. \ 1995
help
Hydrologisch onderzoek naar de drainageweerstanden van het tertiair ontwateringsstelsel in Oost - Gelderland [Boek]
Massop, H.T.L. \ Wit, P.A.J.W. de \ 1994
help
Het grondwatermodel als civieltechnisch gereedschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, C.J. \ Janssen, G.J.M. \ 1999
help
TARSO modeling of water table depths \ Water resources research [Artikel]
Knotters, M. \ Gooijer, J.G. de \ 1999
help
Invloed anti-verdrogingsmaatregelen op afvoerregime \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Querner, E.P. \ 1999
Met behulp van modelberekeningen (SIMFLOW en MWW) is nagegaan in welke mate het opzetten van het waterpeil als anti-verdrogingsmaatregel in een gebied de piekafvoeren doet toenemen en wat dit betekent voor de frequentie van het maaionderhoud. Voorbee ...
help
Met agrarisch stuwpeilbeheer de verdroging bestrijden : de uitdaging van een Interreg-project \ Spil : kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw en platteland [Artikel]
Strijker, J. \ 2000
In het Vlaams-Nederlands Interreg-project Watermanagement Benelux Middengebied wordt naar oplossingen gezocht voor problemen in het natuurbeheer (verdroging) en de landbouw (droogteschade)
help
A cauchy boundary condition for the lumped interaction between an arbitrary number of surface waters and a regional aquifer \ Journal of hydrology [Artikel]
Lange, W.J. de \ 1999
help
Waterhuishoudkundige wensen van functies \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bouwmans, J.M.M. \ 1998
help
Het realiseren van het gewenste grondwaterregime, een leidraad \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Massop, H.T.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ 1998
help
Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel. Dl 3. Het parametriseren van de randvoorwaarde \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 1997
help
Watermolen afhankelijke standplaatsen in Noord-Brabant \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Stuurman, R.J. \ Peeters, J.E.M. \ Reckman, J.W.T.M. \ 1997
help
Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel. Dl. 2. Het gebruik van de randvoorwaarde \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 1997
help
Computing drain spacings : a generalized method with special reference to sensitivity analysis and geo-hydrological investigations [Boek]
Beers, W.F.J. van \ 1976
help
Modellen voor diffuse ontwatering in de toplaag \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Drecht, G. van \ 1997
help
Nieuwe inzichten in het gebruik van voedingsweerstand of drainageweerstand in de randvoorwaarde van een grondwatermodel. Dl. 1. De basis voor het modelconcept \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ 1997
help
Vergunningaanvraag bemaling aanleg bergbezinkbassin en rioolrenovatie in Prinsenstraat te Hasselt [Boek]
Vermeer, M.A.W. \ 2000
help
Plannen voor fonds voor vergoeding van grondwaterschade : verantwoordelijkheid voor grondwaterbeheer blijft nog enkele jaren onduidelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Verslag van het symposium 'Grondwateroverlast in de stad: eindelijk opgelost?' (25 januari 2001). Oorzaken, schade, schadevergoeding, herstelmaatregelen (bouwkundig of hydrologisch), verantwoordelijkheden en wetgeving m.b.t. grondwateroverlast en gro ...
help
Grondwaterplan Hengelo: van overlast naar actief beheer [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhoff, C. \ Bell, J. \ Velde, R. van der \ 2001
Beschrijving van de problemen in de stedelijke waterhuishouding van Hengelo (Overijssel): door vermindering van industriële en drinkwaterwinningen treedt ernstige grondwateroverlast op, en de rwzi wordt te zwaar belast met dun water. Met een grondwat ...
help
Grondwaterpeil in de Bollenstreek : studie naar (sub)optimale grondwaterstanden voor bloembollenteelt [Boek]
Reijers, N. \ Laan, R. van der \ Dam, A.M. van \ 2001
De directe effecten van een (sub)optimale grondwaterstand voor de groei en opbrengst van de belangrijkste bloembolgewassen in de Bollenstreek zijn bepaald. Daarnaast zijn indirecte effecten van een (sub)optimale grondwaterstand, als structuurbederf e ...
