Login

Hydrotheek

help
"Normen voor waterbodems en baggerspecie zijn onjuist" (1) : consequenties van wetenschappelijke inzichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
De huidige normstelling in Nederland voor oppervlaktewater is in principe gebaseerd en moet ook gebaseerd zijn op concentraties biobeschikbare of vrij-opgeloste stof (bestaande waternormen). Sedimentnormen, die werden afgeleid van waternormen, en de ...
help
"Saneringsbeslissing Ketelmeer op onjuiste gronden genomen" : ecotoxicologische risico's en waterbodemsanering (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
In voorgaande artikelen in dit vaktijdschrift werd weergegeven dat nieuwe inzichten aanleiding zouden moeten zijn om de huidige beoordeling van het aquatisch milieu bij te stellen. Ze hebben tevens betrekking op de gedachtengang rondom nut en noodzaa ...
help
8 - Year study of the elimination of PCBs and other organochlorine compounds from eel (Anguilla anguilla) under natural conditions \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Boer, J. de \ Valk, F. van der \ Kerkhoff, M.A.T. \ 1994
help
Het 90-percentiel als toetswaarde : toegepaste statistiek in het waterbeheer (7) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Duin, R. \ Vries, B. de \ 2003
Voor chemische parameters zijn landelijke normen van toepassing die te onderscheiden zijn in wettelijke en beleidsmatige. Als norm van het algemene kwaliteitsniveau van een stof wordt bijvoorbeeld de streefwaarde of het maximaal toelaatbaar risico (M ...
help
ABR: omgaan met natuurrisico's [Themanummer: rivierengebied] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Faber, J.H. \ Knoben, R.A.E. \ Harmsen, J. \ Guchte, C. van de \ 2001
Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing v ...
help
Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch : broedsucces en fourageerplaatskeus in een vervuild ecosysteem [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Dirksen, S. \ Mes, R.G. \ 1988
help
Aandachtstoffen in het Nederlandse milieubeleid : overzicht 1994 [Boek]
Janus, J.A. \ Hesse, J.M. \ Rikken, M.G.J. \ 1994
help
Aanvullend onderzoek Hollandse IJssel paling 2004-2010, vangstjaar 2009 : relatie met verontreinigde waterbodem en zwevend stof [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2009
Het monitoren van paling afkomstig van de locatie Gouderak uit de Hollandse IJssel vindt al vanaf 2004, m.u.v. 2005, jaarlijks plaats. Dit jaar (2009) is voor het eerst een aanvulling op dit onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de re ...
help
Accumulation of metals, polycyclic (halogenated) aromatic hydrocarbons, and biocides in zebra mussel and eel from the Rhine and Meuse rivers \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Pieters, H. \ Boer, J. de \ 1998
help
Achtergronddocument referentiewaarden waterkwaliteit - diergezondheid [Boek]
Dokkum, H.P. van \ 1998
help
Achtergronden bij de herziene risicogrenzen voor bodem, sediment en grondwater in het kader van de "Evaluatie interventiewaarden bodemsanering" [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ 2002
In 2001 zijn herziene risicogrenzen gepubliceerd die de basis vormen voor de interventiewaarden bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). In dit rapport wordt ten behoeve van de beleidsmatige implementatie hiervan ingegaan op de o ...
help
Achtergrondgehalten en biobeschikbaarheid van probleemstoffen [Boek]
Durland, A.M. \ Boomen, R.M. van den \ Hartog, P.S. \ 1998
help
Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2014
In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 ...
help
Actieve biologische monitoring (ABM) met de mossel Mytilus edulis : evaluatie van het Mosselmeetnet 1989 - 1992 [Boek]
Heesen, P. \ 1995
help
Activated carbon in sediment remediation : benefits, risks and perspectives [Proefschrift]
Kupryianchyk, D. \ 2013
Klassieke verontreinigingen zoals hydrofobe organische verbindingen (HOCs) komen uiteindelijk vaak in waterbodems terecht. Deze waterbodems kunnen hierdoor zelf een bron van verontreiniging worden en zo een risico vormen voor aquatische organismen en ...
help
Activity-based relationships for aquatic ecotoxicology data : use of the activity approach to strengthen MoA [Boek]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) \ 2013
Two ECETOC Task Forces on the risk assessment of PBTs have produced recommendations to enable the risk assessment of materials of high concern under REACH and other regulatory programs. In the first task force, one key approach for development of a m ...
help
Nader onderzoek Kanaal door Walcheren - Actuele risico's van verspreiding naar/via oppervlaktewater [Boek]
Heijdt, L.M. van der \ 2004
Dit werkdocument richt zich op het vaststellen van de actuele risico's voor de verspreiding van verontreinigingen vanuit de liggende waterbodem naar het oppervlaktewater. Hiertoe wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderzoeksmethodiek zoals verw ...
help
Nader onderzoek Kanaal door Walcheren - Actuele risico's van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater [Boek]
Schmidt, C.A. \ 2003
In een inventariserende studie naar de waterbodemverontreinigingsproblematiek in het Kanaal door Walcheren kwam aan het licht dat er substantiële infiltratie plaatsvindt van oppervlaktewater door de vervuilde waterbodem van het kanaal. Als gevolg hie ...
help
Actuele risico's van zware metalen in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
In de artikel 5-rapportages die in december 2004 naar Brussel zijn verzonden, worden koper, nikkel en zink aangewezen als probleemstoffen. Op dit moment worden maatregelen voorbereid om tot reductie van de emissies van deze metalen te komen. In dit v ...
help
Development of ecotoxicological test systems to assess contaminated sediments - Pt. 1: Acute and (sub) chronic test with the model compound chlorpyrifos [Boek]
Hooftman, R.N. \ Guchte, K. van de \ Roghair, C.J. \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.