Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Designing efficient sampling schemes for reconnaissance surveys of contaminated bed sediments in water courses \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Brus, D.J. \ Jansen, M.J.W. \ Haan, W.F. de \ 2000
help
Detectie van Norwalk-like calicivirussen en rotatievirussen in rioolwater in relatie tot explosies van gastro-enteritis [Boek]
Lodder, W.J. \ 2000
Moleculaire detectiemethoden worden beschreven voor het aantonen van NLV (calicivirus) en rotavirus RNA in rioolwater
help
Bodem : waterbodem : onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek = Soil : sediment : investigation for exploratory survey [Standaard]
Nederlands Normalisatie-instituut, Normcommissie 390 009 "Bodemkwaliteit" \ 2000
help
Verantwoord gebruik van peilbuizen voor bemonstering van grondwater : nieuwe ontwikkelingen bij betrouwbaar gebruik van peilbuizen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kolkman, X.I. \ Boogaart, J. van de \ 2000
Foutenbronnen bij het gebruik van peilbuizen voor grondwaterbemonstering bij de monitoring van grondwaterverontreiniging en de gevolgen voor de betrouwbaarheid van de monitoring (faalkansanalyse). GeoDelft en Grontmij hebben in het NOBIS-onderzoek Fl ...
help
Evaluatie van conserveringstechnieken [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2000
help
Knelpunten en oplossingen bij grondwatermonstername in diepe monitoringsputten mede gebaseerd op technieken welke routinematig worden toegepast in de olieindustie [Boek]
Keet, B.A. \ Wieggers, M.W. \ Waal, H. de \ 2000
help
Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 - [Dl. 7]: Kaarteenheden met Gt IV [Boek]
Visschers, R. \ 2000
Door een gestratificeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap IV is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG), bodemparameters (CEC, pH, organische stof, alum ...
help
Onderzoek naar de baggerkwaliteit in watergangen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brus, D.J. \ 2000
Beschrijving van een methode voor het ontwerpen van efficiente inventarisatieplannen voor onderzoek naar de kwaliteit van bagger in watergangen. De nauwkeurigheid en de kosten van de uit te voeren inventarisatie wordt met modellen voorspeld. De metho ...
help
Schepnet versus elektrisch net : een vergelijking tussen twee vismethoden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
Een beschrijving van het proefgebied en de bemonsteringsmethode. Het meest complete onderzoek van het visbestand werd verkregen door het combineren van de resultaten van beide methoden
help
Cryptosporidium en Giardia in zwemwater en infectierisico's voor waterrecreanten [thema: Cryptosporidium enGiardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ruiter, H. \ Medema, G. \ 2000
Drie zwemlocaties in oppervlaktewater die volledig voldeden aan de zwemwaternorm (coli-bacteriën) zijn gedurende het badseizoen onderzocht op Cryptosporidium en Giardia. De locaties (Maasplas bij Eijsden, Bijland bij Lobith, Bovensluis in Hollands Di ...
help
Cryptosporidium en Giardia in oppervlaktewater en de benodigde verwijderingscapaciteit van de zuiveringen [thema:Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ketelaar, H. \ Medema, G. \ Hoogenboezem, W. \ Ruiter, H. \ 2000
Bij een groot aantal innamepunten van oppervlaktewaterverwerkende drinkwaterbedrijven zijn gedurende een jaar de gehalten aan Cryptosporidium en Giardia onderzocht. Op basis hiervan is de benodigde verwijderingscapaciteit van de betreffende drinkwate ...
help
Cryptosporidium en Giardia in bekkens en beken [thema: Cryptosporidium en Giardia] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Medema, G. \ Nobel, P. \ Ketelaar, H. \ Kooij, D. van der \ 2000
Resultaten van onderzoek naar het voorkomen van Cryptosporidium en Giardia in bekkens, duinkommen en beken die gebruikt worden voor drinkwaterproductie uit oppervlaktewater. De gehalten waren gemiddeld lager dan in de grote rivieren, en namen duideli ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.