help
Bloembollenteelt: hoge eisen aan het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wit, A. de \ Dam, A.M. van \ Kruiningen, F. van \ 2001
In de bollenstreek rond De Zilk (Duin- en Bollenstreek; tussen Bennebroek en Noordwijk) is de laatste twee jaar de drooglegging en ontwatering van bollenpercelen onderzocht door intensieve meting van oppervlaktewaterstanden (peilbeheer), grondwaterst ...
help
Watermanagement op bedrijfsniveau - "Integratie van het beregeningsadviessysteem met peil- en nutriëntenbeheer" [Boek]
Timmerman, A. \ 2001
help
Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Eekeren, N. van \ 2013
Melkveehouder Jan Ketelaars uit Heeswijk-Dinther (NB) heeft afgelopen zomer water geïnfiltreerd in zijn drainagesysteem op een gedeelte van zijn land. Vanuit het project Bufferboeren zijn metingen gedaan aan de grondwaterstand.
help
Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Eertwegh, G. van den \ Simons, G. \ 2015
Met de toename van langdurig droge perioden in Nederland, afgewisseld met hevige neerslag, wordt het voor de landbouw en de waterbeheerder steeds belangrijker om te anticiperen op extremen in bodemvochtcondities. Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) maak ...
help
Een pompproef in een gelaagd freatisch pakket \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Spaans, P.H. \ Lebbink, J. \ Lakeman, J. \ Velzen, T. van \ 2010
De gemeente Hilversum werkt in hoog tempo aan de verbetering van de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer. Hiervoor is onder meer een aanpassing van het kruispunt Soestdijkerstraatweg-Oostereind noodzakelijk. Deze aanpassing bestaat uit d ...
help
Wakker worden: water voor de deur \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2004
TU Delfts universitair hoofddocent Frans van de Ven van de afdeling Watermanagement geeft achtergronden aan, waardoor het komt dat men meer te maken heeft met wateroverlast op straat, natte tuintjes en ondergelopen kruipruimten
help
Definitiestudie drainage t.b.v. waterconservering [Boek]
Louw, P.G.B. de \ 2002
De doelstelling van het onderzoek is: demonstratie van en communicatie over de mogelijkheden en effecten van drainage in samenhang met waterconservering op het bestrijden van verdroging in landbouw- en natuurgebieden en het leveren van een bijdrage a ...
help
Actief grondwaterbeheer voorkomt droogstand houten paalfunderingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bouma, J.H. \ Weeda, R. \ 2004
De gemeente Dordrecht heeft metingen uitgevoerd naar het effect van de aanleg van een drainage-infiltratiesysteem in een woonwijk. Het systeem maakt het mogelijk de grondwaterstanden naar wens te verlagen of te verhogen. Geconcludeerd wordt dat paalr ...
help
Indicatorsoorten - 4: Hoogvenen : indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1998
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Zegveld gaat zakken veengrond te lijf \ Praktijkkompas. Rundvee [Artikel]
Hoving, I. \ Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ 2004
Praktijkcentrum Zegveld onderzoekt of het zakken van veengrond sterk verminderd kan worden door de bodem te infiltreren met slootwater via drainagebuizen of moldrains. Deze onderwaterdrains liggen daarbij onder het slootpeil en niet zoals gebruikelij ...
help
Ontwerp van een hydrologisch monitoringsysteem voor de Langbroekerwetering [Boek]
Bierkens, M.F.P. \ Gruijter, J.J. de \ Hoogland, T. \ 2002
Belangrijkste doelstelling van het monitoringsysteem is het evalueren of waterhuishoudkundige maatregelen die zijn genomen in het kader van Waternood leiden tot de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (GGOR)
help
Modelconcepten voor de interactie tussen verzadigd grondwater en oppervlaktewater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Groenendijk, P. \ Lange, W.J. de \ Kovar, K. \ 2002
Uitgaande van de 3 kernbegrippen drainageflux, lekflux en voedingsflux is getracht een koppeling te vinden tussen het topsysteem en het diepe grondwater. Op weg naar deze koppeling zijn een aantal aannames gedaan
help
Groundwater runoff separation test of applicability of a simple separation method under varying natural conditions \ FRIEND 2002 - regional hydrology: bridging the gap between research and practice [Hoofdstuk uit boek]
Holko, L. \ Herrmann, A. \ Uhlenbrook, S. \ Querner, E.P. \ 2002
Groundwater runoff was computed for five European basins using the relationship between groundwater table and stream discharge
help
Regionale standplaatsmodellering voor terrestrische vegetatie : naar een generieke methode voor het neerschalen van hydrologische modeluitkomsten ten behoeve van ecohydrologische toepassingen [Boek]
Hoogewoud, J.C \ Ek, R. van \ 2002
Het rapport doet verslag van een methode waarmee de uitvoer van grootschalige hydrologische modellen kan worden vertaald naar een ecologisch relevante schaal. Enerzijds worden hierdoor de hydrologische modellen beter toepasbaar voor ecologische vraag ...
