Login

Hydrotheek

help
Aansluiting EHS op Blankenbellingsbeek en Hesbeek en uitwerking hydrologische PAS maatregelen Lonnekermeer [Boek]
Toorn, L. van der \ 2015
Binnen het terrein van luchthaven Twente wordt natuurontwikkeling gerealiseerd. Een groot deel van deze ontwikkeling valt binnen de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Naast natuurontwikkeling binnen de begrenzing van het oude luchthaventerrein wordt ...
help
Beheeradvies Dannemeer Groningen : OBN-Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap [Boek]
Kooijman, A.M. \ Lamers, L.P.M. \ Straathof, N. \ Diggelen, R. van \ 2015
In februari 2015 heeft Staatsbosbeheer district Noord aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap gevraagd om advies uit te brengen over het vervolgbeheer van het Dannemeer, een gebied in Noordoost-Groningen waar voormalige landbouwgron ...
help
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
help
Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
Winter, H. de \ 2014
The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
help
Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes \ Nature Today [Artikel]
Bosman, W. \ Scheepens, M. \ Struijk, R. \ 2014
Dankzij Waterschap De Dommel is in 2009 een bijzondere ecologische verbindingszone gerealiseerd langs de Strijper Aa met spectaculair resultaat voor amfibieën. Zo blijkt uit de resultaten van 5 jaar monitoring.
help
Hydrologisch onderzoek Dwarsdiep : mogelijkheden voor waterhuishoudkundige beheergebieden binnen EHS [Boek]
2014
In het kader van de herijking van de EHS hebben maatschappelijke partners als LTO, Boerennatuur en terreinbeheerders een Groenmanifest opgesteld, onder de titel: “landbouw en natuur samen sterker”. In dit Groenmanifest doen de partners een voorstel o ...
help
Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
help
Een waard vol léven : inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost [Studentenverslag]
Reinink, W. \ Rijneveld, G.. \ 2013
In de Krimpenerwaard is 2450 ha begrensd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met als belangrijkste natuurdoelen weidevogels, botanisch grasland en een verbindingszone met moeraselementen. De realisatie van deze natuurdoelen dient geïntegreerd te wo ...
help
Een proces dat mensen bindt : samen de ecologische verbindingszone onderhouden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Ecologische verbindingszones moeten op gezette tijden worden onderhouden. Waterschap Aa en Maas doet dit bij wijze van proef samen met aangelanden van de prachtige natuurlint, de Hertogswetering in Noordoost Brabant. Een veelbelovend project. Onderho ...
help
Klimaattoets herijking EHS Gelderland [Boek]
Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, W. \ Eupen, M. van \ 2013
De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voort ...
help
Dwaalfilm : verteld een verhaal over natuur, recreatie, economie, historie en veiligheid, maar bovenal over de schoonheid van het Nederlands rivierenland [Video]
Overmars, W. \ Moors, M. \ cop. 2013
Panoramabeelden en filmopnames van het rivierengebied zoals bij Borgharen, Itteren, Lanaken, Meers, Roosteren (Maas) en voor de Waal: Aerdt, Beuningen, Doornenburg, Heerewaarden, Loevestein, Loowaard, Millingerwaard, Passewaai, Pannerden Aan bod kome ...
help
Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol [casus voormalige landbouwgronden] \ De levende natuur [Artikel]
Beijersbergen, J. \ Nijmeijer, M. \ 2012
Het Groot Eiland ten westen van Hulst is sinds 1923 eigendom van een Belgische familie (Kortrijk). Het gebied maakt onderdeel uit van het krekensysteem van Zeeuws-Vlaanderen. Het Groot Eiland is evenals Braakman en Passageule aangegeven als kerngebie ...
help
EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? [Studentenverslag]
Nuland, D.F.G. van \ 2012
In deze studie staat beleidsverandering centraal, en wel die van het doorschuiven van natuurbeleid naar de provincies. Onder druk van een wetswijziging gaan de provincies uiteindelijk onderhandelen, bekend als de nationale herijking van de EHS (Ecolo ...
help
Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter [Boek]
Grift, E.A. van der \ Dirksen, J. \ Eurpen, M. van \ Jansman, H.A.H. \ 2011
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene ...
help
Klimaateffecten op de Natura 2000 moerascorridor : quick scan in het Groene Hart [Boek]
Verhoeven, J. \ Paulissen, M. \ Ouboter, M. \ Wielen, S. van der \ Wegman, R. \ Masselink, L. \ Goosen, H. \ 2011
Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de ...
help
Inrichting watersysteem vliegveld Twente [Boek]
Werfhorst, H.G. van de \ 2011
Eind 2010 zijn de voormalige defensieterreinen (Vliegbasis, Zuidkamp, Prins Bernardpark, Overmaat, Oostkamp) in Enschede Noord grotendeels eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede geworden. Op deze terreinen vinden de komende jare ...
help
De Klopvaart als ecologische verbindingszone : inrichtingsvoorstel voor het verbeteren van de natte ecologie en het functioneren van de vooroever [Studentenverslag]
Stoopendaal, W. \ Blijleven, I. \ 2011
Onderzoek naar en ontwerpen van verbeteringen van de Klopvaart als ecologische verbindingszone tussen de Vecht en het Noorderpark. De Klopvaart kan meer betekenen voor de Utrechtse stadsnatuur indien de waterkwaliteit verbetert, het waterpeil variabe ...
help
Kaderrichtlijn Water en waterafhankelijke EHS : de actuele toestand van de onderlinge afstemming [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Zowel de Ecologische Hoofdstructuur als de Kaderrichtlijn Water dragen bij aan het behoud en het versterken van de biodiversiteit in watersystemen. De centrale vraag in dit rapport is of er voldoende aandacht wordt besteed aan de afstemming van de KR ...
help
Haalbaarheidsstudie natte natuurparel Chaamse beken 2010 : hydrologisch kwantitatief onderzoek naar doelrealisatie van de natte natuurparel Chaamse beken [Studentenverslag]
Spruijt, G. \ 2010
Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het stroomgebied Chaamse beken en ligt ten zuidoosten van Breda. De bodem is ontstaan in het Pleistoceen en bestaat uit dekzand en oude klei die beide afwisselend aan het oppervlakte liggen. In der loop der eeu ...
help
Landgoederen Westerflier en Diepenheim: hydro-ecologische en cultuurhistorische analyse [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Kamphuis, M.I. \ Bouwman, J.H. \ Horsthuis, M.A.P. \ Ruesen, L.J.A.M. \ 2010
De landgoederen Diepenheim en Westerflier vormen samen met andere landgoederen een uitgestrekt landgoederenlandschap, gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van droge en natte bossen, graslanden en akkers. Beide landgoederen liggen samen met l ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.