Login

Hydrotheek

help
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
help
Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het saneringscriterium [Boek]
Rutgers, M. \ 2008
Het RIVM heeft een voorstel uitgewerkt waarmee de afwegingen om verontreinigde bodems te saneren nauwkeuriger kunnen worden onderbouwd. De risico’s voor het ecosysteem worden hierin gebaseerd op het geheel aan stoffen die in de bodem zijn aangetroffe ...
help
Ecologische inpasbaarheid stoffen : ook voor chemisch belaste waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hekstra, G.P. \ 1992
help
Relevantie van toxiciteit-bioassays bij de beoordeling van een goede toestand van oppervlaktewater [Boek]
Vonk, J.A. \ 2007
Een onderdeel van de kaderrichtlijn water vormt de goede ecologische toestand (GET). Hiervoor moeten de soortenrijkdom en -dichtheden, evenals functionele eigenschappen van oppervlaktewater worden beschermd. Er bestaan veel technieken om (enig) inzic ...
help
PCBs in European Otter (Lutra lutra) populations [Boek]
Smit, M.D. \ Leonards, P.E.G. \ Hattum, B. van \ 1994
help
Environmental risk limits for xylene (m-xylene, o-xylene and p-xylene) [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2009
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor xylenen in water, grondwater en bodem. Deze stoffen worden gebruikt als oplosmiddel bij drukkerijen en in de rubberindustrie. De groep stoffen omvat m-xyleen, o-xyleen en p-xyleen. Voor dit onderzoek z ...
help
De toxiciteit van Maas- en Rijnwater in 1992 [Boek]
Zwart, D. de \ Polman, H.J.G. \ 1993
help
Pesticides in ground water : occurrence and ecological impacts [Boek]
Notenboom, J. \ 1999
help
Milieu-indicator 2000 : een indicator voor effecten van gewasbeschermingsmiddelen op grond en oppervlaktewater [Boek]
Brouwer, W.W.M. \ 2000
help
Ecotoxicological serious soil contamination concentrations : fourth series of compounds [Boek]
Posthumus, R. \ Crommentuijn, T. \ Plassche, E.J. van de \ 1998
help
De potentiële toxiciteit van oppervlaktewater : gemeten op acht locaties in de Rijkswateren [Boek]
Groot, A.C. de \ 2007
Het betreft het oppervlaktewater Bovensluis, Eijsden, Haringvlietsluis, Ketelmeer, Lobith, Steenbergen, Schaar van Ouden Doel en Wolderwijd
help
Environmental risk limits for polychlorinated biphenyls in the Netherlands : derivation with probabilistic food chain modeling \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Wezel, A.P. van \ Traas, T.P. \ Weiden, M.E.J. van der \ 2000
help
Maximimum permissible and negligible concentrations for some organic substances and pesticides \ Journal of environmental management [Artikel]
Crommentuijn, T. \ Sijm, D. \ Bruijn, J. de \ 2000
help
Nanomaterials in the aquatic environment: toxicity, exposure and risk assessment [Boek]
Vonk, J.A. \ 2009
Het is nog onduidelijk hoe de milieurisicobeoordeling van nanomaterialen uitgevoerd moet worden en met welke nanospecieke stofeigenschappen daarbij rekening moet worden gehouden. Dit komt doordat nog weinig bekend is over de productie en het gebruik ...
help
Guidance document on deriving environmental risk limits [Boek]
Traas, T.P. \ Bruijn, J.H.M. de \ 2001
help
Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1992
help
Advies actief bodembeheer Tungelroyse Beek [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1999
Advies TCB
help
Health risks of water and sanitation [Boek]
2000
help
Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering" [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 2002
In 2001 zijn herziene risicogrenzen gepubliceerd die de basis vormen voor de interventiewaarden bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In dit rapport wordt ten behoeve van de beleidsmatige implementatie hiervan ingegaan op de o ...
help
Herziening interventiewaarde lood : evaluatie van de afleiding van de interventiewaarde grond/sediment en grondwater [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 1999
help
Environmental risk limits for chlorotoluenes (o-chlorotoluene, m-chlorotoluene, p-chlorotoluene) [Boek]
Herwijnen, R. van \ Leeuwen, L.C. van \ cop. 2009
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor chloortoluenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat o-chloortolueen, m-chloortolueen en p-chloorotolueen. Deze stoffen worden gebruikt bij chemische productieprocessen en als op ...
help
Validatie van risicogrenzen voor de bodem : verslag van een workshop gericht op de opzet van een onderzoekprogramma [Boek]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1992
help
Field bioassays for side-effects of pesticides : progress report [Boek]
Jong, F.M.W. de \ Bergema, W.F. \ 1993
help
Toxicity of selected pesticides to the groundwater copepod Parastenocaris germanica (Crustacea) [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ 1994
help
Acute aquatic risk indicator for pesticides [Boek]
Luttik, R. \ Kalf, D.F. \ 1998
help
Vergelijking van voorspelde metaalgehalten in landbodems met (eco)toxicologische risiconiveaus [Boek]
Dijk, S. van \ 1999
help
Environmental risk limits for various chlorobenzenes [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2010
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor een serie chloorbenzenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat monochloorbenzeen, dichloorbenzenen en tetrachloorbenzenen. Ze worden gebruikt als tussenproduct om andere stoffen ...
