Login

Hydrotheek

help
Formulas for activity coefficients of individual ions [Boek]
Ritsema, C.J. \ Bloemer, F. \ 1986
For chemical calculations with gaseous equilibria and for non-ionic reactions in solution one can calculate in terms of concentrations to a fairly good approximation. However, in dealing with ionic reactions, with certain aspects of kinetics in solut ...
help
Nitrificatie : van mooi eendje tot lelijke zwaan \ Biovisie magazine : vakblad voor biologen [Artikel]
Verstraete, W. \ Vandenabeele, J. \ 1989
help
De invloed van een aantal factoren op de denitrificatie : een literatuurstudie [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1977
Aan het denitrificatieproces is de afgelopen decennia bijzonder veel aandacht besteed vanuit het landbouwkundig onderzoek omdat belangrijke hoeveelheden stikstof uit kunstmest en organische mest via dit proces verloren gingen naar de atmosfeer. Recen ...
help
A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility \ Global ecology and biogeography : a journal of macroecology [Wetenschappelijk artikel]
Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Wright, I.J. \ Reich, P.B. \ Aerts, R. \ 2009
This first global quantification of the relationship between leaf traits and soil nutrient fertility reflects the trade-off between growth and nutrient conservation. The power of soils versus climate in predicting leaf trait values is assessed in biv ...
help
De krimpende pluim : mythe of werkelijkheid? : misverstanden over de ontwikkelingen van grondwaterverontreinigingen en hun gevolgen voor het bodembeleid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Volkering, F. \ Boode, J. \ Slenders, J.L.A. \ 2005
Het gedachtegoed van een reactorvat stroomafwaarts van een verontreinigingspluim berust op een wijdverbreid misverstand over het gedrag van grondwaterverontreinigingen. Uit zowel theorie als praktijk blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat pluimen ...
help
Advies fosfaatverzadiging in landbouwbodems [Boek]
2007
TCB advies over de aanpak van fosfaatverzadigde gronden in de Nederlandse landbouw. Op verzoek van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat. De TCB ziet mogelijkheden om met gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen een bijdrage te leveren aan het terugdring ...
help
Dispersie van fosfaten in grond [Boek]
Verhagen, J.H.G. \ 1982
Modelstudie van de verspreiding van fosfaat in de grond. In vroegere studies (Beek, J., Phosphate retention by soil in relation to waste disposal 1979, Wageningen) bleek de verspreiding in de natuur groter dan op grond van de modellen was berekend. D ...
help
Grüne Delikatessen für eine salzige Zukunft \ Tages Anzeiger [Artikel]
Amrein, M. \ 2008
Die Versalzung von Ackerland nimmt zu. Mit spezialisierten Pflanzen wollen Forscher unsere zukünftige Ernährung sichern.
help
Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het saneringscriterium [Boek]
Rutgers, M. \ 2008
Het RIVM heeft een voorstel uitgewerkt waarmee de afwegingen om verontreinigde bodems te saneren nauwkeuriger kunnen worden onderbouwd. De risico’s voor het ecosysteem worden hierin gebaseerd op het geheel aan stoffen die in de bodem zijn aangetroffe ...
help
Belasting van de bodem met stikstof en fosfaat \ Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Roelsma, J. \ Oosterom, H.P. \ 2002
help
Nederlandse onderzoekers bepleiten simpele oplossing van mondiale verziltingsporblematiek: lekker!, reerug met zouttolerante kustplanten \ NRC Handelsblad [Artikel]
Heselmans, M. \ 2008
Boeren moeten zeekool, lamsoor en andere wilde kustplanten gaan telen, stelt systeemecoloog Jelte Rozema in Science. Maar de markt wil nog niet
help
Groente van de zoute grond : ecoloog Rozema: in principe kun je alle soorten bieten op zilte bodem telen \ Reformatorisch dagblad [Artikel]
Vries, H. de \ 2008
Steeds meer landbouwgrond verzilt, door zeespiegelstijging en bodemdaling. Enkele Nederlandse wetenschappers pleiten al jaren voor de ontwikkeling van zoute landbouw. „In principe kun je alle soorten bieten op zilte grond telen.”
help
De grond na de overstroming \ Schade en herstel in de watersnoodgebieden : overzicht van de toestand een jaar na de overstromingsramp [Hoofdstuk uit boek]
Berg, C. van den \ 1954
De mate van verzilting van de bodem, de gevolgen voor de bodemstructuur, verloop van en maatregelen ter bevordering van ontzilting in de overstromingsgebieden van de stormramp van 1953. Chemische bodemanalyse, onderzoek vanuit Rijksdienst voor Landbo ...
help
Pedotransfer functions for denitrification \ Nitrate in soils : in the framework of the fourth environmental research programme (1988 - 90) : final report [Hoofdstuk uit boek]
Breeuwsma, A. \ Chardon, J.P. \ Kragt, J.F. \ Vries, W. de \ 1991
help
Bepaling van organische stof, gloeirest en organische koolstof [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Toetsdiepte voor nitraat : synthese onderzoek 2008 [Boek]
Klijne, A. de \ Groenendijk, P. \ Griffioen, J. \ Velthof, G.L. \ Janssen, G. \ Fraters, B. \ 2008
Nitraat wordt zowel bij natte, matig natte als droge zandgronden in de bovenste 5 meter van het grondwater afgebroken. Dat onder droge zandgronden nog geen afname van de nitraatconcentratie met de diepte wordt gemeten, terwijl in het grondwater wel n ...
help
Informatieblad Mineralen en Milieukwaliteit : uitmijnen leidt tot forse daling fosfaatconcentraties in bodemvocht onder grasland [Brochure]
Salm, C. van der \ Middelkoop, J. van \ 2008
In ruim de helft van de Nederlandse landbouwgronden is zoveel fosfaat opgeslagen dat zij worden gekarakteriseerd als fosfaatverzadigd. Deze gronden vormen een risico met betrekking tot fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Ondanks het ingezette ...
help
Kwantificering van de fosfaattoestand in de bodem van vier stroomgebieden [Boek]
Walvoort, D.J.J. \ Brus, D.J. \ Salm, C. van der \ Pleijter, M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2010
In dit rapport staat beschreven hoe voor vier stroomgebieden de fosfaattoestand van de bodem is gekwanticeerd. Deze informatie wordt gebruikt om procesmodellen te voeden die de af- en uitspoeling van fosfaat naar grond- en oppervlaktewater kunnen voo ...
help
Advies evaluatie landelijk meetnet effecten mestbeleid, plan van aanpak [Boek]
Boekhold, S. \ Technische Commissie Bodem \ 2009
Het plan van aanpak betreft de evaluatie van een meetnet waarmee de effecten van het mestbeleid worden gemonitord. Er worden alleen chemische parameters gemeten. Met de huidige invulling van het LMM kan daarom slechts een beperkte indruk worden gekre ...
help
Transport en afbraak van olie in bodem en grondwater [Boek]
Begeman, E. \ Gestel, C.A.M. van \ 1978
De bestrijding van olieverontreiniging in de bodem is vooral voor dezedrinkwaterbedrijven erg belangrijk. Het verkrijgen van inzicht in het transport van olie in de bodem is van belang om de verspreiding van een eventuele vervuiling te kunnen voorspe ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.