Login

Hydrotheek

help
Maestr'eau: verhouding tussen keur en bestemmingsplan [waterrecht] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A.R. \ 2013
De Afdeling Bestuursrechspraak van de Raad van State heeft zich meerdere malen uitgesproken over de verhouding tussen keur en bestemmingsplan. Het blijft om verschillende redenen interessant om dit vraagstuk te blijven volgen voor zowel juristen als ...
help
Provincie Gelderland : waterbeleid in Gelderland : een impressie van de doorwerking van waterbeleid in Gelderse bestemmingsplannen [Boek]
2000
Evaluatie, het Waterhuishoudingsplan Gelderland en het bestemmingsplan. Bevat samenvattende conclusies per bestemmingsplan.
help
De digitale watertoets [Website]
Waterschap Groot Salland \ [ca. 2009]
Website voor de digitale watertoets: deze site helpt de bezoeker bij het doorlopen van de watertoets, die een verplicht onderdeel is van bestemmingsplanprocedures. Via deze site kunt u direct zien of in uw plan voldoende rekening is gehouden met de w ...
help
Jurisprudentie over waterberging in bestemmingsplannen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Harberink, H.H. \ Handgraaf, S. \ 2013
Het wateradvies van een waterschap bij ruimtelijke ontwikkelingen bevat vaak de aanbeveling om de versnelde afvoer van hemelwater te compenseren door de aanleg van waterberging. Maar moet zo'n aanbeveling bindend in het bestemmingsplan worden opgenom ...
help
Maestr'eau : de Crisis- en herstelwet, wordt vervolgd? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraak, I. \ 2011
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) inwerking getreden. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met deze wet opgedaan. Ingegaan wordt op de eerste jurisprudentie op basis van de Chw, in het bijzonder over de bestuursrechtelijke bepalingen, ...
help
Peilenplan Zuidplaspolder gaat versnippering tegen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Westera, H.B. \ Biesma, J.K. \ 2007
Met een peilenplan wil het Hoogheemraaadschap van Schieland en de Krimpenerwaard invloed uitoefenen op de bestemmingsplannen van de Zuidplaspolder bij Rotterdam. Het waterschap gat gemeenten adviseren over aanleghoogten van nieuwe bebouwing. Het dien ...
help
Wateraspecten in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Brochure De watertoets in beweging
Putter, P. de \ Aerts, M. \ 2008
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) treedt 1 juli 2008 in werking. Omdat regeren toch vooral vooruit zien is, gaan de auteurs in op de inhoud van deze wet en met name de wateraspecten hierin, met de nadruk op de praktijk van de Watertoets. Voor ...
help
RIONED: 'regel het bouwpeil om wateroverlast te voorkomen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
De bouwregelgeving bevat weliswaar bepalingen over huisaansluitingen, maar geen bepalingen over het bouwpeil van gebouwen. Dit bouwpeil is voor de waterhuishouding wel van belang, omdat het mede bepaalt of de ontwateringsdiepte voldoende groot is. De ...
help
Streekplanuitwerking waterberging [Boek]
2006
De verwachte klimaatveranderingen leiden tot neerslag in grote hoeveelheden en grotere verschillen tussen droge en natte perioden. Nu al lijkt dit het geval te zijn. Om problemen met wateroverlast te voorkomen, zal overtollig regenwater moeten worden ...
help
Van zoute vijand naar zilte vriend : 'de kracht van Zeeland is de dynamiek' [Boek]
CSO Adviesbureau voor Milieu, Ruimte en Water \ CLM Onderzoek en Advies \ H+N+S Landschapsarchitecten \ 2009
Met het concept ‘Van Zoute Vijand naar Zilte Vriend’ wordt dynamiek teruggebracht in de delta. Het heden en verleden van Zeeland laten zien dat de zee een geduchte opponent is die soms een vijand kan zijn, maar waar Zeeland sinds haar bestaan ook vee ...
help
Bescherming bronnen voor drinkwater : de rol van drinkwaterbedrijven [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 2010
Alle drinkwaterbedrijven in Nederland hebben een goed inzicht in de activiteiten en calamiteiten in de omgeving van de drinkwaterbronnen. Dit inzicht is van belang om te voorkomen dat op korte en/of lange termijn de kwaliteit van het drinkwater wordt ...
help
Begroeide daken nog onvoldoende in bestemmingsplan \ Roofs : het onafhankelijke dakenvakblad [Artikel]
Scheijndel, R.F.M. van \ 2009
In een bestemmingsplan komen sleutelwoorden als ‘dakbegroeiing’, ‘waterberging’ of ‘waterbergend vermogen’ en ‘vertraagde waterafgifte’ momenteel nog niet voor. Vermoedelijk heeft dat te maken met het ontbreken van kennis over de mogelijkheden van da ...
help
Sediment voor klimaat : pilot Zuidplaspolder [Boek]
Rijkswaterstaat \ Deltares \ TNO \ 2009
De uitdaging waar gebieden voor staan is het duurzaam combineren van bouwactiviteiten met waterveiligheid, waterbeheer, stedenbouw, infrastructuur en calamiteitenbestrijding. De combinatie van deze opgaven en daarmee een klimaatbestendige inrichting ...
help
Water weren : het publiekrechtelijk instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen = Restraining water : instruments of public law for the adaptation and protection of water systems in order to prevent and reduce water nuisance and flooding [Proefschrift]
Groothuijse, F.A.G. \ 2009
Dit proefschrift is een verslag van het onderzoek naar de vraag in hoeverre het publiekrechtelijke instrumentarium toereikend is om de ruimtevragende maatregelen uit te voeren, die nodig worden geacht om ons land in voldoende mate tegen wateroverlast ...
help
Juridische versterking van de watertoets [Boek]
Hall, A. van \ Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving \ 2008
De Commissie van advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) adviseert een 'wateradvies' verplicht te stellen bij bestemmingsplannen en structuurvisies. Met een versterkte watertoets kan beter gewaarborgd worden dat bij de ruimtelijke ordening, ook o ...
help
Persoonlijke inzet belangrijk in watertoetsproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boekhold, A. \ 2008
In H2O 41(2008)13 publiceerden Peter de Putter en Mirjam Aerts een artikel over de effecten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op de praktijk van de watertoets. Adriënne Boekhold van Rijkswaterstaat Waterdienst wijst in deze aanvulling op het bela ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.