Login

Hydrotheek

help
Overpeinzingen [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meester, K. \ Advocaat, C. \ Sterk, M. \ Doorlaat, B. \ Vis \ 2009
In de rubriek Platform van H2O 2-2009 (pagina 31 e.v.) staan vier artikelen over verschillende manieren van het analyseren van de totale emissie vanuit het afvalwatersysteem. In veel gevallen wijkt de gevolgde aanpak af van de nu gangbare praktijk. D ...
help
Stedelijk water : 'te weinig evaluatie' : thema [Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Het gebruik van alternatieve bergings- en infiltratiemethoden voor hemelwater in stedelijk gebied is in tien jaar tijd enorm toegenomen. In theorie werken de meeste methoden prima, in de praktijk valt dat nog weleens tegen. Ook het beleid van watersc ...
help
Technology scan : versneld ophogen met baggerspecie [Boek]
Berg, Frans van den \ cop. 2009
Bouwen met baggerspecie kost over het algemeen meer tijd dan bouwen met grond. Dit wordt als een belemmering ervaren bij het toepassen van baggerspecie. Wanneer technieken beschikbaar zijn, waardoor sneller met baggerspecie gebouwd kan worden, kan de ...
help
Inspelen op emergentie: interactieve uitvoering (2) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evers, J. \ Leussen, W. van \ Ietswaart, H. \ 2010
Uit de praktijk leren we dat niet alles van tevoren is te voorspellen. Het uitvoeren van een plan leidt vrijwel altijd tot andere uitkomsten dan gepland. Een klein voorbeeld is het realiseren van een retentiepoel bij Hardenberg 500 meter stroomopwaar ...
help
Presentatie Opening Flood Proof Holland - 17 juni 2013 [Video]
STOWAvideo \ 2013
In de proefpolder worden innovatieve waterkeringen getest en gedemonstreerd. Deze innovaties zijn een alternatief voor zandzakken. Een korte film (4 minuten) en een langere versie (20 minuten) laten een registratie zien van de openingsceremonie met d ...
help
Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbuffering [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2013
Het doel van het onderzoek betreft het inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden voor alternatieve slibbuffering op communale zuiveringsinstallaties onder Nederlandse omstandigheden. Allereerst is hiertoe een inventarisatie gedaan van de in Ne ...
help
IBA's in Hollands Noorderkwartier [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Goverde, J. \ 2010
Vanaf 2005 is het wettelijk verplicht om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren, voordat het geloosd mag worden. De gemeente dient in principe riolering aan te leggen. Daar waar dat te duur wordt mag er voor een alternatief worden gekozen: een IBA ...
help
Taai onkruid : zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif : wie volgt? [Boek]
Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J. \ 2003
help
Nieuwe reinigingsmethode voor drinkwaterleidingen: ice pigging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lut, M. \ Blaauwgeers, E. \ 2011
Nederland kent zo'n 117.000 kilometer aan drinkwaterleidingen. Daarin kan zich in de loop van de tijd sediment vormen. Dat maakt het noodzakelijk de leidingen van tijd tot tijd schoon te maken. Daarvoor gebruiken de drinkwaterbedrijven van oudsher ve ...
help
"Water afvoeren vormt ook berging" : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
De strategie van ‘planologisch zoeken naar ruimte’, die Nederland kiest om een eventueel probleem met de toekomstige waterhuishouding op te lossen, vindt hydroloog ir. Ton van der Maarel van advies- en ingenieursbureau Tauw een eenzijdige keuze. “Het ...
help
Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten : haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten [Boek]
Vliet, F. van \ Lengkeek, W. \ 2007
Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
help
Quick scan alternatieve veiligheidsmaatregelen [Boek]
Terpstra, S. \ 2007
De verkenning Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat momenteel uitvoert, richt zich op de veranderende beleidscontext rondom veiligheid ten aanzien van overstromingen. Werken aan waterveiligheid is een permanente ...
help
Verslag WINN symposium leve(n)de waterbouw 29-1-2009 : pilots, pitches en preken [Boek]
Ketelaars, M. \ [ca. 2009]
Tijdens het symposium Leve(n)de Waterbouw op 29 januari 2009 in Utrecht zijn minstens vier kansrijke plannen gesmeed voor nieuwe toepassingen van bouwen met en voor de natuur. Doel hiervan is nieuwe methoden en technieken te beproeven en tot nieuwe o ...
help
Water is geen probleem maar een ontwerpopgave : uitwerking van 'overstromingsrisico als ruimtelijke opgave' [RPB 2007] [Boek]
Stoutjesdijk, T. \ Maccabiani, J. \ Tromp, E. \ 2008
In dit rapport wordt afgestapt van de vooronderstelling dat klimaatverandering alleen maar problemen veroorzaakt. Door een andere insteek te kiezen wordt duidelijk dat, mits er gewerkt wordt met een visie op de langere termijn, grote kansen liggen om ...
help
Oplossingen in de breedte : ComCoast [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mooi, R. \ 2007
In plaats van hogere dijken tegen een stijgende zeespiegel zijn soms alternatieven beschikbaar. Bijvoorbeeld een brede overgangszone tussen zee en land. Dit levert bovendien kansen op voor natuur en landbouw. In Perkpolder (Zeeland) bestaan vergevord ...
help
Dossier onkruidbestrijding op verhardingen [Dossier]
2012
Dossier over onkruidbestrijding op verhardingen, waarbij aandacht voor de voor- en nadelen van herbiciden en toepassing van alternatieve of preventieve methoden, duurzaam onkruidbeheer, het maatschappelijk debat, het gebruik van onkruidbestrijdingsmi ...
help
Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas [Boek]
Maas, B. van der \ Winkel, A. van \ Blok, C. \ Beerling, El. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2015]
Efficiënt gebruik van de beschikbare waterbronnen is de eerste stap in de watervoorziening. Dit is te bereiken door een goede dimensionering van het watersysteem met een goed gebruik en beheer. Een adequate water- en bemestingsstrategie moet de voedi ...
help
Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
help
Gaan we glyfosaat missen? \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2014
Over anderhalf jaar mogen gemeenten geen gebruik meer maken van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat om trottoirs en bedrijventerreinen van onkruid te ontdoen. Is Nederland goed af met dat verbod?
help
Waterbeleid Europese Unie staat haaks op energiebeleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ 2008
Nu de olieprijs record na record breekt, groeit de vraag naar alternatieve energiebronnen steeds sterker. Waterkrachtenergie, alom beschouwd als 'groene'energie, lijkt een goed alternatief. De ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel. De komende dece ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.