Login

Hydrotheek

help
Evaluatie toepasbaarheid FAST2D [Boek]
Icke, O. \ Dijk, E.J.H. van \ Bentum, A.G.N. van \ 2012
Het toepassen van FAST2D is één van de mogelijkheden om de werking van en eventuele problemen met nabezinktanks te onderzoeken. Andere mogelijkheden zijn het analyseren van de beschikbare procesgegevens, het analyseren van de procesregelingen (met na ...
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
Heldere rendementsberekening voor lamellen in bergbezinkbassins \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Janssens, J.-P. \ 2010
Sinds de jaren negentig zijn er in Nederland veel bergbezinkbassins aangelegd om te voldoen aan de basisinspanning. Deze bergbezinkbassins moeten er voor zorgen dat de vuiluitworp vanuit de gemengde rioleringstelsels wordt teruggebracht. Als referent ...
help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
Toepassing van kokerafscheiders in bergbezinktanks [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veldkamp, R. \ 2003
Een praktijkproef in Limmen moet uitwijzen of het inbouwen van kokerafscheiders in bergbezinktanks een extra reductie van de vuiluitworp tot gevolg heeft. Deze kokerafscheiders (lamellen) worden nu veelvuldig gebruikt in de drink- en afvalwaterzuiver ...
help
Lamellenafscheiders in bergbezinkbassins [Boek]
Mameren, H.J. van \ 2004
Met de uitvoering van de wet- en regelgeving ten aanzien van het terugdringen van de vuiluitworp van (gemengde) rioolstelsels is in Nederland al een groot aantal BergBezinkBassins (BBB’s) gerealiseerd. De werking van deze bassins berust op berging va ...
help
Het gebruik van poreuze dragermaterialen in de waterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Starkenburg, W. van \ 1987
help
Alternatieven voor nabezinkingen in het actief - slibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jong, F.W. de \ Veldkamp, R.G. \ 1988
help
Verbetering van slibindikking op rioolwaterzuiveringsinrichting Leeuwarden met behulp van polyelektrolyt [Rede]
Heide, B.A. \ 1984
Verslag van een onderzoek naar de verbetering van de indikking van rioolslib met polyelektrolyten. Het onderzoek is in stappen uitgevoerd: eerst is nagegaan of er een verband bestond tussen de eigenschappen van het slib en de slechte indikkingsresult ...
help
Energiezuinige beluchting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Uijterlinde, C. \ 2010
Het doel van het STOWA-project 'Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi's' is het opstellen van een portfolio van beschrijvingen van het beluchtingsysteem en van beluchtingsregelingen van rioolwaterzuiveringsinstallatie ...
help
Bergbezinkbassins: ondergeschoven kindje \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Rijnders, T. \ 2014
Bijna niemand weet hoeveel bergbezinkbassins er in Nederland zijn. Laat staan dat iemand weet wat de exacte bouwkosten waren. Stichting RIONED kwam in 2012 uiteindelijk met het cijfer van 2.600 stuks. Een ambtenaar rekende uit dat in zijn gemeente ee ...
help
Toetsing rendement van randvoorzieningen aan rioolstelsels (11) [Boek]
Mameren, H.J. van \ 2002
Voor bergbezinkleidingen is in het kader van deze studie een systematiek ontwikkeld waarmee rendementsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Waardoor toetsing mogelijk wordt. Dit is uitgewerkt in een stappenplan. De methodiek is gebaseerd op een rege ...
help
Slimme oplossingen bij aanleg bergbezinkbassins \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moret, M. \ Snellen, O. \ 2009
De gemeente Roermond legt bezinkbassins aan om de bergingscapaciteit van het rioleringsstelsel te vergroten. Er is extra aandacht voor de ecologie. Met vrijkomende grond wordt een vleermuistunnel gebouwd; voor dassen komt er een veilige oversteekplaa ...
help
Lamellen in bergbezinktanks : proef in Limmen om vuilemissie te reduceren : thema: Afvalwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veldkamp, R.G. \ 2001
Een praktijkproef in Limmen moet uitwijzen of het inbouwen van lamellen, die anders veel gebruikt worden in drink- en afvalwaterzuivering, nu in bergbezinktanks een extra reductie van de vuiluitworp tot gevolg heeft
help
Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - 2.2: Ronde nabezinktanks (ruimer- en inloopconstructies) [Boek]
1983
help
Nitrogen transformations and removal mechanisms in algal and duckweed waste stabilisation ponds [Proefschrift]
Zimmo, O. \ 2003
help
Nabezinkers als onderdeel afvalwaterzuiveringsproces: wat zijn hun overlevingskansen? \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Nopens, I. \ Hollenstein, R. \ Koester, S. \ 2006
In 1993 werd een Europese groep van jonge academici opgericht, die onderzoek deed rond nabezinkers. Deze groep houdt jaarlijkse bijeenkomsten, waarop de stand van zaken op het gebied van nabezinkers wordt besproken. In 2005 ging de samenkomst door in ...
help
Herstellen loopranden voor- en nabezinktanks \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Speksnijder, D. \ Voert, W. ter \ 2009
Loopranden op rioolwaterzuiveringsinstallaties worden zowel chemisch als mechanisch zwaar belast. Bij Waterschap Rijn en IJssel is dit niet anders. Het waterschap beschikt over verschillende uitvoeringen van loopranden: prefab segmenten, betonwand/ra ...
help
Stikstofverwijdering met biorotoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouda, T.W.M. \ 1982
Een biorotor bestaat uit een horizontale as, waarop gemonteerd pakkingsmateriaal dat als aanhechtingsoppervlak voor biomassa fungeert en dat door afvalwater wentelt. De stikstofverwijdering via dit systeem kan oplopen tot 8 g N-NH4/m2d
help
Praktijkproef met biorotoren op de afvalwaterzuiveringsinrichting van de luchthaven Schiphol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oldenkamp, S.A. \ Peetoom, P.M. \ 1982
Uit proeven blijkt, dat een systeem op basis van biorotoren geschikt is voor de biologische zuivering van huishoudelijk afvalwater, indien aan het effluent geen extreem hoge eisen worden gesteld
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.