Login

Hydrotheek

help
Files onder water : evaluatie van 55 vispassages \ E&W : onafhankelijk vakblad voor Energie en Water [Artikel]
Hogenkamp, M. \ Heukelum, M. van \ Bruijne, W. de \ Besselink, D. \ 2013
Arcadis heeft de afgelopen jaren 55 vispassages onderzocht verdeeld over de beheergebieden van elf waterschappen. Al deze gegevens zijn nu nog eens geactualiseerd. Hieruit volgt een aantal duidelijke conclusies. Er zijn een aantal leerpunten te trekk ...
help
Veranderingen in het Renkumse beekdal \ De wijerd [Artikel]
Schaafsma, R. \ 2011
In het Renkumse beekdal is een omvangrijk plan uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Hieronder een beschrijving van de werkzaamheden met een aantal kritische kanttekeningen
help
Beheer en onderhoud sleutel voor succes natuurvriendelijke oevers [thema waterkwaliteit] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visser, E. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2014
Er zijn in Nederland sinds 1985 honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. De focus ligt al die tijd op aanleg, terwijl dergelijke oevers op termijn vaak geen succes zijn. De oplossing ligt in verbetering van het onderhoud, vooral door ...
help
Een nog natuurlijker Hierdense Beek \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2014
De Hierdense Beek valt op door zijn lengte. Na 18 kilometer vanaf zijn oorsprong bij Uddel stroomt hij in het Veluwemeer. Minstens zo spectaculair is het natuurleven. Hier paaien nog de winde en de rivierdonderpad, en floreert de fladderiep. Maar het ...
help
The role of propagule banks from drainage ditches dominated by free-floating or submerged plants in vegetation restoration \ Restoration ecology : the journal of the Society for Ecological Restoration [Artikel]
Zuidam, J.P. van \ Raaphorst, E.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2012
Dominance by free-floating plants results in a loss of plant species in many waters. An important source for re-establishment of non-floating aquatic plants can be the propagule bank. This study focuses on whether the propagule bank of free-floating ...
help
Laagveen is meer dan interessante biodiversiteit \ 25 jaar kennis maken voor natuurkwaliteit [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Nederland heeft nog ongeveer 100 hectare trilveen, waarvan maar enkele hectaren goed ontwikkeld zijn. Dat is niet veel, en het is zeer bijzondere natuur met veel zeldzame soorten. Dus is het de moeite waard om de trilvenen te beschermen en zo mogelij ...
help
Oude Weer : nieuwe impulsen voor natuur in de Hunze \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Bezijen, T.W.M. \ Vegter, U. \ 2015
Een opnieuw meanderende Hunze omgeven door natuur en een nieuwe ijsbaan. Dat is het resultaat van samenwerking tussen waterschap, provincie en landschap. Op de Zoersche Landen, een deelgebied in het Hunzedal, werd onlangs uitgebreid met een nieuw lee ...
help
Herstel en ontwikkeling van hardhoutooibossen [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Koop, H.G.J.M. \ Maas, G.J. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Hardhoutooibos is een verzamelnaam voor alle niet door wilgen of zwarte populier gedomineerde bostypen van het buitendijkse, periodiek door het rivierwater overstroomde deel van het rivierengebied. Het huidige areaal hardhoutooibos in Nederland is er ...
help
Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
help
Sterk herstel van libellen in Nederland \ Nature Today [Artikel]
Termaat, T. \ Grinsven, R. van \ 2015
Het gaat goed met de Nederlandse libellenfauna. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten die in de twintigste eeuw sterk achteruit gingen zich de laatste 25 jaar hersteld hebben. Soorten van stromend water en warmteminnende soorten nemen he ...
help
Watersysteemrapportage De Deelen 2000-2012 : evaluatie van herstelmaatregelen t.b.v. de oppervlaktewaterkwaliteit [Boek]
Herpen, F. van \ Groenendijk, J. \ 2013
Wetterskip Fryslân streeft naar een betere waterkwaliteit in De Deelen, voortkomend uit doelstellingen vanuit de KRW. Daarnaast is de waterkwaliteit ook van belang voor het behalen van natuurdoelen, onder andere in het kader van Natura 2000 (Vogelric ...
help
"Grondig biogeochemisch onderzoek onmisbaar voor natuurherstel" : interview met Jan Roelofs, wetenschappelijk directeur van Onderzoekcentrum B-WARE [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Boo, M. de \ 2013
Prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs is de ontdekker van de ammoniakproblematiek in de natuur. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2009 hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Roelofs is medeoprichter en wet ...
help
Eerste vuistregels voor inpassing en ontwerp geulen in Rijn-Maas-monding [Boek]
Geilen, N. \ 2001
De komende jaren staan grote veranderingen te gebeuren in de inrichting van het Nederlandse rivierengebied. Zo ook in de Rijn-Maas-monding. Deze veranderingen worden ingegeven door o.a. de handhaving van de veiligheid tegen overstroming en de invulli ...
help
Discussiescenario's Nederland 2030 - 5: 'Nat, natter, natuur!' [Boek]
Klinge, M. \ 1996
In het kader van het project ’NederIand 2030, Verkenning van Ruimtelijke Perspectieven’, is een aantal discussiescenario's opgesteld welke, elk vanuit een verschillend perspectief, een beeld schetsen van de inrichting van Nederland in 2030. De Rijksp ...
help
Naar een duurzaam beheer van de aal in Nederland? \ Visserijnieuws [Artikel]
Dekker, W. \ Klein Breteler, J.G.P. \ Vriese, T. \ 2008
Het gaat al decennia lang erg slecht met de aal en de aal-visserij in Nederland en de rest van Europa. De Europese Unie heeft daarom besloten tot een Herstelprogramma. In dit kader moet Nederland voor het eind van dit jaar een beheersplan maken. Dit ...
help
Herstel watersysteem Canisvliet : integratie REGIWA-deelstudies [Boek]
Leerdam, A. van \ 1994
In de periode 1992-1993 is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor ecologisch herstel van de Zeeuws-Vlaamse kreekrest Canisvliet. Het onderzoek, een voorbeeldproject voor regionaal integraal waterbeheer (REGIWA), bestond uit verschillende onder ...
help
Jaarverslag 2013 / Ontwikkeling+Beheer Natuurkwaliteit \ Jaarverslag ... ob+n : overlevingsplan bos+natuur / IKC Natuurbeheer [Jaarverslag]
2014
Het jaar 2013 stond in het teken van voorbereidingen van een nieuwe periode voor het OBN Kennisnetwerk. Er is hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe kennisagenda, een nieuwe overeenkomst met de opdrachtgever(s) en aan de constructie van een ni ...
help
Natuur inschakelen bij realisatie waterwerken : waterschappen richten zich op Building with Nature-concept [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
Op de traditionele manier worden waterwerken uitgevoerd volgens nauwgezette berekeningen en plannen. Het concept Building with Nature gaat er vanuit dat dergelijke werken ook in samenwerking met de natuur tot stand kunnen komen. Hetzelfde doel wordt ...
help
Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers : 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Rademakers, J.G.M. \ 2014
Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als die van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nevengeulen gegraven, ooibossen opgeschot ...
help
Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel \ De levende natuur [Artikel]
Klink, A.G. \ Schoor, M.M. \ Rheede, H.D. van \ Duijn, P.P. \ 2014
Op basis van paleoecologisch onderzoek wordt een beeld geschetst van historische veranderingen in de grote rivieren. Vervolgens geven resultaten van lange termijn monitoring in de hoofdgeul van de Rijn inzicht in de veranderende macrofauna. Aan de ha ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.