Login

Hydrotheek

help
De bodemgeschiktheid voor bosbouw \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Lynden, K.R. van \ 1977
help
Variabiliteit in ruimte en tijd van parameters in het hydrologisch onderzoek \ Ontwikkelingen in het hydrologisch onderzoek : symposiumverslag : tekst van de voordrachten gehouden op het door de Hydrologische Kring op 18 december 1985 georganiseerde symposium, ter gelegenheid van het derde lustrum [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 1985
help
Relation between the questions being asked and the scales and costs at which land evaluation is performed \ Land qualities in space and time : proceedings of a symposium Wageningen, the Netherlands, 22 - 26 August 1988 [Hoofdstuk uit boek]
Woesten, J.H.M. \ Bannink, M.H. \ Bouma, J. \ 1989
help
Onderzoek naar de grondwaterhuishouding in gronden met slecht doorlatende lagen [Boek]
Haans, J.C.F.M. \ 1961
Het betreft hier voorlopige resultaten van een onderzoek dat plaatsvond op oude rivierkleigronden in de Lijmers. Om te beginnen komt de Wet van Darcy ter sprake.
help
Mixed qualitative - quantitative land evaluation methodology applied to the EC soil map. Step 1. Selection of potentially favourable areas \ Application of computerized EC soil map and climate data : proceedings of a workshop in the Community programme for coordination of agricultural research, 15 and 16 November 1988, Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Lanen, H.A.J. van \ Bouma, J. \ Randen, Y. van \ 1989
help
Bodemgeschiktheid voor emissie-arme mesttoedieningstechnieken van grasland in zandgebieden [Boek]
Wopereis, F.A. \ 1991
help
Bepaling van de landbouwkundige potentie van gebieden in Nederland aan de hand van bodem, grondwater en klimaat : strategische expertise ontwikkeling plattelandsvernieuwing en scenariomethodiek (SEOPS) [Boek]
Steeg, J.A. van de \ Diepen, C.A. van \ 1997
help
Handleiding bodemgeografisch onderzoek : richtlijnen en voorschriften [Boek]
Cate, J.A.M. ten \ Holst, A.F. van \ Kleijer, H. \ 1995
help
Bodemgesteldheid real time in kaart met GeoBeads \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Vliet, P. van der \ 2008
Dijken die bezwijken, afschuivende aardlagen op berghellingen, we zijn nog altijd niet in staat dit soort grote problemen tijdig te zien aankomen. In het onderzoek naar deze fenomenen ontbreekt het voornamelijk aan data. Met de introductie van sensor ...
help
Toetsing waterkeringen ondanks beperkt grondarchief \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leskens, A. \ Lodiers, S. \ 2012
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft bij het toetsen van regionale waterkeringen een 'hybride' aanpak gevolgd. Het heeft de beperkt aanwezige bodemgegevens, door boringen en sonderingen, aangevuld met informatie uit geologisch onderzoek dat ...
help
Onderzoek naar de bruikbaarheid van Reuverse en Tegelse klei als afdichtingsmateriaal op afvalstortterreinen [Boek]
Ryhiner, A.H. \ Hoeks, J. \ 1986
Eerder uitgevoerd onderzoek (HOEKS en AGELINK, 1982) heeft aangetoond dat natuurlijke materialen bruikbaar zijn voor bovenafdichting van stortplaatsen mits de doorlatendheid in de orde van 5 x I0-10 m.s-1 of lager ligt. Dergelijk lage doorlatendheden ...
help
Soil and water quality at different scales : concepts, challenges, conclusions and recommendations \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Bouma, J. \ Finke, P.A. \ Hoosbeek, M.R. \ Breeuwsma, A. \ 1998
help
De bosbouwkundige mogelijkheden op veengronden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Lynden, K.R. van \ Guldemond, J.L. \ Molen, W.H. van der \ 1968
Onderzoek van de subgroep "Bos en bodem" van Werkgroep Bosbouw Randstad Holland naar de bodemgeschiktheid voor bosbouw.
help
Ecohydrologie en bodemchemie Veluwemeerkust : resultaten van een ecopedologisch onderzoek [Boek]
Delft, B. van \ Brouwer, F. \ 2010
Voor het gebied Veluwemeerkust tussen Harderwijk, Nunspeet, Hierden en het Veluwemeer werden in opdracht van Natuurmonumenten gelijktijdig twee onderzoeken uitgevoerd. In een ecohydrologisch onderzoek is onderzocht in hoeverre kwelinvloed in maaiveld ...
help
Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Polder Zuidgeest [Boek]
Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Visschers, R. \ 2007
Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom heeft het Hoogheemraadschap in enke ...
help
Bodemgebruik in 1978 en 2000 ten behoeve van de studie naar de kwantitatieve waterbehoefte in het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden [Boek]
Slothouwer, D. \ 1980
De onderhavige nota geeft een beschrijving van de wijze waarop het huidige (1978) en toekomstige (2000) bodemgebruik is bepaald. Ook wordt een verdeling gegeven van het grondgebruik per gemeente (1978 en 2000) en per deelgebied (1978).
help
Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Zuid- en Noordeinderpolder [Boek]
Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Werff, M.M. van der \ 2007
Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom laat het Hoogheemraadschap in enkel ...
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
Huinink, J.T.M. \ 2011
Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2014
Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plan ...
help
Ontwateringstoets kan veel ellende voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mollema, T.S. \ Kerkhof Jonkman, M.J.C. \ Moens, M.R. \ 2010
Een 'bouwrijp' perceel is geen garantie voor een voldoende ontwatering. Een bodemkundig-hydrologisch onderzoek of een ontwateringstoets tijdens voorontwerp of definitief ontwerp maakt tijdig bijsturen of ingrijpen mogelijk.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.