Login

Hydrotheek

help
Ontwerpcriteria voor het ontwaterings- en het afwateringsstelsel met inachtneming van de bergingsmogelijkheden van de grond [Boek]
Landinrichtingsdienst Zeeland \ 1983
In het kader van een herziening van het Cultuurtechnisch Vademecum wordt er naar gestreefd om de relatie tussen het functioneren van het ontwaterings- en het afwateringsstelsel in de normstelling voor het ontwerp tot uitdrukking te laten komen. Het b ...
help
Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling : zinvolle maatregelen verschillen per bodemtype en bodemgebruik \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gribling, C.C.M. \ Tuinstra, J. \ 2013
Hoe kan het bodem- en watersysteem meer ingezet worden voor klimaatadaptatie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? De Technische Commissie Bodem bracht eind 2012 een advies Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkelin ...
help
Korte golf : een zeer eenvoudige methode om de bodemdalingsnelheid vast te stellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2015
Omdat vaak snel behoefte is aan een bodemdalingskaart heeft schrijver zelf een methode ontwikkeld die uitgaat van informatie waar elk waterschap over beschikt, namelijk: TOPhoogteMD, AHN (nu ook 3), bodemkaart, LGN6 en TOP10NL. De bepaling van bodemd ...
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland \ H2O online [Artikel]
Wösten, J.H.M. \ 2013
Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschap ...
help
Watergebiedsplan Langbroekerwetering [Boek]
Klaarenbeek, R. \ Genders, H. \ Blom, C. \ 2008
Het Langbroekerweteringgebied is een bijzonder gebied. Door de ligging op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijn gebied zijn verschillende gradiënten aanwezig; van zand naar klei, van hoog naar laag en van droog naar nat. De natu ...
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
help
Drainage van keileemgronden [Boek]
Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1965
De hooggelegen keileemzandgronden (beekeerdgronden) in de ruilverkaveling Vollenhove ondervinden in regenrijke perioden plaatselijk wateroverlast. De wnteroverlast kan worden voorkomen door herstel van het oorspronkelijke ontwateringastelsel.
help
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 [Boek]
Zwart, M.H. \ 2008
Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit ten opzichte van Nederlandse maatregelen in de landbouw om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het nitraatgehalte in het grondwater onder landbouwpe ...
help
Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations : model validation and integration of the SSEO programme [Boek]
Posthuma, L. \ Vijver, M.G. \ cop. 2007
Local environmental conditions need be taken into account to assess the impacts of diffuse environmental pollution on ecosystems. Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood p ...
help
Grondwaterkarakteristieken van bodemeenheden : het oorspronkelijk grondwaterregime ontleend aan bodemkenmerken [Boek]
Jansen, P.C. \ Vries, F. de \ Runhaar, J. \ 1999
help
De relatie tussen waterwinning en landbouwopbrengst [Boek]
Visser, W.C. \ 1969
In een onderzoek naar de invloed van waterwinning op het bedrijfsinkomen (nota 511 van Snijders) wordt voor een pompstation berekend dat een schade ontstaan is, die van de put cirkelvormig naar grotere afstanden afneemt, maar die over het gehele oppe ...
help
Conceptualisatie en parameterisatie van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Veldhuizen, A.A. \ Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Vries, F. de \ Massop, H.T.L. \ 2008
Bij de modellering van de hydrologie van de bodem en het landgebruik in het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) is voortgebouwd op de hydrologie voor STONE 2.3. Bij STONE is Nederland landsdekkend gemodelleerd met behulp van een beperkt aant ...
help
Verslag van het scheikundig en landbouwkundig onderzoek omtrent den bodem van den zuidelijken boezem der Zuiderzee [Boek]
Bemmelen, J.M. van \ 1875
help
Validation of the model PLEASE at site scale [Boek]
Dupas, R. \ Salm, C. van der \ 2010
To test the suitability of the model PLEASE for prediction of P losses at site scale the model has been applied to a number of intensive and more extensive monitoring sites. The results of the model application to the individual sites showed that the ...
help
Model-based, acoustic subbottom classification : theory and application [Proefschrift]
Tolsma, M. \ 2005
Precise estimation of the subbottom geometry and composition is a considerable problem in the cost effective maintenance of rivers, lakes and harbours. Currently, bottom samples are the only reliable method to obtain the subbottom composition. Model- ...
help
Relating land functions to groundwater quality [Studentenverslag]
Scheppingen, M. van \ 2010
This study focuses on the land function groundwater quality, which is assessed by the nitrate concentration. Groundwater quality cannot be directly observed from the landscape and therefore (non-)agricultural land functions and soil type are used as ...
help
Bodemgebruik en bodemsamenstelling in Nederland : deelnota t.b.v. meetnet grondwaterkwaliteit [Boek]
Busz, G.T. \ 1979
help
Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
help
De invloed van vegetatie op de verdroging van kleikades [Boek]
Zee, F.F. van der \ Frissel, J.Y. \ 2014
In 2003 braken bij Wilnis en Terbregge de (veen)dijken door als gevolg van extreme droogte. Sinds die tijd is veel zorg en aandacht besteed aan deze nieuwe vorm van bezwijkende dijken. Naast de grondsoort (klei, veen) als belangrijkste factor is ook ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.