help
Weerstanden in het Hollandse profiel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2002
Hollands profiel staat voor een geohydrologisch profiel met een watervoerende laag die afgedekt wordt door een slechtdoorlatende laag, waarbij de laatste door sloten wordt gedraineerd. Een model is ontworpen voor grondwaterstand te simuleren, met var ...
help
Effect van natte en droge perioden op de grondwaterstand in Heemstede [Boek]
Olsthoorn, T.N. \ 2001
help
Berging en afvoer van water in Fryslân \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kuypers, A. \ Buyse, J.J. \ Klopstra, D. \ Vries, P. de \ 2002
Resultaten van de eerste fase van de studie 'Berging en afvoer van water in Fryslân', waarin de risico's voor toekomstige wateroverlast in de Friese boezem onderzocht zijn (uitgaande van de 'Leidraad Hoogwaternormering regionale watersystemen' en de ...
help
Water levels in the Echten polder : improving agriculture and reducing land subsidence risks \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Schouwenaars, J.M. \ 2002
help
Chloride transport in a recently reclaimed Dutch polder \ Journal of hydrology [Artikel]
Vos, J.A. de \ Raats, P.A.C. \ Feddes, R.A. \ 2002
help
Waterhuishoudingsplan : tweede partiële herziening : thema peilbeheer [Boek]
Provincie Zuid-Holland \ 1998
In de tweede partiële herziening Waterhuishoudingsplan, thema peilbeheer, is het beleid gedefinieerd voor het peilbeheer van de provincie Zuid-Holland. De partiële herziening beschrijft het beleidskader dat wij gehanteerd wordt bij de toetsing en goe ...
help
Het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in Wassenaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, G. \ Pellenbarg, N. \ 2003
Het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) is een gezamenlijk beleidsdoel voor het regionale gronden oppervlaktewaterbeheer. Het is in diverse provincies al vastgesteld, maar vooral in landelijke gebieden. Bij het zoeken naar oplossingen voo ...
help
Waternood - Deelrapport 03: Relatie grond- en oppervlaktewater : methoden voor het bepalen van gebiedsdrainageweerstanden [Boek]
Brouwer, L. \ Winters, G. \ Zaadnoordijk, W.J. \ 2002
Als onderdeel van het Waternoodinstrumentarium is in dit rapport invulling gegeven aan het thema "Relatie grond- en oppervlaktewater". Het doel van deze studie is het vergroten van inzicht in de relatie tussen oppervlaktewater en grondwater, om hierm ...
help
Drainage redding veenweiden? \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Bokma, B. \ 2003
Op Praktijkcentrum Zegveld wordt onderzoek gedaan naar onderwaterdrainage in het veenweidegebied. Omgekeerde drainage in de veengrond (d.m.v. kunststof drains of moldrains) moet zorgen voor een hogere grondwaterstand in de zomer (door infiltratie van ...
help
Bepaling van de lekweerstanden met SWAP-PEST \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ 2002
Voor landelijke milieuverkenningen is het nutriëntenuitspoelingsmodel STONE ontwikkeld. Hierbij wordt Nederland opgedeeld in een groot aantal plots die een combinatie zijn van unieke combinaties van de hydrologie (UC) en andere indelingscriteria. Per ...
help
Hoe de kartering van de grondwaterstand (nog) beter kan [Boek]
Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ Heuvelink, G.B.M. \ Knotters, M. \ 2004
De afgelopen jaren ontwikkelde Alterra een methode voor kartering van grondwaterstands?karakteristieken (de Gd-karteringsmethode). Deze methode, die met behulp van tijdreeksanalyse, lineaire regressie en geostatistische interpolatie ruimtelijke beeld ...
