Login

Hydrotheek

help
Oriënterend onderzoek naar het effect van koelwatergebruik op blauwwierbloei : 1. waarnemingen vanuit de lucht, gecombineerd met veldonderzoek [Boek]
Donze, M. \ Gerritsen, J.J. \ Koningh, M.C.J. de \ 1981
help
Onderzoek en beheer : bemonsteren met drones \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroes, M. \ Boogaard, F. \ Graaf, R. de \ 2015
In eerste instantie wordt bij de term ‘drone’ vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare, vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze ‘submerged drones’ kunnen worden gebruikt voor aquatisch e ...
help
Analyse van de variatiebronnen : toegepaste statistiek in het waterbeheer (8) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R.N.M. \ 2003
Voordat een kengetal uit de gegevens kan worden bepaald zijn daaraan al veel behandelingsstappen voorafgegaan. Dit proces begint met het nemen van een monster tot het rapporteren van dit getal. Elke stap heeft een bepaalde invloed of storing op het u ...
help
Onderzoek zwemwater 1997 [Boek]
Waterschap Regge en Dinkel \ [1998]
help
Effecten van filtratie op stikstof- en fosforconcentraties in slootwater op landbouwbedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
Vrijhoef, A. \ Buis, E. \ Fraters, B. \ [2015]
Hoge concentraties stikstof en fosfor in het oppervlaktewater kunnen een nadelige invloed hebben op kwetsbare natuur en de kwaliteit van zwemwater. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de gemeten concentratie in oppervlaktewater afhangt van de methode waarm ...
help
Overzicht toepassingsmogelijkheden van passive sampling [Boek]
Weert, J. de \ Smedes, F. \ [2014]
Monitoring van chemische waterkwaliteit is lastig, veelomvattend en kostbaar werk. De conventionele aanpak met chemische analyses van steekmonsters levert beperkte informatie; op een specifieke locatie wordt op een bepaald tijdstip of periode een ste ...
help
Temperature-dependent uptake rates of nonpolar organic compounds by semipermeable membrane devices and low-density polyethylene membranes \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Booij, K. \ Hofmans, H.E. \ Fischer, C.V. \ Weerlee, E.M. van \ 2003
The effect of temperature on sampling rates and sampler-water partition coefficients of semipermeable membrane devices (SPMDs) and low-density polyethylene (LDPE) strips was studied in an experimental setup under controlled flow conditions
help
Onderzoek van slakken en recreatiewater vullen elkaar aan bij problemen met zwemmersjeuk \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Schets, F.M. \ Lodder, W.J. \ Roda Husman, A.M. de \ 2009
Huidklachten zoals zwemmersjeuk, zijn de meest gemelde gezondheidsklachten na zwemmen in oppervlaktewater in Nederland. Wanneer dergelijke klachten optreden willen waterbeheerders vaststellen of de parasiet Trichobilharzia, de veroorzaker van zwemmer ...
help
Dioxines en PCB’s in Chinese wolhandkrab uit het Benedenrivierengebied [Boek]
Hattum, B. van \ Nijssen, P. \ Focant, J.-F. \ 2013
In April 2011 werd door het toenmalige Ministerie ELI een verbod ingesteld op de visserij op paling en Chinese wolhandkrab in de grote rivieren en een aantal daarmee in verbinding staande wateren vanwege te hoge gehalten aan dioxines en PCB’s. Waar a ...
help
Bemonstering reinigingswater spuitapparatuur : analyseresultaten van 5 watermonsters genomen op 5 loonbedrijven [Boek]
Zeeland, M. van \ Kroonen-Backbier, B. \ Weide, R. van der \ 2008
Is de reiniging van spuitapparatuur een belangrijke oorzaak van de normoverschrijdende belasting van het oppervlaktewater met de werkzame stof terbutylazin? Op vier loonwerkbedrijven werd ná het spuitseizoen van herbiciden in maïs en op één bedrijf n ...
help
Beschrijving macrofaunagemeenschap Verdiepte Loswal 2008 [Boek]
Dalfsen, J.A. van \ 2009
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijkswaterstaat Zuid-Holland hebben een ontheffing voor het verspreiden van schone en licht verontreinigde baggerspecie uit de Rotterdamse havens en vaargeulen op de Noordzee. Het onderzoek is uitgevoerd om de huidi ...
help
Alternatief voor biologische monitoring microverontreiniging in rode aal [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jongbloed, R.H. \ 2007
help
Evaluatie Screening RWS (2005 - 2009) : aanbevelingen wat betreft gewasbeschermingsmiddelen en farmaceutica [Boek]
Grontmij/Aquasense \ 2009
Dit rapport beschrijft de resultaten van de reguliere screening in 2009 die RWS Waterdienst heeft uitgevoerd van oppervlaktewater. De GCMS datafiles van de oppervlaktewater bemonsteringen in 2009 zijn ingelezen met AMDIS en gescreend met de Waterdien ...
help
Onderzoek oppervlakkige afstroming ‘t Ven te Veghel [Boek]
Boxhoorn, L. \ Klaarenbeek, R.J. \ 2014
Waterschap Aa en Maas werkt samen met een vijftal gemeenten aan de verbetering van de waterkwaliteit in een aantal specifiek benoemde stadswateren. Dit betreft onder andere de plas ’t Ven in Veghel. Door middel van een watersysteemanalyse en het uitw ...
help
Het vergelijken van empirische frequentie - verdelingen met een toepassing op reeksen neerslaggegevens uit de Gelderse Achterhoek [Boek]
Stol, P.T. \ 1970
help
De visstand in het Zuidlaardermeer in 1991 en een eerste inschatting van de mogelijkheden voor Actief Biologisch Beheer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ [ca. 1992]
In het Waterhuishoudingsplan van de Provincie Groningen (in prep.) wordt aan een aantal wateren of waterrijke gebieden een 'specifiek ecologische functie' toegekend. Dit houdt in dat deze wateren als ecosysteem benaderd worden en dat ze er qua opbouw ...
help
Analyses PCB's, PBDE's en HBCD in monsters Westerschelde 2008 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
In 2005 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van dioxinen, dioxineachtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in sediment, voedselketens en visserijproducten van de Westerschelde. Hieruit blijkt dat over de bronnen, ver ...
help
De laagveenmoerassen het Houtwiel, het Ottema-Wiersma reservaat en de Sippenfennen : zijn de huidige monsterpunten representatief voor de te bemonsteren reservaten? [Studentenverslag]
Roedema, A. \ 1999
help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in maart 2005: fecale coliformen [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A. van \ 2005
help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in december 2003 (fecale coliformen) [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2004
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.