Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
help
Ecotoxicologische toetsing van sedimenten \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hooftman, R.N. \ Guchte, C. van de \ Roghair, C.J. \ 1992
help
Toxicologie : de wetenschap achter een verantwoord gebruik van stoffen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Seinen, W. \ 1993
help
Risico's van verontreinigde waterbodems voor de mens \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hof, M. \ Guchte, C. van de \ 1992
help
Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
Diffuus verontreinigde gronden beheren? : beleids- en beheersopties voor diffuus verontreinigde terreinen: een systeemecotoxicologische analyse : inventarisatie van implementatiekansen voor het NWO-“Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek” [Boek]
Eijsackers, H.J.P. \ Straalen, N.M. van \ Kort, T. de \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn: – dat een diffuse, grijze deken van verontreinigingen overal in ecosystemen in ons land waarneembaar is, – dat de verschillende toxische stoffen daar door hun langjarige aanwezigheid in de bodem vaak ste ...
help
Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het saneringscriterium [Boek]
Rutgers, M. \ 2008
Het RIVM heeft een voorstel uitgewerkt waarmee de afwegingen om verontreinigde bodems te saneren nauwkeuriger kunnen worden onderbouwd. De risico’s voor het ecosysteem worden hierin gebaseerd op het geheel aan stoffen die in de bodem zijn aangetroffe ...
help
Ecologische inpasbaarheid stoffen : ook voor chemisch belaste waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hekstra, G.P. \ 1992
help
Het voorspellen van milieu-effecten van chemische stoffen op grond van toxiciteitsonderzoek in het laboratorium \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Leeuwangh, P. \ 1985
help
Ecotoxicologische testen voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems : methodebeschrijvingen [Boek]
Maas - Diepeveen, J.L. \ Guchte, C. van de \ 1990
help
Ecotoxicologische risico's van stoffen voor watersystemen : stapsgewijze beoordeling gebaseerd op verschillen in gevoeligheid tussen soorten [Boek]
Beek, M.A. \ Knoben, R.A.E. \ 1997
help
Discussie rond beoordeling hormoonverstorende stoffen \ H2O online [Artikel]
Wezel, A. van \ Schriks, M. \ 2014
Naar aanleiding van een pittig wetenschappelijk debat over de relevantie van blootstelling aan mengsels van hormoonverstorende stoffen, vat dit artikel de gebruikte argumenten samen en plaatst de discussie in perspectief voor de watersector. Grofweg ...
help
Medicijnresten in de waterketen en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Prins, T. \ 2014
Uit literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal geneesmiddelen wordt aangetroffen in de waterketen. Aan slechts een klein deel van de toegepaste middelen is toxiciteitsonderzoek gedaan. Aquatische organismen waaronder vissen worden chronisch bloo ...
help
We weten nog veel te weinig van insecticiden : wondermiddelen of sluipmoordenaars? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
De wetenschap waarschut: waterorganismen en nuttige insecten gaan dood door het gebruik van insecticiden, vogels raken hun voedsle kwijt. Blijft de vraag of we het wel goed doen met de toelating van pesticiden.
help
Vissen aan de pil \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ 2015
Nagenoeg iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Door de bevolkingsgroei en vergrijzing neemt dit gebruik steeds meer toe. De resten van deze medicijnen komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Sportvisserij Nederland zocht in de literatuur ...
help
Afsluitend document Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek: conclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen [Boek]
Eijsackers, H.J.P. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
Dit afsluitend document van het SSEO-programma bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen, samengesteld op basis van de bevindingen uit het programma. Gedurend ...
help
Relevantie van toxiciteit-bioassays bij de beoordeling van een goede toestand van oppervlaktewater [Boek]
Vonk, J.A. \ 2007
Een onderdeel van de kaderrichtlijn water vormt de goede ecologische toestand (GET). Hiervoor moeten de soortenrijkdom en -dichtheden, evenals functionele eigenschappen van oppervlaktewater worden beschermd. Er bestaan veel technieken om (enig) inzic ...
help
Afbraak van organische verbindingen in anaerobe sedimenten : de invloed van milieufactoren op anaerobe omzettingssnelheden \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Peijnenburg, W. \ Hollander, H. den \ Riezebos, N. \ 1994
help
Effecten van minerale olie in zoute sedimenten : onderzoek t.b.v. de afleiding van risicogrenzen voor ecosystemen [Boek]
Lourens, J.M. \ 2000
help
Totaal-effluentbeoordeling : bioaccumulatie en genotoxiciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maagd, G.J. de \ 2001
In het kader van de totaal-effluentbeoordeling (TEB) moet afvalwater ook op bioaccumulatie en genotoxiciteit beoordeeld worden
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.