Login

Hydrotheek

help
Eerst sonderen, dan het riool vervangen [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lubbers, V. \ 2009
"Er is meer grondwater onttrokken dan verwacht. In eerste instantie had de bemalinginstallatie onvoldoende capaciteit. De retourbemaling heeft slechts een week gefunctioneerd waardoor een vermogen aan grondwaterbelasting is afgedragen aan de Belastin ...
help
Sanering Ketelmeer-West samen met aanpalende projecten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Roosjen, M. \ 2011
Bij de aanbesteding voor de sanering van Ketelmeer-West heeft de markt veel vrijheid gekregen. Aanbieders mochten de methode van bodemonderzoek en uitvoering bepalen. Ook hadden ze de vrijheid de sanering te combineren met het uitvoeren van aanpalend ...
help
Dualem nuttige aanvulling bij grondonderzoek : dossier Ondergrondse constructies en geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Made, C.J. van der \ Ubeda, J. \ Groen, M. \ Berg, S. van den \ 2014
Op initiatief van Waterschap Rivierenland is gekeken naar de mogelijkheden voor geofysisch bodemonderzoek van een boezemkade nabij Groot Ammers én in hoeverre grondonderzoek hiermee kan worden geoptimaliseerd. Er zijn verschillende geofysische meetme ...
help
Verslag omtrent het landbouw-scheikundig onderzoek van den bodem van het Wieringermeer, uitgebracht aan de commissie uit de waterschappen ter voorbereiding van de indijking \ Mededeelingen van de Commissie van Advies omtrent de Landbouwtechnische Aangelegenheden betreffende den Proefpolder nabij Andijk [Artikel]
Bemmelen, J.M. van \ 1929
Van een 240 tal plaatsen is de bovengrond bekend geworden. Dit was wenselijk omdat de samenstelling van de bodem van het Wieringermeer zeer divers was.
help
Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
help
Keileem wordt dol van het werk, Rijkswaterstaat brengt geotechnische eisen in kaart : dossier dijkversterking Flevoland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zwemer, I.J. \ Bijlsma, E.J.A. \ Tonneijck, M.R. \ 2002
De aanpak van de versterking van de Noordoostpolderdijken door Rijkswaterstaat
help
Optimaliseren van grondonderzoek vraagt heldere kansenanalyse \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Calle, E.O.F. \ 2002
De toegevoegde waarde van meer grondonderzoek of de gemiste kans bij minder onderzoek zijn moeilijk te bepalen. Met 2 fictieve voorbeelden worden kansen en risico's getoond bij het verkrijgen van een goed beeld van de bodemopbouw
help
TAW zoekt meer zekerheid over dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blommaart, P.J.L. \ Meer, M.T. van der \ Meer, J.W. van der \ 2002
Gebruik van historische informatie en meer lokaal grondonderzoek zijn twee methoden om de actuele sterkte van dijken beter te beoordelen. De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen onderzoekt alternatieven voor de huidige beoordelingsaanpak
help
Aanvullend nader waterbodemonderzoek Zuider Ee te Dokkum : (locatiecode FR/036/401) [Boek]
Strien, A.J. van \ Meer, R.A. van der \ 2009
In mei 2009 heeft Wetterskip Fryslân, Laboratorium Wetterskip Fryslân verzocht een aanvullend nader waterbodemonderzoek uit te voeren in de Zuider Ee te Dokkum. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat er in de Zuider Ee bij een in 1996 uitgevoerd nader ...
help
Kade Donkervlietpolder [Brief]
Donk, H.J. van \ 1972
Op het slechtste profiel van het kadegedeelte in de zuidoostelijke kade van de Donkervlietpolder is een stabiliteitsonderzoek door het Laboratorium voor Grondmechanica uitgevoerd.
help
Climate change, lakes and the role of palaeolimnology [Presentatie]
Battarbee, R. \ 2010
Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Aan de hand van bodemmonsters kan de geschiedenis van meren tot wel duizend jaar geleden gereconstrueerd worden. Klimaatverandering, verzuring, eutrofiëring. Was het vroeger allemaal wel beter?
help
Onderzoek boezemkade langs de Dubbele Wiericke [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1970]
Dwarsprofielen zijn gemeten en boringen zijn verricht op de oostelijke en westelijke kade langs de Dubbele Wiericke in het Grootwaterschap van Woerden. Tevens zijn grondmonsters en vervolgens slibproeven van de monsters genomen.
help
Verkennend waterbodemonderzoek Fabrieksvaart te Augustinusga [Boek]
Strien, A.J. van \ Meer, R.A. van der \ 2010
In december 2009 heeft Wetterskip Fryslân, Laboratorium Wetterskip Fryslân verzocht een verkennend waterbodemonderzoek uit te voeren in de Fabrieksvaart te Augustinusga. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat er voornemens zijn om de Fabrieksvaart te b ...
help
Bodemonderzoek : Zorgvuldigheid en integriteit [Themanummer Waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Elhorst, K. \ 2008
Hoe vuil is eigenlijk de bodem die op de nominatie staat om gebaggerd te worden? Resultaten van bemonsteringen kunnen van dag tot dag verschillen en ook de analyse is daardoor niet altijd hetzelfde. Voor waterbodemonderzoek gelden regels voor de kwal ...
help
Onderzoek naar de toestand van de kaden langs de Bruine Wetering van de Voorofsche Polder en de Doespolder [Boek]
[1971]
Er is in samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica een onderzoek ingesteld naar het waterkerendvermogen van de kaden van de Voorofsche- en Doespolder. De kaden zijn onderzocht op aanwezigheid van elementen, die het waterkerend vermogen aa ...
help
Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Kaspolder [Boek]
Zweden, R.J. van \ Duren, F.J. van \ 1972
In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkaden is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Kaspolder, behorend tot het Hoog ...
help
Ontwateringstoets kan veel ellende voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mollema, T.S. \ Kerkhof Jonkman, M.J.C. \ Moens, M.R. \ 2010
Een 'bouwrijp' perceel is geen garantie voor een voldoende ontwatering. Een bodemkundig-hydrologisch onderzoek of een ontwateringstoets tijdens voorontwerp of definitief ontwerp maakt tijdig bijsturen of ingrijpen mogelijk.
help
Verslag van het onderzoek naar de stabiliteit van kaden langs de Weipoortsche Vliet [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1971]
Onder de verzamelnaam 'Onderzoek Weipoortsche Vliet' is een systematisch uitgevoerd onderzoek ingesteld naar de kwaliteit en de stabiliteit van kaden langs de Weipoortsche Vliet, beide met betrekking tot het waterkerend vermogen. Profielmetingen en v ...
help
Stabiliteit westelijke kade van de gemeenschapspolder [Boek]
Donk, H.J. \ 1972
In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkaden is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen door het Laboratorium voor Grondmechanica een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd aan een tweetal profielen van de Stamm ...
help
Waterschap meet bodembelasting bij doorgangsdepots \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Plicht, J. van der \ Langen, J.U.M. van \ Jansen, R.A.G. \ Spoelstra, H. \ 2006
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een onderzoek verricht naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond van 2 tijdelijke baggerspeciedepots om na te gaan in hoeverre de opslag van de specie de bodem beïnvloed heeft
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.