help
Development of an EC test guideline : comparison of two clones and three test media in the Daphnia magna reproduction test [Boek]
Vaal, M.A. \ Buijze, A. \ 1993
help
Ecotoxicological risk management of aquatic pollutants \ River water quality : ecological assessment and control [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwen, C.J. van \ 1992
help
Ecological sustainability and the use of chemicals : is ecotoxicological risk assessment doing its job properly? An introduction to chemical time bombs \ Land degradation and rehabilitation : an international journal devoted to land degradation avoidance, land degradation mitigation and rehabilitation of degraded land [Artikel]
Hekstra, G.P. \ 1994
help
Towards integrated environmental quality objectives for several compounds with a potential for secondary poisoning [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Canton, J.H. \ Eijs, Y.A. \ 1994
help
Risicobeoordeling van (dier)geneesmiddelen in grondwater bij registratie [Boek]
Vlaardingen, P.L.A. van \ Knecht, J.A. de \ Montforts, M.H.M.M. \ 2009
Het RIVM stelt een methode voor om de risico’s van (dier)geneesmiddelen in grondwater te beoordelen als de middelen worden geregistreerd. Het ministerie van VROM heeft deze informatie nodig om de milieukwaliteit te beschermen. Het gaat hierbij om gro ...
help
Ontwikkeling van een acute toxiciteitstoets met de grondwater kreeftachtige Parastenocaris germanica [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ Booyink, M. \ 1993
help
Maximum permissible concentrations for water, sediment and soil derived from toxicity data for nine trace metals [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Polder, M.D. \ Canton, J.H. \ 1992
help
Een milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Leendertse, P.C. \ Reus, J.A.W.A. \ 1997
help
Beoordeling van de ecotoxicologische risico's van de verspreiding van baggerspecie op land : pilot-toetsing van de invloed van bodemeigenschappen op biobeschikbaarheid van metalen en PAKs in veldbodems [Boek]
Posthuma, L. \ 1999
help
Derivation of maximum permissible concentrations for several volatile compounds for water and soil [Boek]
Plassche, E.J. van de \ Polder, M.D. \ Canton, J.H. \ 1993
help
Incorporation of biomagnification in procedures for environmental risk assessment and standard setting [Boek]
Luttik, R. \ Traas, T.P. \ Greef, J. de \ 1992
help
Inhoudelijke evaluatie van de interventiewaarden bodemsanering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wezel, A.P. van \ Lijzen, J.P.A. \ Crommentuijn, T. \ 2002
De huidige interventiewaarden bodemsanering zijn in 1999 en 2000 inhoudelijk-technisch geëvalueerd. Voor circa 70 stoffen zijn voorstellen gedaan voor Ernstig Risico Concentraties voor zowel humane als ecotoxicologische risico's, voor de milieucompar ...
help
Calculation of critical loads for cadmium, lead and mercury : background document to a mapping manual on critical loads of cadmium, lead and mercury [Boek]
Vries, W. de \ Schütze, G. \ Lofts, S. \ Tipping, E. \ Meili, M. \ Römkens, P.F.A.M. \ Groenenberg, J.E. \ 2005
This report on heavy metals provides up-to-date methodologies to derive critical loads for the heavy metals cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury (Hg) for both terrestrial and aquatic ecosystems. It presents background information to a Manual on Critic ...
help
Field bioassays for side-effects of pesticides : final report [Boek]
Jong, F.M.W. de \ Bergema, W.F. \ 1994
help
Toxische cyanobacterien in recreatiewateren [Boek]
Burger - Wiersma, T. \ Versteegh, J.F.M. \ 1994
help
Sea of substances : on the evaluation of ecotoxicological risk of substances in the marine environment while reducing emission according to best available technologies [Boek]
Wulffraat, K.J. \ Cramer, A. \ 1995
help
De toepasbaarheid van het evenwichtspartitieconcept bij de afleiding van integraal afgestemde milieukwaliteitsdoelstellingen voor bodem en sediment : een verkenningsstudie [Boek]
Hoop, M.A.G.T. van den \ 1993
help
Application of CATS models for regional risk-assessment of toxicants [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1996
help
Ontwikkeling van sedimenttoxiciteits-toetsen - III: Een voorlopige kweekmethode voor en toxiciteitstoets met de oligochaete worm Branchiura sowerbyi [Boek]
Roghair, C.J. \ Wolters, M.A.H. \ Huijs, M.P.A. \ 1993
help
Toetsing huidige en verwachte water(bodem)kwaliteit aan de grenswaarden [Boek]
Steenwijk, J.M. van \ Mol, G.A.J. \ 1996
help
Ecotoxicologische profielen van amoebe - soorten [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ Schobben, H.P.M. \ Jak, R.G. \ 1992
help
Aandachtstoffen in het Nederlandse milieubeleid : overzicht 1994 [Boek]
Janus, J.A. \ Hesse, J.M. \ Rikken, M.G.J. \ 1994
help
CATS - 1 : a model for predicting contaminant accumulation in a meadow ecosystem : the case of cadmium [Boek]
Traas, T.P. \ Aldenberg, T. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.