Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Het ontwikkelen van chronische in vivo bioassays voor brakke en mariene sedimenten [Boek]
Postma, J. \ 2003
Binnen het WONS-programma ‘Toxische stoffen’ wordt een geïntegreerd chemisch-biologisch beoordelingsinstrumentarium voor zoete en zoute watersystemen ontwikkeld. Hiertoe wordt een nieuwe generatie waterkwaliteitsparameters (waaronder bioassays) in he ...
help
Gameren representatief? [Boek]
Schoor, M. \ 2003
De drie nevengeulen in de Gamerensche Waard zijn nu een aantal jaren biologisch en morfologisch gevolgd. De vraag is in hoeverre de resultaten die hierbij geboekt zijn, extrapoleerbaar zijn naar andere locaties langs de Nederlandse rivieren. Met ande ...
help
Normstelling voor bioassays : uitwerking voor oppervlaktewater en waterbodem [Boek]
Maas, J.L. \ 2003
Een maatlat voor bioassays wordt ontwikkeld, waarmee de resultaten uit de verschillende testen te schalen zijn en een overschrijding van de gewenste milieukwaliteit inzichtelijk wordt. De ontwikkelde maatlat heeft betrekking op bioassays die ingezet ...
help
Technisch document "pingoruïnes 1993-2000" : verslag van chemisch en biologisch onderzoek in enkele pingoruïnes van Friesland 1993-2000 [Boek]
Brans, B.C. \ Claassen, T.H.L. \ 2003
help
Toch wèl ... een duinrel?? : overzichtsrapportage van 6 jaar onderzoek aan een duinrel in de binnenduinrand van de Amsterdamse Waterleidingduinen [Boek]
Bokx, E. de \ Rosielle, M. \ 2003
Resultaten worden behandeld van het hydrobiologisch onderzoek dat aan een in 1994 gecreëerde duinrel is uitgevoerd. In dat jaar is het Verlengde Oosterkanaal (Amsterdamse waterleidingduinen) omgevormd tot een binnenduinrandbeek gevoed met freatisch w ...
help
In vitro biomonitoring in polar extracts of solid phase matrices reveals the presence of unknown compounds with estrogenic activity \ Ecotoxicology [Artikel]
Legler, J. \ Leonards, P. \ Spenkeling, A. \ 2003
Determination of estrogenic activity has so far mainly concentrated on the assessment of compounds in surface water and effluent. This study is one of the first to biomonitor (xeno-)estrogens in sediment, suspended particulate matter and aquatic orga ...
help
Algen en watervlooien bewaken drinkwaterproductie van Zuidwest-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wagenvoort, A.J. \ Pikaar-Schoonen, K. \ Hoogh, C. de \ Ketelaars, H. \ 2003
Voor de bewaking van de waterkwaliteit ten aanzien van organische microverontreinigingen, met name de herbiciden die in voorgaande jaren voor problemen hebben gezorgd, implementeert Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch momenteel twee chemische mee ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2002 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Pieters, H. \ 2003
In het kader van een actieve biologische monitoring worden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie gedurende een bepaalde periode uitgezet in een oppervlaktewater, waarvan men een aantal parameters met betrekking tot de waterkwali ...
