Login

Hydrotheek

help
Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hessel, R. \ Stolte, J. \ Riksen, M.J.P.M. \ 2011
Bodemerosie is een wijdverbreid probleem in veel gebieden van de wereld. Op Europese schaal is bodemerosie ook aangemerkt als één van de belangrijkste bodembedreigingen in de Europese bodemstrategie, omdat het kan leiden tot verlies van vruchtbare gr ...
help
Knelpunten in grondwaterbeheer vragen om systeemgerichte benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Aa, M. van der \ Brink, C. van den \ 2003
De werkgroep grondwater van de TCB heeft een beheerconcept ontwikkeld: systeemgericht grondwaterbeheer(SGGB). SGGB plaatst de interactie tussen landgebruik en het grondwatersysteem centraal, waarbij de natuurlijke potentie van het grondwatersysteem h ...
help
De Kaderrichtlijn Water maakt een gebieds- en systeemgerichte benadering noodzakelijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gun, J.H.J. van der \ Smidt, E. \ Roos, M. de \ 2006
Nu het verbeteren van watersystemen (via EU kaderrichtlijn) aan de orde is, en er tegelijkertijd gewerkt wordt aan een harmonisering van de waterwetgeving (Waterwet) is de gelegenheid en kans geboden een integrale benadering te kiezen. Namelijk water ...
help
Baggeropgave verdient een plek in het lokale bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boer, E.J. de \ Gadella, J.M. \ Graaff, R.J. de \ 2010
Het Besluit Bodemkwaliteit heeft het voor waterbeheerders en gemeenten mogelijk gemaakt om flexibeler om te gaan met grond en baggerspecie door gebiedsgericht bodembeleid op te stellen. Echter niet elke gemeente of waterbeheerder beschikt over de ken ...
help
Uitvoeringskader Bbk-Wbb voor waterbodems : werkwijze voor grond- en baggerverzet en saneringen binnen het natte RWS beheergebied [Boek]
Royal Haskoning \ Waterdienst \ 2009
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt milieuhygiënische en technische voorwaarden aan de nuttige toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ter bescherming van de (water)bodem en het oppervlaktewater. De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regel ...
help
Bewust bodemgebruik : het waterschap belicht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Krijtenburg, J.F. \ 2008
De intiatiefgroep Bewust Bodemgebruik organiseert in december De week van de bodem. Het thema is bewust bodemgebruik. Maar wat zijn de uitgangspunten van deze nieuwe bodemvisie? En hoe krijgt bewust bodemgebruik inhoud in de werkzaamheden van bijvoor ...
help
Kiezen tussen generiek of gebiedsspecifiek beleid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schouten, D. \ Boomsma, A. \ Boer, E.J. de \ 2008
Met het Besluit Bodemkwaliteit, dat vanaf 2008 in werking is getreden voor waterbodems, geldt een nieuw wettelijk kader van toepassingen van grond en bagger. Ook Rijkswaterstaat krijgt hiermee te maken. Voor het IJsselmeergebied is een stappenplan ge ...
help
Verspreiding en toepassing van bagger: een handreiking : verslag thema-ochtend Baggernet d.d. 1 juli 2004 \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]website van baggernet
2005
Op de thema-ochtend van Baggernet in ’s-Hertogenbosch, waaraan ruim 200 waterbodemdeskundigen deelnamen, is het eerste exemplaar van de handreiking ‘verspreiding en toepassing van bagger’ door het ministerie van VROM toegelicht en aangeboden aan Lamb ...
help
The analysis of national and EU research programmes related to sustainable land and groundwater management \ Land contamination & reclamation [Artikel]
Veen, H.J. van \ Büsing, J. \ Kasamas, H. \ 2001
This paper summarises the results achieved by CLARINET working group 4 on the coordination of research, technological developemnt at a European level
help
Grootschalige grondwaterverontreinigingen: van geval naar gebied \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Molenaar, N.J. \ 2009
Voor de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen biedt de huidige wetgeving onvoldoende ruimte om dit te doen in samenhang met geplande of voorgenomen ontwikkelingen in een gebied. Een aanpassing van de betreffende Wet Bodembescherming is ...
