Login

Hydrotheek

help
Natuurbalans 2008 \ Natuurbalans... [Jaarverslag]
2008
De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgeb ...
help
Een zwakke schakel in het natuurbeleid : het realiseren van ecologische verbindingszones \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Glasbergen, P. \ Water, E. van de \ Wassen, M.J. \ 2001
help
Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling [Boek]
Opdam, P. \ Elands, B. \ Grashof, C. \ Haan, H. de \ Hagens, J. \ Knaap, W. van der \ Snep, R. \ Steingröver, E. \ Bouwmeester, H. \ Blaeij, A. de \ 2009
Gebiedsontwikkeling heeft als doel het fysieke landschap aan te passen aan de wensen van de gebruikers, zodat het landschap beter, mooier en waardevoller wordt. In de loop van het ontwikkelingsproces worden daarover besluiten genomen waarbij uiteenlo ...
help
Visie ecologische infrastructuur : een onderzoek naar de gewenste ecologische infrastructuur in de provincie Utrecht [Boek]
Veen, P.H. \ 1991
help
Ecologische verbindingszones waterschap en waterleidingmaatschappij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes \ Nature Today [Artikel]
Bosman, W. \ Scheepens, M. \ Struijk, R. \ 2014
Dankzij Waterschap De Dommel is in 2009 een bijzondere ecologische verbindingszone gerealiseerd langs de Strijper Aa met spectaculair resultaat voor amfibieën. Zo blijkt uit de resultaten van 5 jaar monitoring.
help
Gebiedsvisie ecologie Benedenmaas : streefbeelden en functie-eisen ecologie Maas [Boek]
Lüchtenborg, A. \ 2004
Om tot een veerkrachtig en goed functionerend (EHS) watersysteem te komen moet het systeem ecologisch op orde zijn. Dit vormt de basis zodat het systeem ook duurzaam en integraal kan functioneren. Wij zijn hierbij uitgegaan van een goed functionerend ...
help
Een proces dat mensen bindt : samen de ecologische verbindingszone onderhouden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Ecologische verbindingszones moeten op gezette tijden worden onderhouden. Waterschap Aa en Maas doet dit bij wijze van proef samen met aangelanden van de prachtige natuurlint, de Hertogswetering in Noordoost Brabant. Een veelbelovend project. Onderho ...
help
Groene connecties : ecologische verbindingszones in Gelderland [Boek]
Neefjes, M. \ Duinhoven, G. van \ Communicatiebureau de Lynx \ 2003
Wie Gelderland zegt, denkt aan Veluwse bossen, aan uiterwaarden in het Rivierengebied en de coulissen van de Achterhoek. Als je alle natuurlijke gebieden in de provincie bij elkaar optelt, levert dat een respectabel oppervlak op aan mooi Gelders groe ...
help
Klimaattoets herijking EHS Gelderland [Boek]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, W. \ Eupen, M. van \ 2013
De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voort ...
help
Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 : een analyse op basis van 51 voorbeeldgebieden : hoofdrapport [Boek]
Fluit, N. van der \ Leerdam, A. van \ Torenbeek, R. \ 2009
In opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen is een analyse gemaakt van de ontwerp-waterplannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen 2010-2015. Het doel was te onderzoeken in hoeverre de watercondities ...
help
Basisgegevens van de analyse van 51 natuurgebieden : basisrapport bij: Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 [Boek]
Fluit, N. van der \ Torenbeek, R. \ Leerdam, A. van \ 2009
Beschrijving van de uitgekozen gebieden, met daarbij het natuurbeheer voor het betreffende gebied, het waterbeheer en de achtergronden daarbij
help
De Klopvaart als ecologische verbindingszone : inrichtingsvoorstel voor het verbeteren van de natte ecologie en het functioneren van de vooroever [Studentenverslag]
Stoopendaal, W. \ Blijleven, I. \ 2011
Onderzoek naar en ontwerpen van verbeteringen van de Klopvaart als ecologische verbindingszone tussen de Vecht en het Noorderpark. De Klopvaart kan meer betekenen voor de Utrechtse stadsnatuur indien de waterkwaliteit verbetert, het waterpeil variabe ...
help
Ecotopen \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Artikel]
Jesse, P. \ 2005
Aan de hand van ecotoopinformatie is een beeld geschetst van de huidige toestand van het Nederlandse rivierengebied en de effecten van het beleid. Het belangrijkste beleid voor de natuur is de uitvoering van de EHS
help
EHS houdt geen rekening met waterhuishouding : meer ambitie dan geld voor natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet de kwaliteit en de hoeveelheid natuur in Nederland aanzienlijk verbeteren. In 2018 moet het aanleggen van de EHS gereed zijn. Het aantal verworven hectares natuurgebied ligt op schema, de kwaliteitsverbetering ...
help
Ecologische infrastructuur over nationale grenzen heen \ Heidemijtijdschrift [Artikel]
Kasteren, J. van \ 1989
help
Otterwegennet Midden - Friesland : ontwikkeling van een ecologische infrastruktuur ten behoeve van de otter in Midden - Friesland [Boek]
Winter, L. \ 1992
help
Optimalisatie ecologische hoofdstructuur : ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit [Boek]
Lammers, G.W. \ Hinsberg, A. van \ Loonen, W. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Sandera, M.E. \ 2005
Op verzoek van VROM en LNV heeft het Milieu- en Natuurplanbureau onderzocht wat de knelpunten zijn op het gebied van ruimte, milieu en water voor een duurzaam behoud van biodiversiteit en in welke richting naar optimalisatie kan worden gezocht.
help
Landgoederen Westerflier en Diepenheim: hydro-ecologische en cultuurhistorische analyse [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Kamphuis, M.I. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ Ruesen, L.J.A.M. \ 2010
De landgoederen Diepenheim en Westerflier vormen samen met andere landgoederen een uitgestrekt landgoederenlandschap, gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van droge en natte bossen, graslanden en akkers. Beide landgoederen liggen samen met l ...
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.