help
Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lorenz, C.M. \ Duijts, H. \ Hartholt, J.G. \ 2003
Verkenning naar geschikte maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor kust- en overgangswateren. Op basis van deze verkenning moeten keuzes gemaakt worden; zoals welke maatlat of graadmeter wordt gekozen voor verdere ontwikkeling, hoe wordt de ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's - Ecologisch onderzoek Foxholstermeer, meetjaar 2002 : rapportage van onderzoek [Boek]
Bijkerk, R. \ Keijzer-de Haan, A.L. de \ Berg, G.J. \ 2003
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's - Ecologisch onderzoek Schildmeer, meetjaar 2002 : rapportage van onderzoek [Boek]
Keijzer-de Haan, A.L. de \ Berg, G.J. \ Bijkerk, R. \ 2003
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - III: Het invullen van referentietoestanden [Boek]
Nijboer, R.C. \ 2003
Het rapport is het derde van een drieluik en omvat een studie naar de mogelijkheden voor het invullen van de ecologische kwaliteitsdoelen (referentietoestanden) voor oppervlaktewateren naar KRW maatstaven
help
Ecologische beoordeling stadswateren Moordrecht : STOWA-methode [Boek]
Zwanenburg, J. \ Crins, E. \ 2003
In opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland zijn de wateren in Moordrecht beoordeeld op belevingswaarde en ecologische waarden van oever en water. Dit is gedaan met behulp van de 'Ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren' vandeStichting T ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's - Ecologische beoordeling van vennen en sloten in deelgebied Hunzestroomdal en Veenkoloniën, meetjaar 2002 : Bermsloot Noorderweg, Hekmansdiep, Eerste Dwarsdiep, kwelsloot Markiezenveen, kwelsloot Onnerpolder, Emergoplas, ven Veldkampsweg, ven Hemelrijk, ven Meeuwenveen, dobbe Appèlbergen : rapportage van onderzoek [Boek]
Bijkerk, R. \ 2003
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's - Ecologische beoordeling van vennen en plassen in de deelgebieden West en Oost, meetjaar 2001 : deelgebied West: Friesche Veen, plas Wilde Veen, ven Kampsheide, zandwinplas De Moere, ven Blankeveen, ven Halkenveen, ven Hingsteveen, plas in Witterveld : deelgebied Oost: plas in Oosterbos, plas Veenmuseum : rapportage van onderzoek [Boek]
Bijkerk, R. \ Berg, G.J. \ Bultstra, C.A. \ 2003
help
De implementatie van een maatlat in het programma EKOV : ontwikkeling van een rekenmethodiek voor bepaling van de afstand tot een ecologische referentie voor de stromende wateren van Veluwe en Vallei [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2003
Alterra heeft in het verleden reeds in samenwerking met waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem een typologie voor stromende wateren en bijhorende streefbeelden op basis van de macrofaunagemeenschap gemaakt. De beektypen zijn geplaatst in een ne ...
help
Ecologische beoordeling stadswateren Capelle aan den IJssel : STOWA-methode [Boek]
Crins, E. \ Zwanenburg, J. \ 2003
In opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland zijn de stadswateren van Capelle aan den IJssel beoordeeld op belevingswaarde en ecologische waarden van oever en water. Dit is gedaan met behulp van de ‘Ecologisch beoordelingssysteem voorstadswateren' ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's - Ecologisch onderzoek Zuidlaardermeer, meetjaar 2002 : rapportage van onderzoek [Boek]
Bijkerk, R. \ Keijzer-de Haan, A.L. de \ Berg, G.J. \ 2003
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: bioaccumulatie in aal en driehoeksmosselen : een evaluatie van 10 jaar monitoren (1992-2002) [Boek]
Pieters, H. \ 2003
In 1992 is het biologische meetnet zoete rijkswateren van start gegaan. Onderdeel daarvan is het meten van interne concentraties van stoffen in organismen. Deze bioaccumulatiemetingen geven inzicht in de beschikbaarheid en mogelijke risico's van stof ...
help
Modelinstrumentarium ecologische oppervlaktewaterkwaliteit : ecologische modellering van kleine lijnvormige wateren in relatie tot waterstroming en nutriëntengehalte [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ Querner, E.P. \ Hermand, A.G. \ Smit, M.F. \ Jeuken, M.H.J. \ 2003
DLO onderzoekprogramma Waterbeheer 362. Ontwikkeling van de Modellenketen Waterbeheer; een koppeling van bestaande modellen voor de component hydrologie (modellen SOBEK/SIMGRO), voor de component stofstromen (breed eutrofiëringsmodel NUSWA (-Lite) en ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.