help
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem [Boek]
Groenendijk, Piet \ Schipper, Peter \ Hendriks, Rob \ Akker, Jan van den \ Heinen, Marius \ 2017
Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunn ...
help
Regels voor bouwstoffen in 'Besluit bodemkwaliteit' gelden voor de hele keten \ Intech K&S [Artikel]
Scheffer, W. \ 2008
Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor toepassing van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. De bepalingen in dit besluit die betrekking hebbe ...
help
Het veenweidegebied: pompen en verzuipen? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J. van \ Loermans, J. \ Dijk, G. van \ Mullekom, M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2013
In de veenweidegebieden is als gevolg van ontwatering ten behoeve van landbouwkundig gebruik het veen vrijwel overal sterk ingeklonken. Om verdere daling te voorkomen, de waterkwaliteit te verbeteren en liefst veenvormende processen weer te herstelle ...
help
Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden : discussiestuk [Boek]
Swartjes, F.A. \ Wuijts, S. \ Otte, P.F. \ 2014
Uit de praktijk blijkt dat in Nederland circa 25% van de ruim 200 drinkwaterwinningen uit grondwater is beïnvloed door historische bodemverontreiniging. De beoordeling van de bronnen voor drinkwater (Drinkwaterwet) is over het algemeen beduidend stre ...
help
Normstelling verspreidbare baggerspecie [Boek]
Harmsen, J. \ Rietra, R. \ Osté, L. \ Roskam, G. \ 2014
Bij de huidige normstelling is het mogelijk dat bij het toepassen of verspreiden van baggerspecie landbouwpercelen niet meer voldoen of in de toekomst gaan voldoen aan de criteria voor landbouwkundig gebruik. In dit onderzoek zijn nieuwe normen afgel ...
help
Het webportaal: www.risicotoolboxBodem.nl : modelbeschrijving [Boek]
Nijs, A.C.M. de \ Römkens, P.F.A.M. \ 2008
Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit in 2008 zijn nieuwe regels vastgesteld voor de kwaliteit van grond en bagger, bedoeld voor hergebruik. Op het webportaal www.risicotoolboxbodem.nl is informatie te vinden over deze nieuwe regels ...
help
Environmental risk limits for xylene (m-xylene, o-xylene and p-xylene) [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2009
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor xylenen in water, grondwater en bodem. Deze stoffen worden gebruikt als oplosmiddel bij drukkerijen en in de rubberindustrie. De groep stoffen omvat m-xyleen, o-xyleen en p-xyleen. Voor dit onderzoek z ...
help
Advies definitiestudie bagger en bodem [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 2004
Conform de Beleidsbrief Bodem zal het verspreiden van bagger op het land worden ingepast in een bodembeheerplan. Het gaat uit van een 'stand still'en gebruikt bodemkwaliteitskaarten en het begrip vergelijkbare kwaliteit tussen bagger en bovengrond om ...
help
Verspreiden en toepassen van bagger: een kwestie van grenzen opzoeken! [themanummer bagger] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koenraadt, M.P.M. \ Dullemond, M. \ Wilde, P. de \ 2005
Met de slogan 'Zorg met lef!' promoot de Rijksoverheid een gebiedsgerichte aanpak van grootschalige baggerproblemen. Zij vraagt alle betrokkenen meer initiatief te tonen en actief te zoeken naar mogelijkheden om licht verontreinigde bagger in het geb ...
help
Nota toepassing van grond en baggerspecie [Boek]
Projectgroep Grond & Bagger \ 2005
De nota Toepassing van Grond en Baggerspecie bevat het nieuwe beleidskader voor toepassing en verspreiding van grond en baggerspecie op droge en natte bodem. Deze nota vervangt de nota "Grond, grondig bekeken" (1999). Een coproductie van: IPO, VNG, S ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.