Login

Hydrotheek

help
Verspreiding dolfijnen [Boek]
Baptist, H. \ 1992
Een overzicht is beschikbaar van de waarnemingen van dolfijnen tijdens tellingen op het Nederlands Continentaal Plat. Via verspreidingskaarten wordt een beeld gegeven van de verspreiding tussen 1985-1991
help
Ecoassayverkenning : de mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Heuvel-Greve, M.J. van den \ Maas, J.L. \ Vethaak, A.D. \ 2005
Deze verkenning heeft als doel inzicht te geven hoe ecoassays kunnen worden ingezet voor de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ecoassays zijn biologische testen waarmee de oorzaken van een slechte ecologische toestand kunnen worden ach ...
help
Towards integrated chemical and biological monitoring \ International conference on North sea pollution : "Technical strategies for improvement", Amsterdam 10 - 14 september [1990] : Aquatech '90 [Hoofdstuk uit boek]
Akkerman, I. \ Cofino, W.P. \ Colijn, F. \ 1990
help
Ecotoxicity assessment of contaminated dredged material with the marine amphipod Corophium volutator \ Archives of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Ciarelli, S. \ Vonck, W.A.P.M.A. \ Straalen, N.M. van \ 1998
help
Het ontwikkelen van chronische in vivo bioassays voor brakke en mariene sedimenten [Boek]
Postma, J. \ 2003
Binnen het WONS-programma ‘Toxische stoffen’ wordt een geïntegreerd chemisch-biologisch beoordelingsinstrumentarium voor zoete en zoute watersystemen ontwikkeld. Hiertoe wordt een nieuwe generatie waterkwaliteitsparameters (waaronder bioassays) in he ...
help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in juni 2004 (fecale coliformen) [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2004
In juni van 2004 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier)waterkwaliteit in de Kustwatergebieden. Er werd hierbij gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen. Er werd gekeken naar de aanwezigheid in gebieden waar schelpdieren w ...
help
Bioassays for the detection of chemicals that can form bioactivation-dependent reactive free radicals \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sanderson, J.T. \ Commandeur, J.N.M. \ Wezel, A. van \ 1999
help
Normstelling voor bioassays : uitwerking voor oppervlaktewater en waterbodem [Boek]
Maas, J.L. \ 2003
Een maatlat voor bioassays wordt ontwikkeld, waarmee de resultaten uit de verschillende testen te schalen zijn en een overschrijding van de gewenste milieukwaliteit inzichtelijk wordt. De ontwikkelde maatlat heeft betrekking op bioassays die ingezet ...
help
Criteria voor de beoordeling van resultaten van bioassays [Boek]
Hendriks, J. \ Brock, T. \ Guchte, K. van de \ Hooftman, R. \ Knoben, R. \ Ottens, J. \ 1998
help
Schelpdierwater-onderzoek in de rijkswateren 1992 [Boek]
Kruik, H.J. de \ Dongen, A. van \ 1994
help
Zoute wateren ecotopenstelsel (ZES.1) : voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren [Boek]
Bouma, H. \ 2005
De doelstelling van het ontwikkelen van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is het vervaardigen van een instrument, waarmee a) het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in, en vlak boven de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaar ...
help
Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lorenz, C.M. \ Duijts, H. \ Hartholt, J.G. \ 2003
Verkenning naar geschikte maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor kust- en overgangswateren. Op basis van deze verkenning moeten keuzes gemaakt worden; zoals welke maatlat of graadmeter wordt gekozen voor verdere ontwikkeling, hoe wordt de ...
help
A Dutch ecotope system for coastal waters (ZES.1) : to map the potential occurrence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters [Boek]
Bouma, H. \ 2005
De doelstelling van het ontwikkelen van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is het vervaardigen van een instrument, waarmee a) het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in, en vlak boven de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaar ...
help
Biomarkers : koortsthermometers voor het milieu [Boek]
Eggens, M. \ Vethaak, A.D. \ Everts, J. \ 1996
help
Toxiciteit van sedimenten in het Nederlandse kustwater : eerste resultaten van bioassays met oesterlarven en amphipoden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stronkhorst, J. \ Hurk, P. van den \ Smaal, A. \ 1995
help
AMOEBE's in WVS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baptist, H.J.M. \ Laane, W.E.M. \ 1996
De AMOEBE (Algemene Methode voor OEcosysteembeschrijving en Beoordeling) is geintroduceerd in de derde nota waterhuishouding, ter beoordeling van aquatische ecosystemen. Beschreven wordt, hoe de methode is toegepast in het project watersysteemverkenn ...
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - III: Het invullen van referentietoestanden [Boek]
Nijboer, R.C. \ 2003
Het rapport is het derde van een drieluik en omvat een studie naar de mogelijkheden voor het invullen van de ecologische kwaliteitsdoelen (referentietoestanden) voor oppervlaktewateren naar KRW maatstaven
help
Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2004
De alikruik ontwikkelt geen imposex, zoals de purperslak. Als gevolg van blootstelling aan tributyltin (TBT) ontwikkelen zich echter wel afwijkingen in de vrouwelijke genitaliën. Deze afwijkingen zijn intersex genoemd. In dit rapport worden de result ...
help
Concentrations of PAHs, PCBs and heavy metals in the blue mussel, Mytilus edulis [Boek]
Bergman, A. \ 1993
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - I.: Typologie Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ 2003
Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Water heeft het Europese waterbeleid een nieuwe impuls gekregen. De Kaderrichtlijn Water stelt alle lidstaten voor de opgave om hun doelstellingen en beoordeling van oppervlaktewateren op een vergelijkbar ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.