Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Activity-based relationships for aquatic ecotoxicology data : use of the activity approach to strengthen MoA [Boek]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) \ 2013
Two ECETOC Task Forces on the risk assessment of PBTs have produced recommendations to enable the risk assessment of materials of high concern under REACH and other regulatory programs. In the first task force, one key approach for development of a m ...
help
Naar een verantwoorde onderbouwing van ecologische risico's : betekenis van de maatschappelijke afweging voor de Triade methodiek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kools, S. \ Wagelmans, M.H.A.B. \ Kort, M.J. de \ 2013
Het beoordelen van de ecologische risico's in de tweede stap van het Saneringscriterium (Sanscrit) is te grof. Ondanks de recent ontwikkelde Triade methodiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling zijn bodembeheerders nog weinig voortva ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
Analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. Voor de locatie Westerschelde kunnen geen gegevens gemeld worden bij gebrek aan grote mosselen. Als alternatief voor de soort zijn op die locatie Japanse oesters bemonsterd.
help
Variatie gehalte zware metalen op locatie Zeelandbrug en toxiciteit molybdeen – data rapport [Boek]
Glorius, S.T. \ Heuvel-Greve, M.J. van den \ Foekema, E.M. \ 2013
Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu n.a.v. de oever-verdediging in Ooster- en Westerschelde is door Rijkswaterstaat in 2009 een monitoringsprogramma opgezet. Vanwege kostenoverwegingen ...
help
Cyanobacteriën: wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af [Boek]
Kardinaal, W.E.A. \ 2013
Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens vormt een potentieel gevaar voor gezondheid van mens en dier. In dit onderzoek is voor een aantal drinkwaterbekkens bepaald of de cyanobacteriën inder ...
help
Microplastics in aquatic food chain : sources, measurement, occurrence and potential health risks [Boek]
Hollman, P.C.H. \ Bouwmeester, H. \ Peters, R.J.B. \ 2013
Pollution of the environment with plastics is a growing problem, and is expected to persist for hundreds to thousands of years. As a result microplastics, plastic particles with size smaller than 5 mm, are ubiquitously present in the aquatic food cha ...
help
Bedreigt winning van schaliegas kwaliteit van oppervlaktewater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater optreden. In dit artikel beschrijven we hoe s ...
help
De effecten van schaliegaswinning op aquatische systemen \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater optreden. In dit artikel beschrijven we hoe s ...
help
Onderbouwing ecologische risicogrenswaarden voor bodem [Boek]
Brand, E. \ Smit, E. \ Verbruggen, E. \ Dirven-van Breemen, L. \ Mesman, M. \ [2013]
Bij de ecologische risicobeoordeling van een stof in de bodem wordt gekeken welke concentraties schadelijk zijn voor het ecosysteem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ecologische risicogrenswaarden. De huidige grenswaarden voor ecologische risico’s ...
help
Aquatic effect and risk assessment for plant protection products : evaluation of the Dutch 2011 proposal [Boek]
Smit, C.E. \ Arts, G.H.P. \ Brock, T.C.M. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Luttik, R. \ Vliet, P.J.M. van \ 2013
In this report the proposals for the prospective (underlying Regulation 1107/2009/EC) and the retrospective (underlying the Water Framework Directive) aquatic effect assessment for plant protection products (pesticides) as described in Alterra Report ...
help
De invloed van de waterbodem op de waterkwaliteitsdoelen van het Noordzeekanaal : met specifieke aandacht voor de dioxineproblematiek [Boek]
Postma, J. \ Rozemeijer, M.J.C. \ Schobben, J.H.M. \ 2013
De waterbodem in het Noordzeekanaal is in het verleden ernstig verontreinigd geraakt met dioxines, onder andere door een explosie van een reactorvat bij Philips Duphar in 1963 bij de Jan van Riebeeckhaven. Een aanvankelijk geplande waterbodemsanering ...
help
Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten tussen 2006 en 2012 [Boek]
Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-ge ...
help
Eendagsvliegen gevoelig voor imidacloprid \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2013
Het gebruik van het insecticide imidacloprid ligt onder vuur.
help
Verontreiniging Nederlandse schieraal 2009-2010 : onderzoek naar dioxines, PCB’s, organochloorverbindingen en gebromeerde vlamvertragers (PBDE’s) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied [Boek]
Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. van \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied in hoge mate verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel minder gecontamineerd en ...
help
Dioxines en PCB’s in Chinese wolhandkrab uit het Benedenrivierengebied [Boek]
Hattum, B. van \ Nijssen, P. \ Focant, J.-F. \ 2013
In April 2011 werd door het toenmalige Ministerie ELI een verbod ingesteld op de visserij op paling en Chinese wolhandkrab in de grote rivieren en een aantal daarmee in verbinding staande wateren vanwege te hoge gehalten aan dioxines en PCB’s. Waar a ...
help
Intoxicatie bij een hond door dinoflagellaten (plaagalgen) na een zwempartij \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Meijninger, A. \ 2013
Een hond, die ging zwemmen in 'de Kreek' bij Ouwerkerk, toonde vergiftigingsverschijnselen. Het bleek te gaan om een vergiftiging met de dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii.
help
Sediment toxicity data for benthic organisms and plant protection products : a literature review [Boek]
Deneer, J.W. \ Arts, G.H.P. \ Brock, T.C.M. \ 2013
In dit rapport worden de resultaten van een literatuurstudie gepresenteerd over de gevoeligheid van sediment-bewonende (benthische) organismen voor blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via het sediment. Vooral voor hydrofobe en relatief persis ...
help
Dioxines en PCB’s in paling uit het Benedenrivierengebied : veldonderzoek 2012 en resultaten uitzetexperiment met pootaal [Boek]
Hattum, B. van \ Nijssen, P. \ Focant, J.F. \ Kampen, J. \ cop. 2013
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een veldstudie over de ruimtelijke en temporele spreiding van dioxines en PCB’s in drie verschillende lengteklassen van aal binnen het Benedenrivierengebied, en de resultaten van een uitzetexperim ...
help
Environmental risk limits for metazachlor in water : a proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive [Boek]
Vonk, J.W. \ Smit, C.E. \ Jong, F.M.W. de \ 2013
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de milieurisicogrenzen voor het onkruidbestrijdingsmiddel metazachloor in water aangepast. De stof is opgenomen in de Regeling Monitoring Kaderrichtlijn Water (KRW), waa ...
help
Ook plastic in zeehondenmaag \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Ramaker, R. \ 2013
Zo'n 12 procent van de gewone zeehonden in de Noordzee bevat plastic in maag of darmen. Niet slecht voor het dier, maar wel alarmerend voor het milieu
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.