Login

Hydrotheek

help
Addressing interspecific variation in sensitivity and the potential to reduce this source of uncertainty in ecotoxicological assessments \ Probabilistic risk assessment for pesticides in Europe: implementation & research needs : report of the European workshop on probabilistic risk assessment for the environmental impacts op plant protection products (EUPRA) [Hoofdstuk uit boek]
Brink, P.J. van den \ Maltby, L. \ Pieters, B.J. \ Brock, T.C.M. \ 2001
help
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
help
Ecotoxicologische toetsing van sedimenten \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hooftman, R.N. \ Guchte, C. van de \ Roghair, C.J. \ 1992
help
Bioaccumulation tests applied in whole effluent assessment : a review \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Maagd, P.G.J. de \ 2000
help
Toxicologie : de wetenschap achter een verantwoord gebruik van stoffen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Seinen, W. \ 1993
help
Risico's van verontreinigde waterbodems voor de mens \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hof, M. \ Guchte, C. van de \ 1992
help
The evaluation of contaminated freshwater sediments using experimental mesocosm systems [Boek]
Bowmer, C.T. \ Foekema, E.M. \ Kersten, R.H.B. \ 1991
help
Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
TCDD equivalents of mono-ortho substituted chlorobiphenyls : influence of analytical error and uncertainty of toxic equivalency factors \ Analytica chimica acta : international monthly devoted to all branches of analytical chemistry [Artikel]
Boer, J. de \ Brinkman, U.A.T. \ 1994
help
Toxicological evaluation of parathion and azinphosmethyl in freshwater model ecosystems [Proefschrift]
Dortland, R.J. \ 1980
help
Activity-based relationships for aquatic ecotoxicology data : use of the activity approach to strengthen MoA [Boek]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) \ 2013
Two ECETOC Task Forces on the risk assessment of PBTs have produced recommendations to enable the risk assessment of materials of high concern under REACH and other regulatory programs. In the first task force, one key approach for development of a m ...
help
Diffuus verontreinigde gronden beheren? : beleids- en beheersopties voor diffuus verontreinigde terreinen: een systeemecotoxicologische analyse : inventarisatie van implementatiekansen voor het NWO-“Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek” [Boek]
Eijsackers, H.J.P. \ Straalen, N.M. van \ Kort, T. de \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
Belangrijke conclusies uit dit onderzoek zijn: – dat een diffuse, grijze deken van verontreinigingen overal in ecosystemen in ons land waarneembaar is, – dat de verschillende toxische stoffen daar door hun langjarige aanwezigheid in de bodem vaak ste ...
help
Risico's voor het ecosysteem in stap twee van het saneringscriterium [Boek]
Rutgers, M. \ 2008
Het RIVM heeft een voorstel uitgewerkt waarmee de afwegingen om verontreinigde bodems te saneren nauwkeuriger kunnen worden onderbouwd. De risico’s voor het ecosysteem worden hierin gebaseerd op het geheel aan stoffen die in de bodem zijn aangetroffe ...
help
Vertebrate wildlife incidents with pesticides : a European survey \ Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control [Artikel]
Snoo, G.R. de \ Scheidegger, N.M.I. \ Jong, F.M.W. de \ 1999
help
Variations in the lethal body burdens of organophosphorus compounds in the guppy \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Deneer, J.W. \ Budde, B.J. \ Weijers, A. \ 1999
help
Variation in sensitivity of aquatic species to toxicants : practical consequences for effect assessment of chemical substances \ Environmental management [Artikel]
Vaal, M.A. \ Leeuwen, C.J. van \ Hoekstra, J.A. \ 2000
help
Insects in polluted rivers : an experimental analysis [Proefschrift]
Geest, H.G. van der \ 2001
help
Comparison of laboratory and in situ sediment bioassays using Corophium volutator \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Kater, B.J. \ Postma, J.F. \ Dubbeldam, M. \ 2001
help
The use of species sensitivity distributions in ecotoxicology \ Probabilistic risk assessment for pesticides in Europe: implementation & research needs : report of the European workshop on probabilistic risk assessment for the environmental impacts op plant protection products (EUPRA) [Hoofdstuk uit boek]
Posthuma, L. \ Suter, G.W. \ Traas, T.P. \ 2001
help
Relationships between ecological status of surface waters and both chemical and hydromorphological pressures \ River basin management : progress towards implementation of the European water framework directive : proceedings of the conference of river basin management - progress towards implementation of the European water framework directive, Budapest, Hungary, 19-20 May 2005, organised by ICE conferences [Hoofdstuk uit boek]
Duel, H. \ Los, F.J. \ Kaas, H. \ 2006
