Login

Hydrotheek

help
Korte golf : een zeer eenvoudige methode om de bodemdalingsnelheid vast te stellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2015
Omdat vaak snel behoefte is aan een bodemdalingskaart heeft schrijver zelf een methode ontwikkeld die uitgaat van informatie waar elk waterschap over beschikt, namelijk: TOPhoogteMD, AHN (nu ook 3), bodemkaart, LGN6 en TOP10NL. De bepaling van bodemd ...
help
Portret Waterschap Noorderzijlvest : nait soezen! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2011
'Nait soezen!' oftewel 'niet zeuren': die instelling past bij waterschappers. Bij Waterschap Noorderzijlvest hebben ze bovendien nog een flinke portie noordelijke nuchterheid tot hun beschikking. Daarmee gewapend treedt dit waterschap het werk tegemo ...
help
'Verzilting niet overal tegenhouden, maar waterbeheer differentiëren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Verzilting is een oprukkend probleem. Door de bodemdaling, drogere zomers, hogere zeespiegel en de zoute kwel treedt op veel plaatsen verzilting op. Met op sommige plaatsen gevolgen voor (hoogwaardige) land- en tuinbouw, drinkwaterwinning en de ecolo ...
help
Coastal development in pleatlands: a challenges or curse : are experiences form the Netherlands useful in the tropics? [Presentatie]
Ritzema, H. \ [ca. 2008]
The leading principle in water management of peatlands
help
Hoe diep kunnen we nog zakken? : bodemdaling, kleinkinderen moeten wellicht de tol betalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
In grote delen van Holland, Utrecht en Friesland beweegt de veenbodem. Een langzame sluipende daling. Langzaam dringt de ernst van het probleem door. Bodemdaling stoppen is geen optie. Dan moet het grondwaterpeil in veengebieden naar maaiveldhoogte. ...
help
Klimaateffecten op decompositie en bodemdaling in veenweiden [Factsheet]
Verhoeven, J. \ 2013
Kernvragen bij dit KvK onderzoeksproject is: Hoe worden bodemdaling, oxidatie en daarmee samenhangende mineralisatie van nitraat (N) en fosfaat (P) van verschillende typen gedraineerde veenbodems beïnvloed door hogere temperaturen, sterkere variatie ...
help
Verkenning geeft beeld van verwachte bodemligging Lek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Busnelli, M.M. \ Mark, C.F. van der \ Sieben, J. \ Spijk, A. van \ Fioole, A. \ 2013
Door de voortdurende bodemdaling van de Lek kunnen functies van deze rivier in het geding komen. Een recente verkenning geeft inzicht in de trends van de bodemligging en in mogelijke risico's, bijvoorbeeld voor de stabiliteit van waterkeringen of voo ...
help
Een onderbelicht risico : bodemdaling \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schultz, B. \ 2013
Zeespiegelstijging in relatie tot klimaatverandering krijgt veel aandacht. Bodemdaling blijft een onderbelicht onderwerp, terwijl dit een groter effect kan hebben op onze veiligheid.
help
Stapsgewijs ervaring opdoen met sturen met water: Leo Joosten over bodemdaling in veenweidengebieden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Het veenweidengebied wordt al decennia lang geplaagd door bodemdaling. Er moet, mede met het oog op klimaatverandering, echt iets gebeuren. Maar wat? Een mogelijke oplossing is ‘Sturen met Water’. Het gaat om het actief sturen op grondwaterstanden (b ...
help
Zeespiegel onderzoeksagenda [Boek]
Baart, Fedor \ Kooi, Henk \ 2016
De stand van de zeespiegel ten opzichte van de bodem (de relatieve zeespiegel) is een belangrijke indicator voor de Nederlandse veiligheid. Bij veel vraagstukken op het gebied van ontwerp, onderhoud, planvorming en toetsing speelt de zeespiegel een r ...
help
Gevolgen bodemdaling : gas- en zoutwinning \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
De bodem daalt in Noord-Nederland. In de provinvie Groningen is de verwachting dat die in 2050 zelfs met 42 centimeter is gedaald ten opzichte van 1963, het jaar, waarin met gaswinning in Slochteren werd begonnen. Alarmerend? Nee, zeggen de waterscha ...
help
Land subsidence in coastal lowlands \ Sea-level rise and coastal subsidence : causes, consequences, and strategies [Hoofdstuk uit boek]
Jelgersma, S. \ 1996
Causes and ranges of coastal lowland subsidence are varied, but in general natural subsidence amounts to centimeters to a few meters per century, while human induced subsidence can amount to meters in a few decades
help
Gevolgen van bodemdaling voor het waterschap Westerkwartier : concept [Boek]
Grontmij Advies & Techniek \ 1993
help
De betekenis van de tertiaire en oud- en middenpleistocene sedimenten voor de hydrologie van Noord-Holland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1978
Geologisch gezien behoort Noord-Holland tot een uitgestrekt dalingsgebied dat een groot deel van het huidige Noordzeebekken beslaat. De afzetting van de op grote diepte voorkomende -vaste - mesosoische sedimentaire gesteenten werd reeds door deze zog ...
help
'Bodemdaling problemen in Flevoland: Waterschap Zuiderzeeland steeds drukker met voorkomen wateroverlast \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Rops, A.M. \ 2011
Het droog houden van 'de badkuip' Flevoland brengt voor Waterschap Zuiderzeeland steeds meer kosten met zich mee. Toch worden in 2012 de tarieven verlaagd en valt de begroting lager uit dan was voorzien. Jan Riemers en Jan Veenink, respectievelijk vo ...
help
Bepaling van de componenten van de zakking na grondwaterstandsdaling [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1967
help
Waterbeheer in het veenweidegebied : pappen en nathouden? : beleidsnotitie [Boek]
Schreijer, M. \ 2008
Oplossingsrichtingen voor het tegengaan van bodemdaling, voor de versnippering van het watersysteem, om het voortbestaan van de landbouw te ondersteunen, overbemesting van het oppervlaktewater; voor de snelle aanwas van dunne bagger
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Probleemanalyse waterveiligheid rivieren [Boek]
Kruif, A. de \ 2012
De Probleemanalyse voor Deltaprogramma Rivieren (DPR) met betrekking tot de hoogwaterveiligheidsopgave onderscheidt zich in de volgende opgave: 1. Op orde brengen (conform huidige toetsregels) - waterveiligheidsopgave: Derde toetsronde en verlengde d ...
help
Nederland: zeespiegel, bodemdaling en watermanagement \ NGV-geonieuws / Nederlandse Geologische Vereniging [Artikel]
Klompmaker, A. \ 2009
Nederland en water: een eeuwenoud gevecht. Tijdens de overstromingen van 1953 in Zuidwest-Nederland en van de Maas en rivierengebied in de jaren negentig won het water. Tijdelijk. In de periode erna en ertussen bouwde Nederland aan verdedigingswerken ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.