Login

Hydrotheek

help
Waterzuivering en biomassaproductie: complementaire waterzuivering met planten en dieren – Fase 1 [Boek]
Schuijt, L. \ Bergen, T. van \ Verdonschot, P. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2018
Binnen het project Aquafarm wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie. Het doel van Aquafarm is om op basis van natuurlijke omzettingsprincipes een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen te verwezenlijken ...
help
Meer inzicht in commerciële algenteelt : Yara zet algen in om proceswater te zuiveren \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2013
Kunstmestfabrikant Yara gaat proceswater zuiveren door het inzetten van algen. Deze halen stikstof uit het water en krijgen CO2 toegediend als extra groeimiddel. In een twee jaar durende proef moeten een groot aantal vragen worden beantwoord die moge ...
help
Inventarisatie aquatische biomassa [Boek]
Muylaert, K. \ 2009
Algen en wieren hebben een relatief hoge productiviteit en produceren een biomassa met een interessante samenstelling. Algen en wieren kunnen in principe geteeld worden op locaties die momenteel niet of nauwelijks benut worden, waardoor ze complement ...
help
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Briel, J. van den \ 2018
Nederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastleggi ...
help
Use of flocculants for increasing permeate flux in anaerobic membrane bioreactors \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Diaz, H. \ Azocár, L. \ Torres, S.I.C. \ Jeison, D. \ 2014
Biomass retention, required for high rate anaerobic wastewater treatment, can be accomplished coupling an anaerobic bioreactor with membrane filtration. However, low flux seems to be a common factor when operating anaerobic membrane bioreactors (AnMB ...
help
Op zoek naar het klimaatneutrale landschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Meerburg, B. \ 2009
Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel
help
Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Burg, S. van den \ Rood, T. \ Lienen, F. van \ Veldhuis, C. \ 2016
Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke waarde van de goederen en diensten waarin de natuur voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een bedrijfseconomische toepass ...
help
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven: ontwikkeling van kennisbasis voor praktijkpilots [Boek]
Boosten, Martijn \ Briel, Jaap van den \ Penninkhof, Joyce \ 2016
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Klimaat, Lucht en Geluid) en het ministerie van Economische Zaken (Innovatie Agro & Natuur) is door Probos onderzocht wat kansrijke combinaties zijn voor het realiseren van waterop ...
help
Biologische stabiliteit ps Witharen nafiltraat, Archemerberg reinwater en Hammerflier reinwater [Boek]
Verschoor, Anthony \ Kardinaal, Edwin \ 2018
Routinematige metingen door drinkwaterbedrijven geven voor bepaalde locaties onvoldoende garantie dat het geproduceerde drinkwater biologisch stabiel is. Daarom heeft KWR nieuwe meetmethodes ontwikkeld om specifiek de biologische activiteit te kunnen ...
help
Wilgen kunnen water goed schoon maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Otte, A. \ Boosten, M. \ Ham, M. van den \ 2014
Water zuiveren: het kan ook met wilgenplantages. Het voordeel is tweeledig: de wilgen zuiveren het water en de opbrengst van de plantages is als brandstof te gebruiken. Dat betekent: minder exploitatie van fossiele brandstoffen met minder CO2-uitstoo ...
help
Nieuwe kansen voor duurzame biomassa: afvalwater zuiveren met wilgen [Boek]
Otte, A. \ Boosten, M. \ 2014
Nederland heeft vooral ervaring met helofytenfilters als het gaat om natuurlijke waterzuiveringssystemen. In onder andere Zweden, Denemarken en de VS is echter ook ervaring opgedaan met waterzuiverende wilgenplantages. Deze plantages leveren nuttige ...
help
Closing domestic nutrient cycles using microalgae \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Vasconcelos Fernandes, T. \ Shrestha, R. \ Sui, Y. \ Papini, G. \ Zeeman, G. \ Vet, L.E.M. \ Wijffels, R.H. \ Lamers, P. \ 2015
This study demonstrates that microalgae can effectively recover all P and N from anaerobically treated black water (toilet wastewater). Thus, enabling the removal of nutrients from the black water and the generation of a valuable algae product in one ...
help
Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau [Boek]
Huurman, Sander \ Weide, Rommie van der \ 2015
Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen ...
help
Natuurlijk kapitaal: naar waarde geschat [Boek]
Egmond, Petra van \ Ruijs, Arjan \ 2016
De waarde en het duurzaam benutten van natuur worden wel samengevat in de metafoor van ‘natuurlijk kapitaal’. Natuur is van grote waarde omdat ze allerlei diensten levert aan de mens. Hoe zijn die diensten zo goed mogelijk te benutten zonder het natu ...
help
Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Heide, M. van der \ Borgstein, M. \ Hendriks, K. \ 2016
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, belevin ...
help
Afvalwater kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen \ H2O online [Artikel]
Otte, A. \ Boosten, M. \ Ham, M. van den \ 2014
Wilgenplantages bieden perspectieven om kostenneutraal effluent van rwzi’s of bedrijfsafvalwater te behandelen. Doordat wilgen veel water verdampen, wordt al het afvalwater waarmee de plantages worden bevloeid door de wilgen gebruikt en is er per sal ...
help
Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing [Boek]
Elbersen, W. \ Spijker, J. \ Soesbergen, M. \ Wilson, S. \ 2014
Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende ...
help
Ontwikkelingen in de biomassa van het microfytobenthos in de Oosterschelde en Westerschelde in de periode 1981 - 1996 [Boek]
Stapel, J. \ Jong, D. de \ 1998
help
A feasibility study on the usage of cattail (Typha spp.) for the production of insulation materials and bio-adhesives [Boek]
Colbers, B. \ Cornelis, S. \ Geraets, E. \ Gutiérrez-Valdés, N. \ Tran, L.M. \ Moreno-Giménez, E. \ Ramírez-Gaona, M. \ 2017
Peat meadow areas in North Friesland face severe water management problems. Because of climate change, they will have to cope with periods of heavy rainfall, but also long dry periods. Additionally, current water management practices have led to dewa ...
help
Microalgal biofilms for wastewater treatment [Proefschrift]
Boelee, N.C. \ 2013
The objective of this thesis was to explore the possibilities of using microalgal biofilms for the treatment of municipal wastewater, with a focus on the post-treatment of municipal wastewater effluent. The potential of microalgal biofilms for wastew ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.