Login

Hydrotheek

help
Optimizing the use of activity traps for aquatic biodiversity studies \ Journal of the North American Benthological Society [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ 2010
Investigation the effectiveness of activity traps for macroinvertebrate monitoring in shallow, heavily vegetated drainage ditches and explored 2 ways to optimize the use of activity traps for monitoring purposes.
help
Planktononderzoek in de Botshol : monsterperiode 1998-1999 [Boek]
Dijkers, C. \ Wilhelm, M. \ 1999
help
Database voor visstandgegevens [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
In het verleden zijn bij Witteveen+Bos visstandgegevens in verschillende formats aangeleverd. De gegevens zijn opgeslagen in aparte bestanden. Door de grote hoeveelheid gegevens is dit niet overzichtelijk en is het moeilijk om deze gegevens te gebrui ...
help
Het ontwikkelen van een glasaalval ten behoeve van monitoring [Boek]
Leijzer, T.B. \ Dijkman Dulkes, H.J.A. \ Heul, J.W. van der \ Willigen, J.A. van \ 2009
Naar de intrek van glasaal wordt al sinds 1938 onderzoek gedaan, door middel van een kruisnet. Vanaf 1980 deed zich een snelle daling voor, waarna een periode begon met een heel lage intrek, die voortduurt tot op de dag van vandaag. In 2009 is beslot ...
help
Veldwerkgegevens bemonstering dioxinen onderzoek Westerschelde (document M1) [Boek]
Leonards, P.E.G. \ 2005
Doel van het onderzoek was de bemonstering van sediment, zwevend stof en biota in de Westerschelde voor RIKZ project Baselinestudie dioxines Westerschelde.
help
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Koese, B. \ Cuppen, J.G.M. \ 2006
Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever in Nederland (in opdracht van LNV) werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende vangstmethoden. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol te komen. Het vangen met fui ...
help
Validatie van de monstermethode voor macrofauna en kiezelwieren : intern onderzoek naar de juistheid, bandbreedte en reproduceerbaarheid van monstername [Boek]
Servatius, L.A. \ 2008
Er zijn veel mogelijke variaties en foutenbronnen bij het bemonsteren en analyseren van macrofauna en diatomeeën. In dit onderzoek is getracht de ruimtelijke variatie van een monsterpunt te kwantificeren. Deze fout zal namelijk altijd optreden en ove ...
help
Diadrome vissen in het IJsselmeer/Markermeer en de Waddenzee : jaarrapport 2010 [Boek]
Kuijs, E. \ Tulp, I. \ Boois, I. de \ Willigen, J. van \ Nijman, R. \ 2012
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. Vanaf 2000 wordt er ook aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk een monitor ...
help
Kennisdocument zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer [Boek]
Quirijns, F. \ Hammen, T. van der \ Overzee, H. van \ 2013
Dit kennisdocument geeft een overzicht van de momenteel beschikbare kennis over zeebaars en over de visserij op zeebaars. Het document is geschreven op verzoek van de Kenniskring kleinschalige kust- en zeevisserij. Beschreven worden de verschillende ...
help
Planktononderzoek in het Loosdrechtse Plassengebied : deel-verslag ... [Serie]
Meché-Jacobi, M.E. van der \ 2014
Al vanaf april 1979 werden maandelijks lijsten vervaardigd van het in de Loosdrechtse Plassen voorkomende netplankton. Ter ondersteuning van het eigen geheugen en om anderen in de gelegenheid te stellen de gemaakte determinaties te verifiëren zijn va ...
help
Ecologische toestand van vis in het IJsselmeer, Markermeer en grote rivieren [Boek]
Keeken, O. van \ Boois, I. de \ 2007
Sinds 1966 wordt de visstand van het IJsselmeer en Markermeer jaarlijks door een onderzoeksschip bevist. In 1989 zijn de methoden voor deze monitoring gestandaardiseerd. Dit houdt in dat vanaf dat moment ieder jaar op vaste stations, een vast aantal ...
help
Handboek hydrologie: alles wat een waterschap nodig heeft voor betrouwbare ecologische beoordeling oppervlaktewateren \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Onlangs verscheen het STOWA Handboek Hydrologie: vier dikke ringbanden vol bemonstering- en analysevoorschriften voor een betrouwbare ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Het handboek werd gepresenteerd tijdens een tweedaags symposium met ...
help
De effectiviteit van bodemhappers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Wal, B. van der \ 2010
In Nederlandse wateren zet men verschillende typen bodemhappers in voor het bemonsteren van bodemfauna. Vaak wordt hierbij aangenomen dat de happer al het aanwezige bodemleven binnen zijn gespecificeerde bemonsteringsoppervlakte verzamelt. Deze aanna ...
help
Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten [Boek]
Greijdanus-Klaas, M. \ Werkgroep Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden en Analyse (WSMMA) \ 1999
help
Aanvullende analyses prioritaire KRW-stoffen in vissen, aal en blankvoorn [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2008
In dit project zijn alen van negen locaties, bemonsterd in de late lente, geanalyseerd op de “nieuwe” KRW prioritaire stoffen; kortketenige gechloreerde paraffinen (SCCP short chain chlorinated paraffins), pentabromodiphenyl ethers (PBDE) en butyltin ...
help
Vismonitoring Aqualân Grou 2013 [Boek]
Koopmans, M. \ 2014
In de periode 2009 tot en met 2013 is een aantal visbemonsteringen uitgevoerd met een tweeledig doel: de monitoring van de visstand in het paaibiotoop en het wegvangen van de Tiendoornige stekelbaars in de watervlooienvijvers en de verdeelsloot van h ...
help
Oeverbemonstering IJsselmeer - Markermeer : pilot 2007 [Boek]
Keeken, O. van \ Barneveld, E. van \ Leijzer, T. \ Jansen, H. \ Boois, I. de \ Leeuw, J. de \ 2008
In 2007 is een pilot-project gestart dat loopt tot 2008, waarbij de oevers langs het IJsselmeer en het Markermeer bemonsterd worden op de samenstelling van de visstand
help
Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2005 [Boek]
Jansen, H.M. \ Boois, I.J. \ Deerenberg, C. \ 2006
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de toestand van visbestanden en de visserij in het IJsselmeer en Markermeer in 2005. Deze monitoring geeft samen met het diadrome vissen programma en zeldzame vissen programma een beeld over de totale vi ...
help
Zoeken naar DNA-sporen : Environmental DNA als nieuwe bemonsteringsmethode voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2012
Er is een nieuwe methode ontwikkeld om het visbestand in een water te inventariseren: Environmental DNA. De methode is gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water voorkomt en afkomstig is van levende soorten. De eerste resultaten wijzen uit dat ...
help
Methodiek gehanteerd bij het "Nader Onderzoek Zuidrand" onderdeel macrofauna [Boek]
Klink, A. \ 1996
De oeverzone van de Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep, Haringvliet, Dordtsche- en Brabantsche Biesbosch is in het najaar van 1993 onderzocht op de diversiteit van de oeverbewonende macrofauna-soorten. Om inzicht te krijgen in de diversiteit van de macr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.