Login

Hydrotheek

help
www.piscaria.nl : landelijke visgegevens eenvoudig opvraagbaar \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Piscaria en Limnodata Neerlandica databanken
Wal, B. van der \ Aarts, T. \ 2007
Ten behoeve van wetenschap en beheer worden visstandbemonsteringen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden opgeslagen in een databank, Piscaria genoemd. Totstandkoming en gebruiksmogelijkheden van deze unieke visdatabank worden in dit artikel beschr ...
help
De visstand in het Zuidlaardermeer in 1991 en een eerste inschatting van de mogelijkheden voor Actief Biologisch Beheer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ [ca. 1992]
In het Waterhuishoudingsplan van de Provincie Groningen (in prep.) wordt aan een aantal wateren of waterrijke gebieden een 'specifiek ecologische functie' toegekend. Dit houdt in dat deze wateren als ecosysteem benaderd worden en dat ze er qua opbouw ...
help
De verspreiding van de quaggamossel, Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897), in de Nederlandse rijkswateren in 2008 [Boek]
Vaate, A. bij de \ 2009
Mosselen van het geslacht Dreissena vormen een belangrijk onderdeel in het ecosysteem van de grotere wateren in Nederland, zoals het IJsselmeer, het Markermeer, de Veluwerandmeren, het Hollandsch Diep en het Haringvliet. Ze filtreren de waterkolom en ...
help
Het vergelijken van empirische frequentie - verdelingen met een toepassing op reeksen neerslaggegevens uit de Gelderse Achterhoek [Boek]
Stol, P.T. \ 1970
help
A strategy for sampling reactive aquifer sediments in drinking water well fields \ Impact of human activity on groundwater dynamics : proceedings of an international symposium (symposium S3) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Broers, H.P. \ 2001
help
Een sequentiele bemonsteringsprocedure voor het schatten van het gemiddelde van een ruimtelijk varierend kenmerk \ Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Finke, P.A. \ 1991
help
De ruimtelijke verdeling van enkele chemische milieuparameters in het Grevelingenmeer in april 1979 [Boek]
Merks, A.G.A. \ Sinke, J.J. \ Zande, J.O. van de \ 1980
Over het gehele Grevelingenmeer werd op een 85-tal stations op 4 april 1979 een bemonstering uitgevoerd van het oppervlaktewater. In de monsters werden gemeten chloride, ortho-fosfaat, DOC, chlorofyl en POC. De resultaten van deze bemonstering, verme ...
help
Het ontwikkelen van een glasaalval ten behoeve van monitoring [Boek]
Leijzer, T.B. \ Dijkman Dulkes, H.J.A. \ Heul, J.W. van der \ Willigen, J.A. van \ 2009
Naar de intrek van glasaal wordt al sinds 1938 onderzoek gedaan, door middel van een kruisnet. Vanaf 1980 deed zich een snelle daling voor, waarna een periode begon met een heel lage intrek, die voortduurt tot op de dag van vandaag. In 2009 is beslot ...
help
Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Elzakker, B.G. van \ Gast, L.F.L. \ Griffioen, J. \ Klaver, G.T. \ Nelemans, J.A. \ Velthof, G.L. \ Veld, H. \ 2006
Studie in het kader van het landelijk meetnet effecten mestbeleid. Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Hetverlagen ...
help
Een nieuw apparaat om ongeroerde grondmonsters onder water te nemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siebers, H.H. \ Donze, M. \ 1984
Er is een apparaat ontwikkeld, waarmee ongeroerde monsters uit de bodemsedimenten in meren en rivieren genomen kunnen worden. De sedimentmonsters hebben een diameter van 10 cm en een lengte van maximaal 35 a 80 cm. Dit resultaat is bereikt in een sam ...
help
Het nemen van grondwatermonsters met een drukmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toorn, A. van den \ 1983
Methode van monstername bij grondwaterstanden dieper dan 7 m beneden maaiveld. Tevens is gezocht naar de mogelijkheid van bemonstering van anaeroob grondwater
help
Het nemen van grondwatermonsters [Boek]
Toorn, A. van den \ 1981
Voor de bemonstering van grondwater worden grondwaterstandsbuizen op de gewenste plaatsen en diepten aangebracht. Zolang de grondwaterstand niet lager is dan 7 m beneden maaiveld functioneert deze methode goed. Het nemen van monsters op grotere diept ...
help
Het lab als partner \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Berg, W. van den \ 2007
‘In een laboratorium lopen allemaal mensen die er geheimzinnig uit zien in hun witte jassen en die met allerlei chemische stofjes ‘gevaarlijke’ experimenten uitvoeren’. Dit beeld is inmiddels achterhaald. Wat maakt het leven op een laboratorium nu zo ...
help
De laagveenmoerassen het Houtwiel, het Ottema-Wiersma reservaat en de Sippenfennen : zijn de huidige monsterpunten representatief voor de te bemonsteren reservaten? [Studentenverslag]
Roedema, A. \ 1999
help
De invloed van diameter en hoogte van bemonsteringscylinders op de relatie tussen vochtspanning en vochtgehalte van ongestoorde grondmeters [Boek]
Stakman, W.P. \ 1964
Door de Hoofdafdeling Grondverbetering (ICW) werd in januari 1964 een bemonstering uitgevoerd op het structuurproefveld Lorbaan te Horst op drie veldjes begroeid met respectievelijk zwenkgras, veldbeemdgras en kropaar.
help
Een installatie voor de bemonstering van verontreinigd drainwater [Boek]
Groen, K.P. \ Dekkers, H.G. \ 1990
help
De efficiëntie van de zegen, kuil, raamkuil en broedzegen op het Wolderwijd : de toepasbaarheid en het rendement van deze vistuigen in het kader van de haalbaarheidsstudie "actief biologisch beheer" Wolderwijd [Boek]
Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1991
Actief biologisch beheer in het Wolderwijd, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren, behelst onder andere de reductie van de aanwezige visstand en het uitzetten van roofvis. Gebleken is dat het Wolderwijd Nuldernauw, met uitzondering van een uit ...
help
De effectiviteit van bodemhappers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Wal, B. van der \ 2010
In Nederlandse wateren zet men verschillende typen bodemhappers in voor het bemonsteren van bodemfauna. Vaak wordt hierbij aangenomen dat de happer al het aanwezige bodemleven binnen zijn gespecificeerde bemonsteringsoppervlakte verzamelt. Deze aanna ...
help
The effect of VIMI-X on the wettability of a peat dyke [Boek]
Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ Steenbergen, T. van \ Lansink, L. \ 2005
help
Het chloride-gehalte van het grondwater op grotere diepte in de polder Oude Korendijk e.o. [Boek]
Weerd, B. van der \ 1961
In de eerste helft van april 1961 zijn in de Oude Korendijk en omliggende polders (in de Hoekse Waard) watermonsters onttrokken aan de diepe stijgbuizen, die daar ten behoeve van het onderzoek van de Werkgroep Deltagebied zijn geplaatst. De bemonster ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.