Login

Hydrotheek

help
Ruimtelijke variabiliteit van de atmosferische depositie van verzurende en eutrofierende stoffen in Nederlandse bossen \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Ivens, W.P.M.F. \ 1989
help
Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ 1989
help
Maatregelen tegen gevolgen van eutrofiering en verzuring in bossen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Klap, J.M. \ Schmidt, P. \ 1993
help
Verdroging van bossen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Tol, G. van \ 1994
help
Milieubedreigingen \ Trends in het ecologisch functioneren van bossen [Hoofdstuk uit boek]
Hendriks, C.M.A. \ 1997
help
Characterizing soil moisture composition in forest soils \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Kleijn, C.E. \ Vries, W. de \ 1987
help
Waterbezwaarlijkheid van blusschuimen : resultaten van een inventariserend onderzoek [Boek]
Luttmer, W.J. \ 1998
help
De verdrogingstoestand en verdrogingsgevoeligheid van het Nederlandse bos [Boek]
Hendriks, C.M.A. \ 1994
help
Uitspoeling van enkele nutrienten onder een grove den opstand op verschillende afstanden van een kippenhouderij [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Drijvers, G.J. \ Jager, A. de \ 1988
Onderzoek is uitgevoerd naar de uitspoeling van enkele nutriënten onder een grove den opstand in Putten op vier afstanden (150, 100, 200 en 550 m) van een kippenhouderij. Het onderzoek is uitgevoerd in april 1987. Vanwege de grote diepte waarop het g ...
help
Verdroging van bos \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Bakker, A.J.J. \ 1993
In dit artikel aandacht voor de oorzaken, de wederzijdse beinvloeding van het bos en de waterhuishouding en maatregelen om verdroging tegen te gaan
help
Waarnemingen in loofboombeplantingen in West-Nederland met schade door brak en zout grondwater in de zomer van 1978 (aangevuld met gegevens van 1977) = Observations in hardwood plantations in the Western Netherlands, damaged by brackish and saline groundwater in the summer of 1978 (completed with data from 1977) [Boek]
Burg, J. van den \ Kolster, H.W. \ Schoenfeld, P.H. \ 1981
help
Maatregelen om effecten van eutrofiering en verzuring in voedselarme en droge bossen met bijzondere natuurwaarden tegen te gaan : de situatie vijf groeiseizoenen na de ingrepen [Boek]
Schmidt, P. \ 1999
help
Effecten van verdroging op het Nederlandse bos \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Nabuurs, G.J. \ Tol, G. van \ 1993
help
Gevolgen van het dempen van sloten voor de erlangs staande bomen en beplantingen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Kopinga, J. \ 1981
Wanneer een sloot wordt gedempt treedt vrijwel altijd een voor de wortelactiviteit ongunstige verandering van het bodemzuurstofgehalte op. Deze is het gevolg van (al dan niet in combinatie): verdringing van zuurstof als gevolg van het stijgen van de ...
help
Bosschade door grondwateronttrekking op de landgoederen De Leien en Eikenlust : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek en de gevolgen van de grondwaterstandsverlaging voor de houtbijgroei van bomen [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 1997
help
Onderzoek naar schade aan bomen op vakantie-oord "De Kiekebelt" te Wierden [Boek]
Sleiderink, R.G.A.M. \ 1987
help
De nutrientenbalans van landbouwbedrijven en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling \ Natuurontwikkeling en landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 1990
help
Het bepalen van groeiverandering bij verandering van de grondwaterstand \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Bakker, G. \ Vroon, H.R.J. \ 1999
Beschrijving van een methode waarbij m.b.v. groeigrafieken voor boomsoorten de bijgroeiverandering van bomen ten gevolge van grondwaterstandverandering (bijv. door grondwaterwinning) kan worden vastgesteld. Dit om de financiele schade te kunnen kwant ...
help
Verdroging en verzuring van eikenbossen in Nederland [Boek]
Visser, H. \ Maessen, P.P.T.M. \ Bijl, C.R.F. de \ 1993
help
Acidification of groundwater in forested sandy deposits in The Netherlands, due to acid atmospheric deposition [Boek]
Mulder, J. \ Beek, C.G.E.M. van \ Dierx, H.A.L. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.