Login

Hydrotheek

help
Jaarverslag ... / Deltares [Jaarverslag, serie]
Deltares \ 2008-
Deltares is in 2008 opgericht voor een integrale aanpak van vraagstukken over water- en bodembeheer. Deze integrale aanpak gaat niet alleen over het koppelen van kennis binnen onze eigen organisatie, het betekent ook nauw samenwerken met opdrachtgeve ...
help
Grondwaterbeheer ontleed : overheden helderen complex grondwaterbeheer op \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Romijn, R.P. \ Krijgsman, A.R. \ Bolleboom, T.K.H.M. \ Putter, P. de \ 2012
Grondwater is van iedereen. Grondwater is van niemand. Grondwaterbeheer is ook niet goed te vangen in een definitie, en de vraag is of dat wel moet. Grondwaterbeheer is namelijk zowel waterbeheer als bodembeheer. Kortom, een gruwel voor de eerste de ...
help
Is er nog ruimte voor vakmanschap? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geldof, G. \ Zoelen, H. van \ 2013
Overal om ons heen vinden reorganisaties plaats. Processen worden vlak gestreken en geoptimaliseerd. Bovendien worden we geacht integraler te werken en daarmee overal een beetje verstand van te hebben. Maar, en daar zit onze zorg, wordt er bij al die ...
help
Gezamenlijk waterbodembeleidsplan Hunze en Aa's en Noorderzijlvest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ploeg, R. van der \ Laan, J. van der \ Raben, E. \ 2011
De wet- en regelgeving op het gebied van waterbodems is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit komt vooral door de komst van de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit. Deze veranderingen waren voor de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest a ...
help
Natuurlijke afbraak is veel meer dan niets doen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meer, J. ter \ Langenhoff, A.A.M. \ 2004
Natuurlijke afbraak wordt als saneringstechniek steeds belangrijker bij de aanpak van verontreinigingspluimen in grondwater. Ingegaan wordt op afwegingscriteria mbt het verspreidingsgedrag van de verontreiniging
help
Grondwater is van niemand : juridische helderheid in grondwaterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Romijn, R. \ Krijgsman, A. \ 2012
Wie gaat over grondwater? Grondwaterbeheer is zowel waterbeheer als bodembeheer. De Unie van Waterschappen bracht samen met andere partners de handreiking Juridische helderheid in grondwaterbeheer uit. Een basis voor een visie op het grondwaterbeheer ...
help
Slim gebruik maken van de bodem bij klimaatadaptatie \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verzandvoort, S.J.E. \ Kuikman, P.J. \ 2010
Nederland wil klimaatbestendig worden. De discussie gaat vooral over waterbeheer en waterbeleid als instrumenten om onze samenleving aan te passen aan het veranderende klimaat. De voorgestelde maatregelen zijn daarmee sterk gericht op het watersystee ...
help
Baggeropgave verdient een plek in het lokale bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boer, E.J. de \ Gadella, J.M. \ Graaff, R.J. de \ 2010
Het Besluit Bodemkwaliteit heeft het voor waterbeheerders en gemeenten mogelijk gemaakt om flexibeler om te gaan met grond en baggerspecie door gebiedsgericht bodembeleid op te stellen. Echter niet elke gemeente of waterbeheerder beschikt over de ken ...
help
Overzicht factsheets bodemsaneringstechnieken [Website]
[2008]
Onderdeel van Waterbodemrichtlijn : kennisdocument voor bodem- en waterbodembeheer (http://www.waterbodemrichtlijn.nl/). Als eerste informatieniveau zijn per techniek factsheets opgesteld, die geven een korte beschrijving van de techniek, van het toe ...
help
Advies klimaat en het bodem‐ en watersysteem in gebiedsontwikkeling [Boek]
Tuinstra, J. \ Gribling, C. \ Wensem, J. van \ 2012
De TCB heeft de kwalitatieve en kwantitatieve bijdragen belicht die het bodem‐ en watersysteem met behulp van ecosysteemdiensten kan leveren aan het behalen van opgaven van het klimaatbeleid. De door het KNMI voorspelde klimaatverandering leidt tot o ...
help
Praktijkscan gebiedsgericht grondwaterbeheer [Studentenverslag]
Stevens, Bregt \ 2011
Verslag n.a.v. stage bij provincie Noord Brabant op basis van interviews. In Nederland bevinden zich diverse grootschalige grondwaterverontreinigingen, welke vaak zijn ontstaan door historische verontreinigingen en door te weinig gebruik van handhavi ...
help
The analysis of national and EU research programmes related to sustainable land and groundwater management \ Land contamination & reclamation [Artikel]
Veen, H.J. van \ Büsing, J. \ Kasamas, H. \ 2001
This paper summarises the results achieved by CLARINET working group 4 on the coordination of research, technological developemnt at a European level
help
Kunststukje van Boskalis bv: schadevrije bodemverlaging : Groot Salland deed mee aan geslaagd pilotproject [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoonhoven, G. van \ 2006
De bodem verlagen zonder flora en fauna te schaden; hoe doe je dat? Boskalis bv heeft er iets op gevonden: BeauDredge, een nieuw ontwikkelde techniek met een waterspuiter/zandzuiger op rupsbanden. Waterschap Groot Salland profiteerde ervan bij de aan ...
help
Regels voor bouwstoffen in 'Besluit bodemkwaliteit' gelden voor de hele keten \ Intech K&S [Artikel]
Scheffer, W. \ 2008
Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor toepassing van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. De bepalingen in dit besluit die betrekking hebbe ...
help
Advies eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime [Boek]
Rutgers, Michiel \ Tuinstra, Jaap \ 2015
Dit advies bevat een verkenning naar kansen voor aanpassing van het huidige beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime (Isoleren, Beheersen, Controleren).
help
Leidraad waterbodemonderzoek in het rivierengebied, algemeen kader : leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet in Rijntakken en Maas [Boek]
Karssemeijer, P.L. \ 2007
Leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). De Leidraad bevat een beschrijving van de wijze waarop het vooronderzoek, het bodemonderzoek, d ...
help
Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills : phase 2: proposals for testing values [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ [2014]
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weg lekken. Op deze man ...
help
Proeftuin voor in-situ saneren : pilots pakken technische en procesmatige knelpunten aan : dossier: (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Meulen, S. van der \ Visser-Westerweele, E. \ Rijaarts, H. \ 2008
Het programma Holland In Situ Proeftuin (HIP) heeft tot doel het vertrouwen van de markt in in-situ bodemsaneringstechnieken te vergroten, door de effectiviteit en inzetbaarheid van deze technieken zichtbaar te maken. De eerste resultaten van pilots ...
help
Bodemconvenant leidt tot nieuwe taken waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Grondwatercollectief
Huizinga, H. \ 2009
Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) bereiden een bodemconvenant voor. De water- en bodemwereld moeten nauwer gaan samenwerken bij beleidsontwikkeling voor de ondergrond en het versneld saneren en/of beheersen van (water)bod ...
help
Handreiking beoordelen waterbodems gereed : kwaliteitsdoelen watersysteem staan centraal \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hin, J.A. \ Osté, L.A. \ 2010
Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet eind 2009 is de Wet Bodembescherming niet langer van toepassing op de waterbodem. De Waterwet ziet de waterbodem als een onlosmakelijk onderdeel van het watersysteem. Met de 'Handreiking beoordelen waterbodem ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.