help
'Drainage nieuwe stijl' : drainage ten behoeve van waterconservering [Boek]
Snepvangers, J. \ 2004
In dit rapport wordt het onderzoek naar nieuwe drainagetechnieken ten behoeve van waterconservering beschreven. Doelstelling van dit onderzoek is het demonstreren van en communiceren over de mogelijkheden en effecten van drainage in het algemeen en “ ...
help
Monitoring volgt effecten drainage-infiltratiesysteem Wippolder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stolk, P.C. \ Bouma, J.H. \ 2005
De Wippolder is een wijk in Delft waar ’s winters hoge grondwaterstanden voorkomen. ’s Zomers zijn de grondwaterstanden lager en is er ruimte in het bodemprofiel voor infiltratie van regenwater. Voorheen werd het regenwater geloosd op het gemengd ste ...
help
Drainage goed voor veenweiden \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Bokma, B. \ 2005
Onderwaterdrainage remt de bodemdaling in het veenweidegebied af. Veldproeven van Praktijkcentrum Zegveld (U) zijn veelbelovend - een flinke opsteker voor de melkveehouderij op laagveen. In Noordbeemster (NH) sleutelt loonbedrijf De Vlijt intussen aa ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang = Hydraulic and agricultural effects of applying 'submerged drains' in the Zeevang polder [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Pleijter, M. \ Houwelingen, K. van \ 2011
Op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland is in polder Zeevang onderzoek gedaan naar de praktijktoepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veeng ...
help
Drainageweerstand en voedingsweerstand van een freatisch aquifer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2008
In dit artikel wordt de drainageformule van Ernst aangehaald, omdat Ernst (1962) een fraaie analyse geeft van het stromingspatroon in een freatisch aquifer die gedraineerd wordt door evenwijdige watergangen. Uit die analyse volgt overtuigend dat een ...
help
Ontwatering in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Gaast, J.W.J. van der \ Beest, J.G. te \ 2003
De vraag of Nederland waterhuishoudkundig op orde is en blijft, vergt veel onderzoek. Daarbij vormt kennis over de ontwatering -de stroming van water tussen grond- en oppervlaktewater- een belangrijke peiler, omdat deze interactie bepalend is voor de ...
help
Karteren van de grondwaterdynamiek in gebieden met een klei deklaag : parameters voor grondwaterafhankelijk peilbeheer [Boek]
Hoogland, T. \ Visschers, R. \ Gaast, J.W.J. van der \ Knotters, M. \ 2005
Het doel van dit project is te onderzoeken hoe de relatie tussen grond- en oppervlaktewaterstand gebiedsdekkend kan worden beschreven in klei gebieden en hoe deze relatie gebruikt kan worden in een Gd-kartering. Een belangrijk aspect daarbij is de ke ...
help
Bergend vermogen en drainagecriterium [Boek]
Wesseling, J. \ 1968
Bij het berekenen van drainafstanden wordt doorgaans gebruik gemaakt van zogenaamde stationnaire drainageformules. Toepassing van dergelijke formules maakt invoeren van een criterium noodzakelijk. Dit criterium houdt in, dat bij een bepaalde afvoer d ...
help
Interimrapport waterstandsanalyse in Apeldoorn en omgeving [Boek]
Stol, P.T. \ 1967
Bij de bouw van de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg te Apeldoorn vindt bronbemaling plaats in het centrum van de stad voor het drooghouden van de bouwput. De invloed van de bemaling beperkt zich echter niet tot de naaste omgeving van het werk maa ...
help
Voorkeursvolgorde ontwatering blijft voorkeur behouden : grondwaterproof bouwrijp maken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuiper, M.J. \ Rus, M.A. \ 2011
Door tijdig in de projectfase en onderbouwd invulling te geven aan de voorkeursvolgorde voor ontwatering, zijn duurzame watersystemen te realiseren. Praktische en procesmatige belemmeringen zijn op die manier op tijd weg te nemen. Door integraal opho ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landbouwgebied Tachtig Bunder : ontwateringsadvies ter compensatie voor veranderende hydrologische omstandigheden in het Compagnonsveld [Boek]
Kiestra, E. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ...
