Login

Hydrotheek

help
Effluentfiltratie : nabehandeling gericht op nuttige toepassing \ Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Hoofdstuk uit boek]
Koning J. \ 1999
help
Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultaten [Boek]
Berg, F. van den \ Smit, R. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2012
Door steeds strengere eisen aan de effluentkwaliteit en sterke groei in de toepassingen van waterhergebruik is de toepassing van menbraanbioreactortechnologie MBR de laatste tien jaar internationaal sterk toegenomen. MBR is in korte uitgegroeid tot v ...
help
Veldhuizen, H. van \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.W. \ 2012
Waterschap Vallei & Veluwe realiseert op zeven van de acht rwzi's in het gebied een nabehandelingsinstallatie. Inmiddels zijn er sinds 2009 drie operationeel (Nijkerk, Woudenberg en Bennekom), worden er dit jaar twee opgeleverd (Amersfoort en Veenend ...
help
Voortgangsrapportage riolering 1 januari 2008 [Boek]
Beltgens, D. \ 2008
Waterschap Hollandse Delta verstuurt jaarlijks een rioleringsenquete naar de 23 inliggende gemeenten. Op basis van de ingevulde en terug ontvangen vragenlijst wordt een rapport opgesteld. In dit rapport staat de stand van zaken per 1 januari van het ...
help
Discussiestuk ecologische effectbeschrijving afvoervarianten [Boek]
Klinge, M. \ 1996
De belangrijkste taak van de aspectgroep WHE is het beschrijven van de milieu-effecten van afvoer van het membraanconcentraat. In het voorliggende discussiestuk wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop de effecten van afvoer van het membraancon ...
help
NEWs: the Dutch roadmap for the WWTP of 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roordam, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Within the context of a global research program, some countries agreed to focus on the municipal sewage treatment plant, an important element of urban wastewater management. The Netherlands are part of that group, lead by the Public Utility Board of ...
help
Experiments on high rate effluent filtrations in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 1998
help
'Betere risico-inschatting van extreme neerslag op regionale watersystemen' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2008
STOWA gaat samen met HKV Lijn in Water binnenkort de risico's van extreme neerslag in kaart brengen. Het project "Van neerslag tot schade; risico's en risicocommunicatie" is onderverdeeld in een aantal deelprojecten
help
"Onderhoud IBA's moet onderdeel zijn van certificering" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonge, T. de \ 2006
In het buitengebied van Waterschap Hunze en Aa’s worden door de gemeenten IBA’s geplaatst als alternatief voor een aansluiting op de riolering. Het onderhoud zal door het waterschap worden uitgevoerd. Inmiddels geldt dit voor zo’n 800 IBA’s. Uiteinde ...
help
Delft Blue Water : innovatieve zuiveringstechnologie voor duurzame en kosteneffectieve productie van maatwerkwater \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Helsen, O. \ Scherrenberg, S. \ Mulder, J.W. \ Brouwer, H. \ Appeldoorn, K. \ Weij, P. \ Novak, S. \ 2012
Het innovatieproject Delft Blue Water is een demonstratieonderzoek naar hergebruik van effluent op awzi Harnaschpolder. Met behulp van diverse nabehandelingstechnieken wordt water geproduceerd van twee kwaliteitsniveaus; MTR-kwaliteit voor oppervlakt ...
help
Hergebruik van stedelijk afvalwater voor drinkwatervoorziening, in Nederland alleen in specifiek plaatselijke omstandigheden van betekenis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hrubec, J. \ Marsman, P. \ Dordrecht, P. \ 1984
In 1975 werd door het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening een onderzoeksprogramma opgesteld, waarmee beoogd werd de technologische, economische en gezondheidsaspecten van hergebruik van afvalwater te bestuderen. Twee systemen werden beproefd ...
help
Verkennende studie naar lozing van microplastics door rwzi’s \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leslie, H. \ Moester, M. \ Kreuk, M. de \ Vethaak, D. \ 2012
In het Nederlandse watermilieu is een nieuw soort vervuiling geconstateerd: microplastics. Kunststof zwerfafval, waaronder microscopische kleine kunststofdeeltjes wordt al overal ter wereld aangetroffen, veel ook in zee. Buitenlands onderzoek toont a ...
help
Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Parmentier, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ 2009
Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. 'Discfilter' filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen v ...
help
Praktijkonderzoek MBR Glanerbrug : een evaluatie + betekenis voor perspectief communale MBR [Boek]
2014
Een membraanbioreactor (MBR) is, met name vanwege de vergaande verwijdering van slib en zwevende stof, een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit, vooral in gebieden met een kwetsbare waterhuishouding of daar waar hergebruik van ...
help
'De poc' bestaat niet \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2013
We kunnen allemaal dromen hoet het zit met de basisinspanning: voor een gemengd stelsel 7+2 mm berging en een pompovercapaciteit (poc) van 0,7 mm per uur. Ook na het afscheid nemen van de basisinspanning blijven dit de ordegroottes van berging en poc ...
help
Debietmeting in een rioolbuis met behulp van een U - vormige vernauwing [Boek]
Pitlo, R.H. \ Dommerholt, A. \ 1977
Bij de studie van neerslag-afvoerrelaties in stedelijke gebieden kan het gewenst zijn om de afvoer in het rioleringssysteem te meten. De uit de literatuur bekende afvoerformules voor U-vormige meetgoten werden aan de hand van de verkregen meetresulta ...
help
Installatiebranche moet aan de slag met hemelwaterinfiltratie : keuze tussen individuele en collectieve benadering \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2009
Voor nieuwbouwplannen toetsen gemeenten steeds vaker of de perceelseigenaar het hemelwater zelf kan afvoeren, bijvoorbeeld naar aangrenzend oppervlaktewater of in de bodem via infiltratievoorzieningen. Bij die toetsing wordt een afweging gemaakt tuss ...
help
RWZI Wehl en Ruurlo : effluentpolishing d.m.v. astrasand continu zandfilter \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kleine, R. de \ Niesink, F. \ 1999
help
Energy efficient treatment of A-stage effluent: pilot-scale experiences with shortcut nitrogen removal \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Seuntjens, D. \ Bundervoet, B.L.M. \ Mollen, H. \ De Mulder, C. \ Wypkema, E. \ Verliefde, A. \ Nopens, I. \ Colsen, J.G.M. \ Vlaeminck, S.E. \ 2016
Energy autarky of sewage treatment plants, while reaching chemical oxygen demand (COD) and N discharge limits, can be achieved by means of shortcut N-removal. This study presents the results of a shortcut N-removal pilot, located at the biological tw ...
help
Standaardisatie rioleringsberekeningen : methode schematisatie regen : rapport project SR2 [Boek]
Wiggers, J.B.M. \ 1995
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een methode waarmee het milieutechnisch functioneren van rioolstelsels op een standaard wijze kan worden beoordeeld. Het doel van de standaard-methode is het creëren van een vergelijkingsbasis voor het ged ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.