Login

Hydrotheek

help
Zand-bentoniet mengsels als afdichtingsmateriaal voor vuilstortplaatsen [Studentenverslag]
Hofkamp, J.R. \ 1986
In Nederland dringt per jaar gemiddeld een neerslagoverschot van 300 mm de grond in, Wanneer er zich afvalstoffen op of in de grond bevinden, bestaat de kans dat door oplossen van afvalbestanddelen in het percolerende water, grondwater en bodem in de ...
help
Onderzoek naar de wegzijging in het derde pand van het Oranjekanaal [Boek]
Weerd, B. van der \ 1974
help
Functionele levensduur van minerale afdichtingsmaterialen en kunststoffen in vloeistofdichte eindafwerking van stortplaatsen [Boek]
Boels, D. \ Breen, J. \ 2001
De levensduur van zandbentoniet, Trisoplast, en bentonietmatten wordt hoofdzakelijk bepaald door het niveau van de totale concentratie en de verhouding tussen een- en tweewaardige ionen in de bodemoplossing (uitgedrukt in een SAR-waarde). Voor Hydros ...
help
Bekledingen \ De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland : voorschrift toetsen op veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV) [Hoofdstuk uit boek]
2004
help
Nieuwe dijkbekledingsmaterialen in getijdewateren, pilotstudy [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1989
De laatste jaren is er een verandering gekomen in de materialen die traditioneel door de RWS bij weg- en waterbouw werden gebruikt. Steeds meer wordt uit industrie afkomstige materialen gebruikt, zoals industrieslakken, vliegas en voor hergebruik in ...
help
De controle van een gerealiseerde lining in detail besproken : rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen \ WT-afvalwater [Artikel]
Ceric, R. \ Kuit, J. \ 2010
In dit artikel worden de toetsing en de controle van een gerealiseerde lining besproken. Daarbij worden aan de hand van een beslisboom, van zowel de eerste beproeving als een eventuele herbeproeving, de achtereenvolgende testen besproken en toegelich ...
help
'Bijzonder reliningsproject EI-genzinnig project voor de stad achter de duinen' : Beuker Kunststoffen vindt het EI (van Columbus) \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van \ 2010
In Den Haag wordt niet alleen tijdens Pasen naar eieren gezocht. De stad is druk bezig met een grote relinings-klus, waarbij gebruik wordt gemaakt van een eivormige vormvaste flexibele HDPE-buis. De ovale vorm sluit perfect aan op de oude betonbuis d ...
help
Kwantificering golfbelasting en invloed lange golven : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ Werf, I. van der \ Wenneker, I. \ 2012
Het onderhavige verslag is in 2005/2006 geschreven in het kader van het ‘Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen’ en geeft kwantitatieve informatie over de voor steenzettingen belangrijkste belastingaspecten op de bekleding en heeft geleid ...
help
Nieuwe steenbekleding zeeweringen vergroot bescherming Zeeland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2007
Sinds 1 april 2007 wordt hard gewerkt aan de nieuwe steenbekleding van de dijk aan de Oosterschelde bij de stad Tholen. Vóór het stormseizoen moet het werk zijn afgerond. Dit is een derde bijdrage in een serie van tien over de dagelijkse praktijk. Di ...
help
Veiligheidsfactoren voor breuksteenoverlaging en kreukelbermen [Boek]
Kaste, D. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Als een steenzetting een onvoldoende heeft gekregen in de periodieke toetsing, kan deze vervangen worden door een steenzetting met grotere stabiliteit, maar het is ook mogelijk om als renovatie-alternatief een overlaging met breuksteen te kiezen. Doo ...
help
Onderzoek naar de bruikbaarheid van Reuverse en Tegelse klei als afdichtingsmateriaal op afvalstortterreinen [Boek]
Ryhiner, A.H. \ Hoeks, J. \ 1986
Eerder uitgevoerd onderzoek (HOEKS en AGELINK, 1982) heeft aangetoond dat natuurlijke materialen bruikbaar zijn voor bovenafdichting van stortplaatsen mits de doorlatendheid in de orde van 5 x I0-10 m.s-1 of lager ligt. Dergelijk lage doorlatendheden ...
help
Twenthekanalen zijkanaal : historisch overzicht opbouw kanaalbodem en relevante informatie (project C89.03/01) [Boek]
Boumans, W.G.A. \ Burg, J.C. van der \ 1990
help
Invloed van dubbeltoppige golfspectra op de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Mourik, G.C. \ 2012
Bij het toetsen of ontwerpen van steenzettingen loopt men in specifieke gebieden tegen het probleem aan dat de piekperiode erg groot is ten opzichte van de spectrale periode. Voor het bepalen van de vuistregel zijn in het onderhavige rapport enkele D ...
help
Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector, veldonderzoek [Boek]
Boels, D. \ Hamminga, W. \ Pankow, J. \ 1999
help
Onderzoek naar een directe meetmethode ter bepaling van kwel of inzijging in een aantal Limburgse kanalen [Boek]
Zuiderveen Borgesius, N.W. \ Lambrechtse, J.W. \ 1981
help
Hydrologische en bodemfysische parameters in de omgeving van het hoofdkanaal van de Twenthekanalen (Traject Eefde - Lochem) [Boek]
Wit, K.E. \ Massop, H.T.L. \ Beest, J.G. te \ 1987
help
Breuksteen in de praktijk - Dl. 2: Dimensionering van constructies in binnenwateren [Boek]
Bakker, J.J. \ 2000
help
Bentonite liners for isolation of waste disposal sites \ Waste management and research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association [Artikel]
Hoeks, J. \ Glas, H. \ Hofkamp, J. \ 1987
help
Damwand stopt verspreiding van verontreiniging : waterbodemsanering IJmeer - Diemerzeedijk \ Milieutechniek : milieuvakblad over bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, recycling en alternatieve energie [Artikel]
Tuijn, J. van \ 1989
help
Variatie en trend van de gehaltes zware metalen op locatie Zeelandbrug : data rapport 2013 [Boek]
Schellekens, T. \ Glorius, S. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
Om erosie aan oevers van de Oosterschelde en Westerschelde tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken on ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.