help
Meervoudig duurzaam (grond)watergebruik \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dekker, T. \ 2009
In de gemeente Apeldoorn is op een aantal plaatsen sprake van ernstige grondwateroverlast. De gemeente heeft, om de wateroverlast te reduceren, drainagesystemen aangelegd. Met de drainagesystemen wordt met pompen overtollig en schoon water aan de bod ...
help
Molenaar komt van pas op golfbaan 1,40m onder NAP \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Raats, K. \ 2008
Poldergolfbaan Kagerzoom in Warmond is een pareltje in zijn soort: een oude molen regelt de waterstand. De golfbaan maakt niet alleen gebruik van de waterkennis van molenaar Ben Hoogduin, ook is hij aangenomen als greenkeeper omdat hij het land en de ...
help
De stroming van het grondwater in de omgeving van poreuze drainbuizen of drainbuizen met een relatief groot aantal perforaties [Boek]
Ernst, L.F. \ 1962
Met een hier beschreven afleiding wordt een formule verkregen voor de grootte van de weerstand, welke de stroming in de omgeving van een drainbuis ondervindt. Hoewel zekere benaderende veronderstellingen worden ingevoerd en de invloed hiervan niet zo ...
help
Grondwaterdalingen veroorzaakt door de bemaling van de bouwput voor de duiker van de Vaartse Rijn onder het Amsterdam-Rijnkanaal bij Jutphaas [Boek]
Kouwe, J.J. \ 1971
In de periode juni 1970-maart 1971 vond de constructie plaats van een grondduiker onder het Amsterdam-Rijnkanaal ten behoeve van de Vaartse Rijn. De beide landhoofden van dit kunstwerk werden in open bemalen bouwputten aangelegd. Langs de westzijde v ...
help
Amsterdam stelt grenzen aan polderconstructies : richtlijnen verminderen risico's in bouw- en gebruiksfase [dossier: ondergrondse constructies] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Cusell, J. \ Veldhuijsen, R.F. \ Gouman, E. \ 2005
In Amsterdam zijn de laatste 25 jaar zo’n twintig ondergrondse constructies volgens het zogenoemde polderprincipe gebouwd, vaak parkeergarages. Permanente onderbemaling – wat het polderprincipe feitelijk betekent – kan negatieve effecten hebben voor ...
help
Polder onder Olympisch Stadion functioneert naar behoren : resultaten bekend van vier jaar monitoring [dossier: ondergrondse constructies] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lambert, J. \ Nijs, P. den \ Spaandonk, R. van \ 2005
Een aantal weken voor de officiële opening (mei 2000) van het tot atletiekstadion gerenoveerde Olympisch Stadion (1928) scheurde een deel van de betonnen vloer van de juist aangelegde parkeergarage onder het stadion door onvoorzien hoge waterdrukken. ...
help
Een numerieke oplossing van de parameters in de waterbalansvergelijking II [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1973
In een waterbalansmodel met 15 parameters, dat op gegevens van grondwaterdiepte metingen voor hoge en middelhoge zandgronden in het oosten des lands werd toegepast, was de afvoerfunctie gebaseerd op de overweging dat bij stijgende grondwaterstanden e ...
help
Onderzoek naar verschillen in frequentieverdeling van hoge grondwaterstanden tengevolge van verschillen in neerslag [Boek]
Driel, P. van \ 1976
Momenteel worden in Nederland bij het bepalen van drainafstanden de stationaire formules van Hooghoudt (1940) en Ernst (1954) gebruikt, In het bij deze formules gehanteerde kriterium wordt dientengevolge geen rekening gehouden met het niet-stationair ...
help
Wateroverlast aan de westzijde van de IJssel na diepploegen [Boek]
Beuving, J. \ 1981
Dit onderzoek beoogt de oorzaak van wateroverlast vast te stellen, ontstaan na mengend diepploegen van een profiel dat bestond uit circa 50 cm zware rivierklei op matig grof rivierzand. Het betreft een perceel van circa 10 ha dat sinds de diepe grond ...
help
Droogte- en natschade onder wijzigende afvoernormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Droogers, P. \ Besten, J. den \ 2006
De belangrijkste taak van waterbeheerders wordt vaak kernachtig samengevat als 'zorgen voor de juiste hoeveelheid water, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit.' Voor waterschappen wordt de kwantiteitcomponent hiervan vertaald in peilbesluit ...
