Login

Hydrotheek

help
Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 : een analyse op basis van 51 voorbeeldgebieden : hoofdrapport [Boek]
Fluit, N. van der \ Leerdam, A. van \ Torenbeek, R. \ 2009
In opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen is een analyse gemaakt van de ontwerp-waterplannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen 2010-2015. Het doel was te onderzoeken in hoeverre de watercondities ...
help
Basisgegevens van de analyse van 51 natuurgebieden : basisrapport bij: Watercondities voor beschermde natuurgebieden in de ontwerp-waterplannen 2010-2015 [Boek]
Fluit, N. van der \ Torenbeek, R. \ Leerdam, A. van \ 2009
Beschrijving van de uitgekozen gebieden, met daarbij het natuurbeheer voor het betreffende gebied, het waterbeheer en de achtergronden daarbij
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Kansen voor zoetwatergetijdennatuur bij inrichting oeverlanden : tussenrapportage 2003 [Boek]
Oosterbaan, J. \ Coops, H. \ Hoogenboom, A. \ Snippen, E. \ Kraaijeveld, M. \ 2003
De Ecologische Hoofdstructuur geeft een bijzondere positie aan de Rijn-Maas monding. Een belangrijke doelstelling voor ecologisch herstel is de (her)ontwikkeling van zoetwatergetijden gebieden met de daarbij behorende natuur. In het IVB (Integrale Ve ...
help
Hydrologisch onderzoek Dwarsdiep : mogelijkheden voor waterhuishoudkundige beheergebieden binnen EHS [Boek]
2014
In het kader van de herijking van de EHS hebben maatschappelijke partners als LTO, Boerennatuur en terreinbeheerders een Groenmanifest opgesteld, onder de titel: “landbouw en natuur samen sterker”. In dit Groenmanifest doen de partners een voorstel o ...
help
Aansluiting EHS op Blankenbellingsbeek en Hesbeek en uitwerking hydrologische PAS maatregelen Lonnekermeer [Boek]
Toorn, L. van der \ 2015
Binnen het terrein van luchthaven Twente wordt natuurontwikkeling gerealiseerd. Een groot deel van deze ontwikkeling valt binnen de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Naast natuurontwikkeling binnen de begrenzing van het oude luchthaventerrein wordt ...
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Belendend beleid in het waterbeheer : raakvlakken van NW3-projecten : GIS-onderzoek naar relaties met de ecologische hoofdstructuur en de ROM-gebieden [Boek]
Boekee, R. \ Scheele, R.J. \ 1993
help
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
help
Inrichting watersysteem vliegveld Twente [Boek]
Werfhorst, H.G. van de \ 2011
Eind 2010 zijn de voormalige defensieterreinen (Vliegbasis, Zuidkamp, Prins Bernardpark, Overmaat, Oostkamp) in Enschede Noord grotendeels eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede geworden. Op deze terreinen vinden de komende jare ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.