Login

Hydrotheek

help
Towards adaptive management: the strategies of policy entrepreneurs to direct policy change [Boek]
Brouwer, S. \ Huitema, S. \ Biermann, F. \ 2009
Growing awareness of the complexities and uncertainties in water governance has put into question the existing paradigms in water management. Increasingly, more flexible, integrated and adaptive policies (“soft solutions”) are promoted. Because of th ...
help
Promotiestudie Kaderrichtlijn Water : op zoek naar gedeelde spelregels [waterbeleid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosch, P. van den \ 2013
Leo Santbergen is senior adviseur bij waterschap Brabantse Delta. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn centrale onderzoeksvraag: hoe kom je tot gedeelde spelregels bij grote (internationale) beleidsth ...
help
Waterschappen roepen hulp Rijk in \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P. van \ 2009
Op 4 november 2009 publiceerden de waterschappen een brief, waarin zij een aantal mogelijkheden aangaven om kosten te besparen in het waterbeheer. Peter van Rooy juicht deze ontwikkeling toe, maar vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen daadwer ...
help
Langetermijnvisie Riolering in de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]Verslag Lange termijn visie Riolering in de praktijk
Stapel, W. \ Struker, A. \ Dekker, G. \ Ooms, A. \ Worst, W. \ 2010
Bij het maken van beleid is de verleiding groot om in droombeelden over een verre toekomst te blijven hangen. Alles moet dan duurzamer zijn, de klimaatverandering aankunnen en het liefst ook nog betaalbaar zijn. Daarmee heeft de rioleringsbeheerder e ...
help
Houdt de kust stand? : ja, maar we moeten er wel wat voor doen [Boek]
1988
De overheid is zich bewust van de langzaam oprukkende zee en de gestage achteruitgang van onze kust. Met welke visie de Rijksoverheid dit probleem aanpakt in relatie tot de waargenomen kustontwikkeling en de verwachte zeespiegelstijging wordt in deze ...
help
Effecting policy change : the strategies of policy entrepreneurs in Dutch water management [Boek]
Brouwer, S. \ 2008
Policy entrepreneurs have received increasing amounts of attention in the political science literature during the past decade. Yet, there remain some important gaps in our knowledge: none of these studies systematically specifies actions that policy ...
help
KRW vraagt resultaatgestuurd werken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemsen, K. \ Pijpers, B. \ 2009
KRW-plannen maken is een hele klus, ze tijdig tot uitvoering brengen een nog grotere uitdaging. Ervaringen bij beekherstel, reconstructie en dijkverbetering voorspellen weinig goeds. Daar blijkt vaak meer dan tien jaar nodig te zijn om herinrichtingw ...
help
Omgevingsanalyse beleidsvelden op de Noordzee : analyse van de beheers- en beleidsdoelstellingen en de toepasbaarheid van ecologische graadmeters [Boek]
Kabuta, S.H. \ Groskamp, H. \ 2001
Deze studie stelt zich ten doel om de beleids- en beheersomgevingen op de Noordzee te analyseren, waarbij de plaats van de ecologische graadmeters op de beheerskaart van de Noordzee duidelijk wordt. Hiermee zijn de conceptuele terugreis (graadmeters ...
help
Renske Peters, directeur Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: "Nederlandse wateropgave heeft mondiaal aspect" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Een jaar geleden kwam de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman met haar adviezen voor het zekerstellen van de veiligheid van Nederland op lange termijn. De bevindingen van deze commissie vormden de basis van het ontwerp voor het Nationaal Wat ...
help
‘Vraagtekens bij validiteit Deltaprogramma wegens discutabele presentatie van IPCC’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Amesz, B. \ 2010
De Tweede Kamer behandelt - ergens in 2010 - het Nationaal Waterplan met daarin de contouren van het Deltaprogramma, dat Nederland tot eind deze eeuw klimaatbestendig moet houden. Maar hoe valide is een plan dat mede gebaseerd is op bevindingen van h ...
help
Kabinet snijdt in water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Mol, N. \ 2010
Als bijlage bij de Rijksbegroting werd het Deltaprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. De troonrede besteedde in 2010 expliciet aandacht aan 'water'. Voor 2011 wordt al voor honderd miljoen aan bezuinigingen ingeboekt.
help
Vliegende start risicomanagement bij waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scholten, J. \ 2007
In de begroting voor 2009 zijn waterschappen verplicht een paragraaf over weerstandsvermogen op te nemen. Waterschappen dienen daarin expliciet te rapporteren over de uitkomsten van hun risicomanagementproces. Gemeenten kennen deze verplichting al si ...
help
Gemeenten in spagaat over plannen in en langs rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roovers, G. \ 2009
Langs de grote rivieren in Nederland zijn grote ingrepen voorzien om het watersysteem op orde te houden. De Deltacommissie heeft, onder leiding van oud-minister Veerman, nieuwe maatregelen in het vooruitzicht gesteld om te kunnen omgaan met de verwac ...
help
Een statistisch gefundeerde en dus pragmatische aanpak voor monitoring verdrogingsbestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Nijsten, G.J. \ 2011
Bij tal van beleidsthema's is het noodzakelijk om te toetsen of aan de doelstellingen is voldaan. Deze toetsen zijn gebaseerd op monitoringsgegevens. In 2014 dienen de waterschappen en provincies onder andere aan het Rijk te rapporteren in hoeverre d ...
help
Beleidsnota invasieve exoten [Boek]
[2007]
Beleidsnota waarin ingegaan wordt op de ontwikkeling van het exotenbeleid (globalisering, internationale afspraken) en uitgangspunten van nieuw beleid. Een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-organisme die Nederland niet op eigen kracht kan b ...
help
Klimaatadaptatie (nog) brug te ver op Wereld Water Forum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bielars, P. \ 2009
De poging van uit Nederland om tijdens het vijfde Wereld Water Forum, dat van 16 t/m 22 maart 2009 plaatsvond in Istanbul, specifieke aandacht voor de klimaatadaptatie in het waterbeheer in de ministeriële eindverklaring te krijgen, is niet gelukt. W ...
help
‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
help
Ruimtelijke ordening als kapstok voor klimaatbeleid \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Stout, P. \ 2008
Inpassing van klimaatbeleid binnen de ruimtelijke ontwikkeling is een actueel issue. De regering heeft zelfs over het opnieuw uitvinden van ons land. Daarom moet het onderwerp op politiek en ambtelijk niveau en in samenwerking met externe organisatie ...
help
Pragmatische aanpak van de stedelijke wateropgave [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meij, T. de \ Legtenberg, H. \ Barg, J.W. van den \ 2008
In 2003 is in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken dat gemeenten in 2006 de stedelijke wateropgave zouden vaststellen. Deze doelstelling is niet gehaald. Als oorzaak wordt genoemd dat het stedelijk watersysteem erg complex is, waardoor het ...
help
EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? [Studentenverslag]
Nuland, D.F.G. van \ 2012
In deze studie staat beleidsverandering centraal, en wel die van het doorschuiven van natuurbeleid naar de provincies. Onder druk van een wetswijziging gaan de provincies uiteindelijk onderhandelen, bekend als de nationale herijking van de EHS (Ecolo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.