Results of the REBECCA project, being part of the European Water Framework Directive. This project aims for a better understanding of the relationships between anthropogenic pressures, chemical quality and ecosystem response
help
Bioconcentration and biomagnification : is a distinction necessary? \ Bioaccumulation in aquatic systems : contributions to the assessment : proceedings of an international workshop, Berlin 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Opperhuizen, A. \ 1991
help
Extrapolating the laboratory results to environmental conditions \ Bioaccumulation in aquatic systems : contributions to the assessment : proceedings of an international workshop, Berlin 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Sijm, D.T.H.M. \ 1991
help
A method for the ecotoxicological risk analysis of polluted sediments by the measurement of microbial activities \ Ecotoxicology of soil organisms [Hoofdstuk uit boek]
Beelen, P. van \ Vlaardingen, P.L.A. van \ 1994
help
Ecologische inpasbaarheid stoffen : ook voor chemisch belaste waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hekstra, G.P. \ 1992
help
Het voorspellen van milieu-effecten van chemische stoffen op grond van toxiciteitsonderzoek in het laboratorium \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Leeuwangh, P. \ 1985
help
Ecotoxicologische testen voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems : methodebeschrijvingen [Boek]
Maas - Diepeveen, J.L. \ Guchte, C. van de \ 1990
help
Ecotoxicologische risico's van stoffen voor watersystemen : stapsgewijze beoordeling gebaseerd op verschillen in gevoeligheid tussen soorten [Boek]
Beek, M.A. \ Knoben, R.A.E. \ 1997
help
Improving the quality of statistics in regulatory ecotoxicity tests \ Ecotoxicology [Artikel]
Chapman, P.F. \ Crane, M. \ Wiles, J. \ 1996
help
Determination of mono-ortho substituted chlorobiphenyls by multidimensional gas chromatography and their contribution to TCDD equivalents \ Analytica chimica acta : international monthly devoted to all branches of analytical chemistry [Artikel]
Boer, J. de \ Dao, Q.T. \ Wester, P.G. \ 1995
help
Discussie rond beoordeling hormoonverstorende stoffen \ H2O online [Artikel]
Wezel, A. van \ Schriks, M. \ 2014
Naar aanleiding van een pittig wetenschappelijk debat over de relevantie van blootstelling aan mengsels van hormoonverstorende stoffen, vat dit artikel de gebruikte argumenten samen en plaatst de discussie in perspectief voor de watersector. Grofweg ...
help
Medicijnresten in de waterketen en risico's voor vissen : literatuuronderzoek [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ Prins, T. \ 2014
Uit literatuuronderzoek blijkt dat een groot aantal geneesmiddelen wordt aangetroffen in de waterketen. Aan slechts een klein deel van de toegepaste middelen is toxiciteitsonderzoek gedaan. Aquatische organismen waaronder vissen worden chronisch bloo ...
help
We weten nog veel te weinig van insecticiden : wondermiddelen of sluipmoordenaars? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
De wetenschap waarschut: waterorganismen en nuttige insecten gaan dood door het gebruik van insecticiden, vogels raken hun voedsle kwijt. Blijft de vraag of we het wel goed doen met de toelating van pesticiden.
help
Vissen aan de pil \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ 2015
Nagenoeg iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Door de bevolkingsgroei en vergrijzing neemt dit gebruik steeds meer toe. De resten van deze medicijnen komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Sportvisserij Nederland zocht in de literatuur ...
help
Afsluitend document Stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek: conclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen [Boek]
Eijsackers, H.J.P. \ Groenewoud-Groot, M. van het \ 2007
Dit afsluitend document van het SSEO-programma bevat de hoofdconclusies en aanbevelingen ten behoeve van beleid voor en beheer van diffuus verontreinigde bodem- en waterecosystemen, samengesteld op basis van de bevindingen uit het programma. Gedurend ...
help
Relevantie van toxiciteit-bioassays bij de beoordeling van een goede toestand van oppervlaktewater [Boek]
Vonk, J.A. \ 2007
Een onderdeel van de kaderrichtlijn water vormt de goede ecologische toestand (GET). Hiervoor moeten de soortenrijkdom en -dichtheden, evenals functionele eigenschappen van oppervlaktewater worden beschermd. Er bestaan veel technieken om (enig) inzic ...
help
Afbraak van organische verbindingen in anaerobe sedimenten : de invloed van milieufactoren op anaerobe omzettingssnelheden \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Peijnenburg, W. \ Hollander, H. den \ Riezebos, N. \ 1994
help
Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations : model validation and integration of the SSEO programme [Boek]
Posthuma, L. \ Vijver, M.G. \ cop. 2007
Local environmental conditions need be taken into account to assess the impacts of diffuse environmental pollution on ecosystems. Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood p ...
