Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Ontwikkeling module diatomeeën voor Volg- en Stuursysteem en KRW-verkenner [Boek]
Dam, H. van \ 2013
Het doel van deze rapportage is om met behulp van de gegevens van diatomeeën, watertypen en de fysische en chemische samenstelling van het water uit de Limnodata optima en toleranties van de meest voorkomende taxa van diatomeeën te berekenen. Die kun ...
help
Fytobenthosmaatlatten voor beken en rivieren : typen R7, R8, R12 – R18 [Boek]
Dam, H. van \ 2012
De bestaande maatlatten voor fytobenthos in stromende wateren voldoen niet in de grote rivieren, zoete getijdewateren en een aantal kleinere beek- en riviertypen. Van negen waterbeheerders zijn fytobenthos-gegevens van 242 monsters van 85 locaties ge ...
help
Trendanalyse en opzet waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen \ H2O online [Artikel]
Dam, H. van \ Fortuin, A. \ Scheppingen, Y. van \ Brand, R. \ Kruijff, C. \ 2013
Per 1 januari 2011 zijn de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen samengegaan in waterschap Scheldestromen. De chemische en biologische waterkwaliteits-meetnetten van de voormalige waterschappen moeten daarom op elkaar worden afgestemd e ...
help
A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from the Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ Sinkeldam, J. \ 1994
help
Ecologisch onderzoek kleine wateren in Duurswold 1998 [Boek]
Dam, H. van \ Geene, R. \ Jansen, M. \ 1999
help
Ecologisch onderzoek Schildmeer 1998 [Boek]
Dam, H. van \ Geene, R. \ Mertens, A. \ 1999
help
Monitoring van verzuring in vennen 1995-1998 [Boek]
Dam, H. van \ 1999
help
Plankton uit het Uddelermeer 1997 [Boek]
Dam, H. van \ Soestbergen, M. \ Kouwets, F.A.C. \ 1998
help
Diatomeeen voor beoordeling van de kwaliteit van Amsterdamse stadswateren [Boek]
Dam, H. van \ 1999
help
Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dam, H. van \ Wanink, J. \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
In Friesland vindt al een kwart eeuw onderzoek plaats naar de biologische kwaliteit van oppervlaktewater. De resultaten zijn nu voor het eerst verwerkt tot een samenhangend beeld van veranderingen in de biologische kwaliteit van de oppervlaktewateren ...
help
Ontwikkeling Stowa-beoordelingssysteem vennen : vooronderzoek [Boek]
Dam, H. van \ Spier, J. \ Gotje, W. \ Arts, G.H.P. \ Delft, J.J.C.W. van \ Ketelaar, R. \ Kleef, H.H. van \ 2004
Dit document geeft een overzicht van het kader waarin de ontwikkeling van een beoordelingssysteem voor vennen dient plaats te vinden en een overzicht van de belangrijkste waarden, milieufactoren en processen in vennen, een overzicht van de beschikbar ...
help
Diatomeeenonderzoek in het Naardermeer : verslag over het jaar 1990 [Boek]
Ee, G. van \ Dam, H. van \ 1993
help
Diatoms on herbarium macrophytes as indicators for water quality \ Hydrobiologia [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 1993
help
Monitoring van epifytische diatomeeen uit de Nieuwkoopse Plassen, De Haak en de Geerplas [Boek]
Dam, H. van \ 1997
help
De sloten van Waternet ontsloten : voorstudie voor trendanalyse [Boek]
Dam, H. van \ 2009
Als voorstudie voor een mogelijke trendanalyse van de hydrobiologische toestand van sloten in het Waternetgebied is door archiefonderzoek en gesprekken met bronhouders nagegaan welke historische gegevens beschikbaar zijn van opnamen en monsters van m ...
help
Nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dommering, A. \ Otte, A. \ Peeters, E. \ Dam, H. van \ 2001
Met een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren, ontwikkeld in opdracht van STOWA, zijn zowel de ecologische toestand als de belevingswaarde van stadswateren op simpele wijze te bepalen. Het systeem bestaat uit drie deeltoetsen: (1) ee ...
help
Gegevens voor trendanalyse macrofyten in het gebied van Waternet 1975-2008 [Boek]
Dam, H. van \ 2010
Uit een voorstudie is gebleken dat voor de sloten in het gebied van AGV (beheerd door Waternet) vooral een analyse van de veranderingen in de soortensamenstelling van water- en oeverplanten perspectieven bieden om de langetermijnontwikkelingen in bee ...
help
Kiezelwieren uit Drentse vennen als indicatoren voor beheer, verzuring en vermesting [Boek]
Dam, H. van \ 1997
help
Vennen herstellen zich gedeeltelijk van verzuring \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ 1997
help
Diatomeeen van oude en recente aquatische macrofyten uit het Beuven [Noord-Brabant] in relatie tot het beheer \ Diatomededelingen [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 1989
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.