Login

Hydrotheek

help
Physical soil degradation in the Netherlands [Boek]
Boels, D. \ Havinga, L. \ 1980
Soils used in agriculture are subjected to a wide variety of human activities. Soil tillage and soil impravement operations may loose the soil, while soil wetting due to rainfall, and farming operations as sowing, spraying, weed control and harvestin ...
help
De betekenis van de ontwatering voor de bodemstructuur op de zavel - en lichte kleigronden [Boek]
Boekel, P. \ 1973
help
Description of the landsurface for correlation with remote sensing data \ 5th Symposium of the Working Group on Remote Sensing : remote sensing is a tool for soil scientists, Budapest, Hungary 11 - 15 April, 1988 : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
Pouget, M. \ Mulders, M.A. \ 1988
help
De invloed van gradatie en leemgehalte op vochtretentie, doorlatendheid en stabiliteit van zand voor toplaagconstructies van trainingsvelden [Boek]
Horst, P. van der \ 1987
help
Bepaling van de componenten van de zakking na grondwaterstandsdaling [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1967
help
Definition of the drainage filter problem [Boek]
Zavlavsky, D. \ 1977
It is common to consider the following: I. Retention of soil particles that may enter the drainage pipe and cause its clogging. For some sensitive structures it is important to prevent settlements due to soil transportation by drainage water.
help
De betekenis van de ontwatering voor de bodemstructuur op zavel- en lichte kleigronden en de financiële consequenties daarvan \ Bedrijfsontwikkeling : maandblad ten behoeve van de voorlichting in land- en tuinbouw [Artikel]
Boekel, P. \ 1974
Om de huidige ontwikkeling in de landbouw, gekenmerkt door een steeds toenemende mechanisatie bij afnemende personeelsbezetting, mogelijk te maken, zullen de inrichting van het bedrijf en de kwaliteit van de grond aan hoge eisen moeten voldoen. te ku ...
help
Sturen op bodemstructuur voor beter waterbeheer en opbrengst [Brochure]
Bussink, W. \ [2016]
Veel neerslag in een korte periode komt steeds vaker voor. Op verdichte en slempgevoelige bodems neemt door de geringere sponswerking de (piek)afvoer van water en oppervlakkige afvoer van stikstof en fosfaat en gronddeeltjes naar het oppervlaktewater ...
help
Soil particle size distributions related to subsurface drainage systems in the Netherlands, the United States and Canada [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 1983
In order to check the state of subsurface drain/envelope combinations, several dig-ups were made in the State of Michigan (United States), the Province of Ontario (Canada) and the southwestern part of the Netherlands, These opportunities were used to ...
help
Verslag van het scheikundig en landbouwkundig onderzoek omtrent den bodem van den zuidelijken boezem der Zuiderzee [Boek]
Bemmelen, J.M. van \ 1875
help
Bodemgesteldheid real time in kaart met GeoBeads \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Vliet, P. van der \ 2008
Dijken die bezwijken, afschuivende aardlagen op berghellingen, we zijn nog altijd niet in staat dit soort grote problemen tijdig te zien aankomen. In het onderzoek naar deze fenomenen ontbreekt het voornamelijk aan data. Met de introductie van sensor ...
help
Watermanagement: oppervlakkige afspoeling aanpakken \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
Noij, G.-J. \ 2015
Oppervlakkige afspoeling zorgt voor nutriëntenverlies. Het is een hele specifieke emissieroute, die slechts beperkt wordt aangepakt via de bekende maatregelen rondom mestmanagement. De waterschappen zijn erg geïnteresseerd in dit onderwerp, om de bel ...
help
Bodemfysische karakterisering van gronden in het waterschap Rijn & IJssel : een bodemfysische schematisatie op basis van bodemkaarten [Boek]
Thijssen, G.L. \ 2004
Voor de bodemfysische karakterisering van gronden in het waterschap Rijn & IJssel is gebruikt gemaakt van De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 en verschillende detailbodem¬kaarten, schaal 1 : 10 000. Eenheden van bodemkaarten met bodemfysis ...
help
Bronmaatregelen verminderen water- en modderoverlast \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Winteraeken, H.J. \ 2010
Bodembescherming krijgt een aparte betekenis als de bodem letterlijk wegspoelt. Bodemerosie stelt problemen in Zuid-Limburg en heeft een sterke relatie met het waterbeheer. Bodemerosie is niet alleen een agrarisch, maar ook een algemeen maatschappeli ...
help
Bodemstructuur in relatie tot watervraagstukken [Studentenverslag]
Damkot, P. \ 2011
De landbouw zal in de toekomst door deze ontwikkelingen meer last krijgen van droogteschade en natschade wat de opbrengsten niet ten goede zullen komen. Waterschappen moeten gedurende deze perioden hierop anticiperen door het aanvoeren dan wel afvoer ...
help
De invloed van diameter en hoogte van bemonsteringscylinders op de relatie tussen vochtspanning en vochtgehalte van ongestoorde grondmeters [Boek]
Stakman, W.P. \ 1964
Door de Hoofdafdeling Grondverbetering (ICW) werd in januari 1964 een bemonstering uitgevoerd op het structuurproefveld Lorbaan te Horst op drie veldjes begroeid met respectievelijk zwenkgras, veldbeemdgras en kropaar.
help
Monitoring droogteonderzoek veenkaden : eindrapportage [Boek]
Vries, G. de \ 2012
Tijdens de droge zomer van 2003 verschoof eind augustus in Wilnis een veenkade. Enkele dagen later volgde de afschuiving van een veenkade nabij Terbregge. Uiteindelijk vonden gedurende de nazomer van 2003 op circa 50 locaties verspreid over het land ...
help
Schiet de boer de waterbeheerder te hulp? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Steeds meer boeren nemen maatregelen om de bodemstructuur van hun percelen te verbeteren. Daarmee kunnen ze hun agrarische bedrijfsvoering versterken en de effecten van klimaatverandering opvangen. Van die maatregelen profiteert ook het waterschap. D ...
help
Over het verband tussen grondwaterstand, beworteling en bodemstructuur op een fruitteelt bedrijf op komklei [Studentenverslag]
Aalders, J.H.M. \ 1964
help
Berekening van de capillaire stijghoogte voor een aantal Nederlandse standaardgronden op basis van textuurkenmerken [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1975
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.