help
Effects of a mixture of two insecticides in freshwater microcosms. 2. Responses of plankton and ecological risk assessment \ Ecotoxicology [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Hartgers, E.M. \ Gylstra, R. \ Brock, T.C.M. \ 2002
help
Effect of lindane on the clearance rate of Daphnia magna \ Archives of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Hartgers, E.M. \ Heugens, E.H.W. \ Deneer, J.W. \ 1999
help
The analysis of laboratory toxicity experiments \ Statistics in ecotoxicology [Hoofdstuk uit boek]
Meister, R. \ Brink, P.J. van den \ 2000
help
Effecten van minerale olie in zoute sedimenten : onderzoek t.b.v. de afleiding van risicogrenzen voor ecosystemen [Boek]
Lourens, J.M. \ 2000
help
Totaal-effluentbeoordeling : bioaccumulatie en genotoxiciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maagd, G.J. de \ 2001
In het kader van de totaal-effluentbeoordeling (TEB) moet afvalwater ook op bioaccumulatie en genotoxiciteit beoordeeld worden
help
Intra- and interlaboratory calibration of the DR CALUX® bioassay for the analysis of dioxins and dioxin-like chemicals in sediments \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Besselink, H.T. \ Schipper, C. \ Klamer, H. \ 2004
In the Fourth National Policy Document on Water Management in the Netherlands, it is defined that in 2003, in addition to the assessment of chemical substances, special guidelines for the assessment of dredged material should be recorded. The assessm ...
help
Effects of a mixture of two insecticides in freshwater microcosms. 1. Fate of chlorpyrifos and lindane and responses of macroinvertebrates \ Ecotoxicology [Artikel]
Cuppen, J.G.M. \ Crum, S.J.M. \ Heuvel, H.H. van den \ Smidt, R.A. \ Brink, P.J. van den \ 2002
help
Modeling NAPL dissolution and biodegradation interactions : effect of toxicity and biomass growth limitations \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Gallo, C. \ Hassanizadeh, S.M. \ 2002
help
A simple method for analysing the effects of algae on the growth of Lemna and preventing algal growth in duckweed bioassays \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Szabo, S. \ Roijackers, R.M.M. \ Scheffer, M. \ 2003
A simple novel method for indoor culture experiments with small floating water plants, such as Lemnaceae, is described
help
Nader onderzoek Kanaal door Walcheren - Actuele risico's van verspreiding van verontreinigingen via het grondwater [Boek]
Schmidt, C.A. \ 2003
In een inventariserende studie naar de waterbodemverontreinigingsproblematiek in het Kanaal door Walcheren kwam aan het licht dat er substantiële infiltratie plaatsvindt van oppervlaktewater door de vervuilde waterbodem van het kanaal. Als gevolg hie ...
help
Risico's van kwik in het Zwarte Water; studie naar de relatie tussen gehalten in paling, zwevend stof en waterbodem [Boek]
Glorius, S. \ Kotterman, M. \ Schobben, J.H.M. \ 2010
Theoretisch gezien bestaat in watersystemen, waar de waterbodemkwaliteit in evenwicht is met de zwevend-stofkwaliteit, een vaste verhouding tussen gehalten in paling en gehalten in zwevend stof (en daarmee in waterbodem en in voedsel). In watersystem ...
help
Waterbodemverontreiniging en haalbaarheid ecologische doelstellingen voor oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Slijkerman, D. \ Dokkum, H.P. van \ Kampf, R. \ 2006
Op veel plaatsen is nog (historische) waterbodemverontreiniging aanwezig. Hoewel diverse saneringsoperaties lopen, ontbreken de middelen om op korte termijn alle verontreinigde locaties aan te pakken die gesaneerd moeten worden. Veel waterbeheerders ...
help
Chloorkoolwaterstoffen in oppervlaktewater en zoetwatervis in Nederland [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1972
De bedoeling van deze nota was om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de concentraties van verschillende chloorkoolwaterstoffen in Nederlandse oppervlaktewateren en de hierin levende vis en te onderzoeken of een bepaalde relatie aanwezig is t ...
