Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Gloort er hoop voor muskusratten? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Dekker, N. \ 2014
‘Fryslân koploper muskusratbestrijding’ kopte NieuweOogst.nu op 28 januari 2014. Het artikel legt een verband tussen een terugloop in het aantal gedode dieren en de effectiviteit van de bestrijding. Dit verband is nooit wetenschappelijk aangetoond. H ...
help
Onderzoek vangststrategieën muskusrattenbestrijding \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Gronouwe, J. \ 2002
help
Jaarrapportage muskus- en beverrattenbestrijding waterschap Scheldestromen 2015 [Jaarverslag]
2015
Deze rapportage omvat een evaluatie van de muskus- en beverratbestrijding in het jaar 2015. Hierbij zal worden ingegaan op de behaalde resultaten in 2015, waarbij tevens een beknopte analyse wordt gegeven van de vangstontwikkeling t.o.v. ingezette ve ...
help
Muskusrattenbestrijding in de Krimpenerwaard \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Hofstede, H. \ 2002
help
Bestrijding muskusrat en beverrat : flora- en faunawet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gronouwe, J. \ 2002
Op 1 april 2002 is de FF-wet in werking getreden. De juridische basis van de bestrijding wordt daarmee niet meer gevormd door de jachtwet, maar door de FF-wet. Het is voor iedereen die betrokken is bij de bestrijding van belang om te weten wat er in ...
help
"Daar is niets vriendelijks aan" : muskusrattenvangst \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Als de muskusratten dan toch dood moeten, dan liever met een klem dan in een kooi menen dierenwelzijnsorganisaties. Want in één klap dood is diervriendelijker dan de verdrinkingsdood in een vangkooi. Maar is dat zo? Forensisch onderzoek werpt nieuw l ...
help
Jaarverslag 2008 : muskus- en beverrattenbestrijding in de provincie Limburg \ Jaarverslag ... : muskus- en beverrattenbestrijding in de provincie Limburg / Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas [Jaarverslag]
2009
De bestrijding van muskus- en beverratten door de Limburgse Waterschappen is in 2008 succesvol verlopen. Dit blijkt uit het in april gereed gekomen jaarverslag. Bij muskusratten is Limburg een kleine speler maar niet bij beverratten. Daar spelen Wate ...
help
Bestrijding muskusrat en beverrat in Drenthe en Overijssel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gerkes, J. \ 2003
Een goed waterbeheer gericht op veiligheid is niet mogelijk zonder dat de bestrijding van de muskusrat en de beverrat daar een vanzelfsprekend onderdeel van zijn. Per 1 september 2002 is de bestrijding van de muskusratten door de provincies Drenthe e ...
help
Achtergrondnotitie symposium muskusrattenbestrijding \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Gronouwe, J. \ 2005
Aanleiding tot deze notitie is, dat de populatie muskusratten lijkt toe te nemen, de veiligheid daarmee in het gedrang komt, de maatschappelijke druk groter wordt, en daarmee het draagvlak voor de bestrijding afneemt. Een schets van de landelijke coö ...
help
Pluizige plaagdieren : onderzoek naar de ecologie en bestrijding van de muskus- en beverrat in Nederland vanuit een populatiedynamisch perspectief bekeken [Boek]
Heidinga, D. \ 2006
Jaarlijks worden in Nederland bijna 370.000 muskusratten gevangen en gedood door 400 muskusrattenbestrijders. De muskusrattenbestrijding kost ongeveer € 31 miljoen per jaar. Het resultaat hiervan is dat de kritiek vanuit de maatschappij toeneemt. Naa ...
help
Hebben de muskusrattenbestrijdende instanties in Nederland voldoende kennis om de muskusrat (Ondatra zibethicus L.) succesvol te bestrijden? \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Duijns, S. \ Dusseljee, S. \ 2005
Hoofdlijnen uit het onderzoek naar de populatiedynamica van de muskusrat. Verslag van een afstudeeropdracht van het Van Hall Instituut, in opdracht van Waterschap Friesland
help
Populatieontwikkeling en veiligheid : nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen [Boek]
Spoorenberg, C. \ DHV \ 2007
Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
Faunabeheerplan Bever 2017-2020 [Boek]
Faunabeheereenheid Limburg \ 2017
De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte ...
help
Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland : de mogelijkheden onderzocht [Boek]
Bos, D. \ Gronouwe, J. \ 2018
In de onderhavige studie worden de mogelijkheden bestudeerd om de muskusrat volledig uit Nederland te verwijderen. Volledig verwijderen staat voor een strategie waarbij het aantal muskusratten in het binnenland van Nederland tot nul wordt teruggebrac ...
help
De organisatie van de muskusrattenbestrijding in Nederland \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
2007
In de periode juni tot en met september 2006 heeft PriceWaterhouse Coopers een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van de muskusrattenbestrijding in Nederland. Dit artikel bevat de hoofdlijnen
help
Draagvlak voor vangstnormering : rapportage verkennende studie normering muskusrattenvangsten \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
2008
De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) heeft opdracht gegeven om een studie te verrichten naar normering van de bestrijding van muskusratten. In het onderzoek is uitgegaan van de huidige vangstmethoden en de huidige organis ...
help
Het gebruik van vangmiddelen door muskusrattenbeheer in relatie tot vismigratie [Boek]
Heuts, P. \ Buurman, T. \ Mulder, A. \ Hagoort, J. \ Vogel, J. \ Kraanen, T. \ Prins, A. \ 2013
Voorliggend rapportage beschrijft de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar het effect van muskusrattenbeheer op de vismigratie. Tevens wordt de visstand in het beheergebied nader toegelicht. Er wordt beschreven in welke periode migratie plaa ...
help
Normering in de bestrijding \ Muskusrat en beheer : officieel orgaan van de personeels-belangenvereniging muskusrattenbestrijding [Artikel]
Barends, F. \ 2008
Al heel lang wordt in bestrijdingenland met getallen gestoeid. Toen de bestrijding voor 1986 nog door LNV werd uitgevoerd, werd er al eens met een stopwatch in de hand met bestrijders meegelopen. Toen de bestrijding een provinciale taak werd, bleek n ...
help
STOWA brengt gangen muskusrat helder in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
STOWA doet praktijkzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de muskusratten indrukwekke ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.