Login

Hydrotheek

help
Libellen van de rode lijst in Gelderland [Boek]
Kalkman, V.J. \ Ketelaar, R. \ Reemer, M. \ 1998
In 1998 is de Rode lijst van de Nederlandse libellen gepubliceerd in de Staatscourant. Dit was aanleiding voor de provincie Gelderland om EIS-Nederland en De Vlinderstichting opdracht te geven een rapport te schrijven over de rode-lijstsoorten in Gel ...
help
Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten \ De levende natuur [Artikel]
Crombaghs, B.H.J.M. \ Dorenbosch, M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Kranenbarg, J. \ 2007
Hoewel de Cottus gobio opgenomen is in bijlage II van de Habitatrichtlijn, heeft taxonomisch onderzoek aangetoond dat er in Europa meerdere soorten voorkomen, die eerder alleen tot dezelfde soort gerekend weden. Welke soorten komen nu in Nederland vo ...
help
Flora en fauna : Grote verantwoordelijkheid waterschappen [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Huizenga, H. \ 2008
Vrijwel alle planten- en diersoorten zijn tegenwoordig beschermd. Rivierenland neemt deze bescherming uiterst serieus en voorkomt daarmee dat voor alle steeds weer terugkerende beheer- en onderhoudswerkzaamheden een ontheffing bij LNV moet worden aan ...
help
Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen \ H2O online [Artikel]
Hendriks, P. \ Schollema, P.P. \ Pot, R. \ Ottens, H.J. \ Querner, E. \ Verdonschot, R. \ 2016
De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de age ...
help
Soortenstandaard Bever Castor fiber [Boek] - Version 2.0
2014
De soortenstandaard geeft voor een soort een overzicht van vaak in aanmerking komende maatregelen die genomen kunnen worden als deze beschermde soort aanwezig is in of nabij een gebied waar de ruimtelijke activiteiten plaats gaan vinden. Dergelijke m ...
help
Rivierkreeften vallen per 1 juli onder de Visserijwet, uitzetten is dan verboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ostendorf, J. \ Vos, J. \ 2010
Het artikel in H2O (2010) nummer 7 over wettelijke regels rond het vangen van uitheemse rivierkreeften is beperkt houdbaar gebleken: 1 juli 2010 veranderen de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften, die vanaf dan onder de Visserijwet val ...
help
Stelling : de meerval hoort thuis in de Visserijwet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
2009
Het ecologisch herstel van de rivieren vertaalt zich ondermeer in de toename van de Europese meerval. De terugkeer van deze unieke roofvis wordt vooral door sportvissers bemerkt. Het aantal vangstmeldingen van meervallen neemt namelijk hand over hand ...
help
Voorkomen van beschermde vissoorten t.b.v. het windpark IJsselmeerdijk [Boek]
Deerenberg, C. \ Boois, I.J. de \ 2011
Nuon onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande windparken Harry van den Kroonenberg, Irene Vorrink en Jaap Rodenburg te saneren en deze te vervangen door een nieuw windpark en daarmee invulling te geven aan de beleidsregel 'Windmolens 2008' van de ...
help
Verhuisplannen voor de grote vuurvlinder \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
Precies 100 jaar geleden werd de grote vuurvlinder ontdekt in Nederland. Direct daarna werd het startsein voor zijn bescherming - en daarmee de hele Nederlandse vlinderbescherming - gegeven. De Engelse ondersoort, die grote gelijkenis vertoont met de ...
help
De knoflookpad in de Overasseltse en Hatertse vennen in 2001 : beschermingsplan voor bedreigde amfibieën en libellen [Boek]
Hoof, P.H. van \ 2002
In dit beschermingsplan wordt de kwaliteit van de wateren aangegeven en worden knelpunten opgesteld ten aanzien van het functioneren daarvan als voortplantingsplaats. Aan de hand van deze knelpunten krijgen zowel beleidsmakers als beheerders inzicht ...
help
Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen [Boek]
[tekst: Lucas Zegge & Schrijve] \ 2007
Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren. De samenleving verwacht dat waterschappen behoedzaam omgaan met natuurwaarden in en langs het water. Dat past ook bij het streven naar biologisch gezonde watersystem ...
help
Basisrapport rode lijst libellen : volgens Nederlandse en IUCN-criteria [Boek]
Termaat, T. \ Kalkman, V.J. \ 2011
In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Libellen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 1997 worden vervangen. In dit ...
help
Grote vuurvlinder onderzocht \ Vlinders [Artikel]
Vries, H. de \ 2015
De afgelopen vijftien jaar is veel onderzoek gedaan naar de grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava). Met de opgedane kennis kan bepaald worden welke bescherming effectief is. Met studenten zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoer ...
help
Verspreiding van beschermde vissoorten in Fryslân [Boek]
Brenninkmeijer, A \ Hut, R. van der \ Koopmans, M. \ 2008
Dit rapport biedt meer inzicht in de verspreidingsgegevens van beschermde vissoorten in door wetterskip Fryslân beheerde wateren, vooral in het kader van de Flora- en faunawet. Dit betreft m.n. grote en kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bitter ...
help
Een digitale flora- en faunacheck bij maaibeheer \ H2O online [Artikel]
Olthof, R. \ 2016
Waterschap Vechtstromen voert sinds dit jaar voordat het maaiseizoen begint een digitale flora - en faunacheck uit in het onderhoudsprogramma Gisratio . Met behulp van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna ( NDFF ) worden watergangen vóór ...
help
Vangen van krabbenscheer beschermt groene glazenmaker bij baggeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Holtes, S. \ Brilleman, J. \ Dutmer, G. \ 2011
In 2009 heeft Tauw in opdracht van de gemeente Veendam en Waterschap Hunze & Aa's toezicht gehouden bij de sanering van de waterbodem van het Westerdiep te Wildervank. Tijdens de voorbereiding bleek dat de door de Flora- en faunawet beschermde libell ...
help
Kader : de Beekrombout is terug in de Drentsche Aa! \ De levende natuur [Artikel]
Manger, R. \ Offringa, H.P. \ 2015
In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is v ...
help
Beschermde planten en dieren : in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht [Boek]
Waternet \ Arcadis \ 2008
Om een eerste indruk te krijgen van de soorten die in het beheergebied van AGV voorkomen, is een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare gegevens over alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet die in het gebied gevonden zijn de afgelopen ja ...
help
Bevindingen van het onderzoek naar aangebrachte plantensoorten in en op de nieuwe muren van de Molentak te Valkenburg [Boek]
Damstra, Y.K. \ 2005
De kademuren van de Molentak van de Geul te Valkenburg zijn grotendeels gerestaureerd, gerenoveerd en geconsolideerd tussen 1998-2002. Op de oude muren kwam typische muurflora voor waarvan een deel op de Rode Lijst staat en opgenomen is in deFlora- e ...
help
Vis steeds belangrijker voor waterschappen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wal, B. van der \ 2008
Al meer dan 700 jaar dragen de waterschappen zorg voor de waterbeheersing en bescherming tegen overstroming. Vanaf 1971 is daar een nieuwe taak bijgekomen: de zorg voor de waterkwaliteit. Door de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is ook vis ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.