help
Over ecotoxicologische grenzen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ 1993
help
Multivariate characterization and modeling of the chemical reactivity of epoxides \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Eriksson, L. \ Verhaar, H.J.M. \ Hermens, J.L.M. \ 1994
help
Ecotoxicity of lead to the zebra mussel Dreissena polymorpha, Pallas \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Bleeker, E.A.J. \ Kraak, M.H.S. \ Davids, C. \ 1992
help
Environmental stress in five aquatic ecosystems in the floodplain of the river Rhine [Boek]
Admiraal, W. \ Ruyter van Steveninck, E.D. de \ Kruijf, H.A.M. de \ 1989
General theories of stress ecology were applied to aquatic communities in the floodplain of the polluted River Rhine. Organic pollution, eutrophication and chemical pollution reinforce the natural tendency to severe selection in the communities, in e ...
help
Macrofyten en de beoordeling van verontreinigde waterbodems : literatuurstudie [Boek]
Frantzen, N. \ 1990
help
Tubificidae (wormachtigen) en pisidiidae (erwtemosselen) als toetsorganismen voor toxiciteitsonderzoek van waterbodems : een literatuuronderzoek [Boek]
Klis, M. van der \ 1990
help
Naar een verantwoorde onderbouwing van ecologische risico's : betekenis van de maatschappelijke afweging voor de Triade methodiek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kools, S. \ Wagelmans, M.H.A.B. \ Kort, M.J. de \ 2013
Het beoordelen van de ecologische risico's in de tweede stap van het Saneringscriterium (Sanscrit) is te grof. Ondanks de recent ontwikkelde Triade methodiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling zijn bodembeheerders nog weinig voortva ...
help
Netherlands : risks of toxic cyanobacterial blooms in recreational waters and gidelines \ Current approaches to Cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries [Hoofdstuk uit boek]
Ibelings, B.W. \ Stroom, J.M. \ Lürling, M.F.L.L.W. \ Kardinaal, E.A. \ 2012
The current central aim of water management in The Netherlands has been described as: “to obtain and maintain a safe country and to preserve and strengthen healthy, resilient water systems that ensure sustainable use of water”(Nationaal Waterplan 200 ...
help
Thema water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Terwisscha, C. \ Sneekes, A. \ Foeken, E. \ 2012
Deze bijdrage van Kennis-online bevat (o.a.) de artikelen "We moeten leren leven met zout"; "Iedere regio zijn eigen wateropvang"; Deltaplan voor Bangladesh"; "Milieuvriendelijker visteelt in Egypte"; "Ballastwater zonder kwallen"; Weinig plastic in ...
help
PCBs in European Otter (Lutra lutra) populations [Boek]
Smit, M.D. \ Leonards, P.E.G. \ Hattum, B. van \ 1994
help
Modelling and monitoring organochlorine and heavy metal accumulation in soils, earthworms, and shrews in Rhine delta floodplains \ Archives of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Ma, W. \ Brouns, J.J. \ 1995
help
Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde (water)bodems : hoe verder? [Boek]
Guchte, C. van de \ Eijsackers, H. \ Besten, P.J. den \ 1996
help
Over ecotoxicologische grenzen [Rede]
Leeuwen, C.J. van \ 1993
help
Guidance document : higher-tier aquatic risk assessment for pesticides : from the SETAC-Europe/OECD/EC workshop, held at Lacanau Ocean, France, 19-22 April 1998 [Boek]
Campbell, P.J. \ 1999
help
Uitwerking van de basisbenadering voor de locatiespecifieke, functiegerichte, ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging voor de praktijk [Boek]
Rutgers, M. \ Postma, J.F. \ Faber, J.H. \ 2000
help
Ecologische risicobeoordeling depotterrein gemeente Epe [Boek]
Mesman, M. \ 2007
Op arseenhoudende depotgrond bij de gemeente Epe (Gelderland) zijn ecologische effecten waargenomen. Het arseen lijkt een remmende werking te hebben op de activiteit van bacteriën en algen. Veldonderzoek aan vegetatie, aaltjes en regenwormen laat ook ...
help
Paling en waterbodem: gehalten van dioxines en dioxineachtige PCB's in paling en de relatie met gehalten in Nederlandse waterbodems \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Tonkes, M. \ Schobben, J.H.M. \ Velzeboer, I. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
Naar aanleiding van berichten over paling in de media zijn kamervragen gesteld over de kwaliteit van de wilde paling en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren. Op basis hiervan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie v ...
help
Weinig plastic in vissenmaag \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Foekema, E. \ 2012
Waar de magen van sommige zeevogels vol plastic zitten, lijken vissen in de Noordzee nauwelijks last te hebben van kunststofafval. Onderzoekers die plastic resten zochten in vissenmagen vonden ze in elk geval nauwelijks.
