Login

Hydrotheek

help
Waterbeheerder ontdekt belang van de bodem : Project Goede grond voor een Duurzaam Watersysteem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Swart, B. \ Janssen, G.M.C.M. \ Zanen, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2015
Landbouwbodems hebben voor water een belangrijke spons- en zuiverende werking. De conditie van landbouwbodems staat onder druk, maar bodemverbeterende maatregelen bieden veel potentie. De waterbeheerders ontdekken de potentie voor hun wateropgaven, m ...
help
Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : goede productie, handhaven bodemkwaliteit én schoon water als uitdaging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Postma, R. \ Rombouts, P. \ Haan, J. de \ Harthoorn, J. \ 2014
De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het ...
help
Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : duurzaam benutten van bodem en ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nijs, T. de \ Mesman, M. \ Otte, P. \ 2013
Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt voor activiteiten zoals warmte-koudeopslag, geothermie, kabels en leidingen en ondergronds bouwen. Om de beschikbare ruimte duurzaam te benutten is het van belang de eigenschappen van de bo ...
help
Bodemdaling in Flevoland : waterschap zoekt naar duurzame oplossingen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwenhuis, R.H. \ Peeters, R.J.E. \ 2010
Bodem en water vormen vaak nog gescheiden werelden. Bodemdaling is één van de in het oog springende thema's waar beide werelden elkaar raken. In delen van Flevoland ondervinden we dit aan den lijve. Voortschrijdende bodemdaling zorgt voor knelpunten ...
help
Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond [Boek]
2010
Deze beleidsvisie gaat in op die onderwerpen die voor het duurzaam gebruik van de ondergrond relevant zijn én waarvoor, naar de mening van het kabinet, een noodzaak bestaat tot een aanvulling op het reeds ingezette beleid. Tevens wordt daarbij nader ...
help
Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader - Hoofdrapport [Boek]
Bonte, M. \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. \ KWR, Watercycle Research Institute. \ 2010
Het toenemend gebruik van de ondergrond vraagt steeds vaker om regulering. Met het convenant bodem zijn verantwoordelijkheden voor bodembeleid verschoven van het Rijk naar de provincies en gemeenten. Het rijk geeft aan dat decentrale overheden een be ...
help
Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda [Boek]
Berge, H. ten \ Postma, J. \ 2010
Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden ...
help
De redeneerlijn voor de ondergrond [Boek]
Zoetbrood, Pascal \ Veld, Mark in' t \ 2009
Het doel van de redeneerlijn, beschreven in dit rapport, is het ontsluiten van kennis over de consequenties van ondergrondse activiteiten voor de functies van de bodem. Hiermee is de redeneerlijn dus een hulpmiddel bij afwegingen over het gebruik van ...
help
Warmte-koudeopslag in de bodem kan efficiënter [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermaas, D. \ Wee, L. van \ 2009
Warmte-koudeopslag (WKO) is een exponentieel groeiende toepassing van duurzame energie. Voor veel nieuwbouw is deze vorm van verwarming en koeling een energiezuinige en financieel aantrekkelijke toepassing. WKO-systemen hebben een relatief snelle ter ...
help
Provincie Flevoland soepeler met aanvraag voor warmte-koudeopslag [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oostrom, N. van \ Stuurman, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Stuurman, R. \ 2009
Provincie Flevoland gaat de voorschriften voor vergunningen voor warmte-koudeopslagsystemen (WKO) verlichten. Bij WKO wordt grondwater gebruikt voor de opslag van energie. Flevoland wil dit stimuleren, vooral bij nieuwbouw. Ze kiest daarbij voor maat ...
help
Dezentraler Wasserrückhalt in der Landschaft durch vorbeugende Maßnahmen der Waldwirtschaft, der Landwirtschaft und im Siedlungswesen : das INTERREG IIIB NWE Projekt WaReLa: Ergebnisse aus vier Jahren Umsetzung und Forschung für einen nachhaltigen Hochwasserschutz in der Fläche [Boek]
Schüler, G. \ Gellweiler, I. \ 2007
Developing de‐centralised flood prevention and mitigation schemes does not only require specific expertise in designing environmental management strategies and implementing adequate technical measures. Additionally, stream and channel networks in wat ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.