help
Verminderde drooglegging op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard = Effects of reduced drainage possibilities for dairy farms in the Krimpenerwaard [Boek]
Hoving, I.E. \ Vos, J.A. de \ 2005
In de Nota Ruimte is aangegeven dat in de westelijke veenweidegebieden de bodemdaling beperkt moet worden. Om deze wens gestalte te geven en inpasbaar te maken, is het principe ‘functie volgt peil’ ontstaan. De werkgroep FES Westelijke Veenweiden hee ...
help
Neerschaling van de freatische grondwaterstand uit modelresultaten en de Gt-kaart : methodiek en eerste resultaten [Boek]
Hoogland, T. \ Runhaar, J. \ 2006
Doel van deze WOT studie is het ontwikkelen en testen van twee methoden voor het vergroten van het ruimtelijk detail in gegevens over freatische grondwaterstanden
help
Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik - Maasbracht : onderzoeksresultaten 1985 - 1990 : verslag van de 9e CHO - studiebijeenkomst op 9 januari 1991 te Luik = Le systeme hydrologique dans la region frontaliere Liege - Maasbracht : resultats des recherches 1985 - 1990 : compte rendu de la neuvieme reunion d'etude (CHO) a 9 Janvier 1991 a Liege [Congresverslag]
Bauwens, W. \ Beken, A. van der \ Berger, H.E.J. \ Hooghart, J.C. \ 1991
help
De ontwateringstoestand bij zavelgronden op het Regionaal Onderzoek Centrum "De Waag" te Creil (Noordoostpolder) [Boek]
Soesbergen, G.A. van \ Voort, W.J.M. van der \ Groot, W.J.M. de \ 1991
help
Dynamics of the interface between streams and groundwater systems in lowland areas, with reference to stream net evolution \ Journal of hydrology [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1994
help
The combined surface and groundwater flow model MOGROW applied to the Hupselse Beek drainage basin \ FRIEND : flow regimes from international experimental and network data : proceedings of an international conference, held at the Technical University of Braunschweig, Germany, from 11 to 15 October 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Querner, E.P. \ 1993
help
Simulation of water related grassland production \ Soil - grassland - animal relationships : proceedings of 13th general meeting of the European Grassland Federation [Hoofdstuk uit boek]
Peerboom, J.M.P.M. \ Vellinga, T. \ 1990
help
Significance of low-chroma mottles in drained sandy soils in The Netherlands \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Poelman, J.N.B. \ Bouma, J. \ Woesten, J.H.M. \ 1989
help
Een eerste aanpassing van het hydrologisch model DEMGEN ten behoeve van berekeningen met natuurlijke vegetaties [Boek]
Overmars, C.R.A. \ Werkgroep PAWN-Natuur-Terrestrisch \ 1989
help
Effecten van ingrepen op de waterhuishouding voor natuurlijke vegetaties in PAWN-district 13 (Vollenhove) [Boek]
Overmars, C.R.A. \ Werkgroep PAWN-Natuur-Terrestrisch \ 1989
help
Onderzoek naar de verandering van de freatische grondwaterstanden op enkele kaartbladen in de provincie Noord-Brabant als gevolg van veranderingen in de landbouwwaterhuishouding [Boek]
Noordhuis, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Holst, A.F. van \ 1990
help
De koppeling van het grondwatermodel GELDYM - MUST en het openwatermodel LYMPHA : model TRIGON [Boek]
Promes, P.M. \ 1990
help
Integraal waterbeheer Ede : deelrapport ontwatering [Boek]
Schaaf, S. van der \ Vries, C.J. de \ 1991
Grondwateroverlast in stedelijk gebied kan leiden tot problemen op gezondheids- en bouwtechnisch gebied. Meestal kan grondwateroverlast worden bestreden door middel van ontwatering. Hoewel er geen wet is, op grond waarvan de gemeente met betrekking t ...
help
Praktijkproef grindpaal [Boek]
Hebbink, A.J. \ 1989
help
DEMNAT : aanzet tot een landelijk ecohydrologisch voorspellingsmodel [Boek]
Witte, J.P.M. \ 1990
help
Spatial prediction of water table dynamics in Flanders : abstract [Boek]
Van de Wauw, J. \ 2012
Shallow water tables are one of the most important land characteristics. They determine the potential land use: the depth is essential in the evaluation of suitability for agriculture and in nature development projects, it is also crucial to identify ...
help
Hoorn vreest schade door inpoldering Markerwaard : daling grondwater bedreigt funderingen \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
Heijden, J.F.M. van der \ Schilstra, J. \ 1984
help
De samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie in het Veerse meer en de Braakman \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smit, G.F.J. \ Visser, J. \ 1987
help
Watertable control indices for drainage of agricultural land in humid climates \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Smedema, L.K. \ 1988
help
Groundwater management : goal, requirements and methods \ Water in urban areas [Hoofdstuk uit boek]
Hebbink, A.J. \ 1985
help
Evaluation and improvement of hydrological concepts used in PAWN \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Arnold, G.E. \ Vuuren, W.E. \ 1988
help
De karakteristieken van duurlijnen van enige grondwaterafhankelijke vegetatietypen : het Caricetum acuto-vesicariae, Caricetum elatae, Glycerietum maximae, Senecioni-Brometum en Carici elongatae-Alnetum [Boek]
Wullink, H.M. \ 1993
help
Onderzoek invloed waterhuishoudkundige ingrepen op de hydrologie van waterafhankelijke natuurgebieden [Boek]
Luijendijk, J. \ Stroet, C.W. \ Bron2 \ Tauw Milieu \ 1993-1994
help
Scenariostudie naar de verandering van grondwateraanvulling en grondwaterstanden tussen de jaren vijftig en tachtig : ingrepen in de waterhuishouding doorgerekend in drie voorbeeldgebieden met het model SIMGRO [Boek]
Querner, E.P. \ Aarnink, W.H.B. \ Mourik, C.C.P. van \ 1994
help
Kwantificering van de relatie tussen grondwaterstandsverloop en produktievermindering ten gevolge van wateroverlast op grasland [Boek]
Postma, J. \ 1992
help
Haalbaarheidsanalyse integraal waterbeheer Deurningerbeek : eind-rapportage [Boek]
IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1990
help
Hydrologisch modelonderzoek voor de ruilverkaveling Brummen - Voorst [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ 1993
help
Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen : ontwikkeling van dosis - effectfuncties ten behoeve van DEMNAT-2 [Boek]
Linden, M. van der \ Runhaar, J. \ Zelfde, M. van 't \ 1992
help
Bodemgeschiktheidstabellen voor landbouwkundige vormen van bodemgebruik [Boek]
Huinink, J.T.M. \ 1993
Bodemkundige informatie IKC
help
De karakteristieken van duurlijnen van enige grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen van de Littorelletea, Isoeto - Nanojuncetea, Oxycocco - Sphagnetea en Scheuchzerietea [Boek]
Haan, M.W.A. de \ 1992
Door ontwatering en grondwaterwinning worden vele grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd. Om tot een kwantitatieve voorspelling van de ecologische effecten van grondwaterwinning te komen, is een nauwkeurige beschrij ...
help
Voorbeeldplan NADORST : natuurontwikkeling en drinkwaterproductie via oeverinfiltratie in het Reggestelsel [Boek]
Buuren, M. van \ Stalpers, L.J. \ Bolhuis, P. van \ Jansen, A. \ Dommering, A. \ 1993
help
Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer : bundeling van resultaten van onderzoek, ervaringen en indrukken, opgedaan in binnen- en buitenland [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2013
De sinds 1950 ontwikkelde kennis over de functionaliteit van (samengestelde) regelbare drainagesystemen, uitgedrukt in effecten op de gewasopbrengst en de lokale en regionale water- en stoffenbalans, wordt gerapporteerd, met de nadruk op enkele recen ...
help
De grondwaterstroming in een vijftal kleine stroomgebieden [Boek]
Bon, J. \ 1973
help
Stowa - regelbare drainage [Video]
STOWAvideo \ 2012
Meer water met regelbare drainage? STOWA heeft van 2008 tot 2012 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van regelbare drainage. De resultaten zijn op 11 oktober 2012 op Wageningen UR gepresenteerd en bediscussieerd.
help
Seasonal expansion and contraction of stream networks in shallow groundwater systems \ Journal of hydrology [Artikel]
Vries, J.J. de \ 1995
help
Groundwater investigations \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Ridder, N.A. de \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.