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
Analyse van milieukritische stoffen in mosselen en oesters. Voor de locatie Westerschelde kunnen geen gegevens gemeld worden bij gebrek aan grote mosselen. Als alternatief voor de soort zijn op die locatie Japanse oesters bemonsterd.
help
Variatie gehalte zware metalen op locatie Zeelandbrug en toxiciteit molybdeen – data rapport [Boek]
Glorius, S.T. \ Heuvel-Greve, M.J. van den \ Foekema, E.M. \ 2013
Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu n.a.v. de oever-verdediging in Ooster- en Westerschelde is door Rijkswaterstaat in 2009 een monitoringsprogramma opgezet. Vanwege kostenoverwegingen ...
help
Spreeuw en boerenzwaluw nemen af door neonicotinoïden \ Nature Today [Artikel]
2014
Insectenetende vogels, zoals spreeuw en boerenzaluw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en tr ...
help
Cyanobacteriën: wat zit er in het ruwe water en hoe komen we ervan af [Boek]
Kardinaal, W.E.A. \ 2013
Overmatige bloei van cyanobacteriën in oppervlaktewateren zoals recreatiewater en drinkwaterbekkens vormt een potentieel gevaar voor gezondheid van mens en dier. In dit onderzoek is voor een aantal drinkwaterbekkens bepaald of de cyanobacteriën inder ...
help
Macrofauna en bodemverontreiniging in nevengeulen : een model- en veldstudie [Studentenverslag]
Bucher, J. \ 2003
Er zijn 5 nevengeulen in Nederland en deze nevengeulen zijn een verrijking van de natuur. De dieren die in de nevengeulen leven worden over een bepaalde tijd bestudeerd, wat monitoring heet. Met meerdere jaren monitoring, is er een duidelijk beeld va ...
help
Het webportaal: www.risicotoolboxBodem.nl : modelbeschrijving [Boek]
Nijs, A.C.M. de \ Römkens, P.F.A.M. \ 2008
Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit in 2008 zijn nieuwe regels vastgesteld voor de kwaliteit van grond en bagger, bedoeld voor hergebruik. Op het webportaal www.risicotoolboxbodem.nl is informatie te vinden over deze nieuwe regels ...
help
Environmental risk limits for xylene (m-xylene, o-xylene and p-xylene) [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2009
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor xylenen in water, grondwater en bodem. Deze stoffen worden gebruikt als oplosmiddel bij drukkerijen en in de rubberindustrie. De groep stoffen omvat m-xyleen, o-xyleen en p-xyleen. Voor dit onderzoek z ...
help
Metingen in het kader van het Biologisch Monitoring Programma van RWS/RIZA naar de toxiciteit van oppervlaktewaterconcentraten van rijkswateren in 1993 [Boek]
Zwart, D. de \ Polman, H.J.G. \ 1994
help
Ecotoxicity of contaminated sediments, a matter of bioavailability \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Kaag, N.H.B.M. \ Foekema, E.M. \ Scholten, M.C.T. \ 1998
help
Toxicity of Derosal (active ingredient carbendazim) to aquatic invertebrates \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Wijngaarden, R.P.A. van \ Crum, S.J.H. \ Decraene, K. \ 1998
help
Feminisation of young males of the common carp, Cyprinus carpio, exposed to 4-tert-pentylphenol during sexual differentiation \ Aquatic toxicology [Artikel]
Gimeno, S. \ Komen, H. \ Gerritsen, A.G.M. \ 1998
help
Modeling and risk assessment of tributyltin accumulation in the food web of a shallow freshwater lake \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Traas, T.P. \ Staeb, J.A. \ Kramer, P.R.G. \ 1996
help
Principal response curves : analysis of time-dependent multivariate responses of a biological community to stress \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Braak, C.J.F. ter \ 1999
help
Toxicity of mixtures of pesticides in aquatic systems \ Pest management science / Society of Chemical Industry [Artikel]
Deneer, J.W. \ 2000
help
Impact of the fungicide carbendazim in freshwater microcosms. 2. Zooplankton, primary producers and final conclusions \ Aquatic toxicology [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Hattink, J. \ Bransen, F. \ Brock, T.C.M. \ 2000
help
Milieubelasting van bestrijdingsmiddelen \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Snoo, G.R. de \ 1999
help
Development and validation of an ecotoxicity test using field collected eggs of the riverine mayfly Ephoron virgo \ Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (NEV) [Artikel]
Greve, G.D. \ Geest, H.G. van der \ Stuijfzand, S.C. \ 1999
help
Sensitivity of characteristics riverine insects, the caddisfly Cyrnus trimaculatus and the mayfly Ephoron virgo, to copper and diazinon \ Environmental pollution [Artikel]
Geest, H.G. van der \ Greve, G.D. \ Kroon, A. \ 2000
help
The power of size. 1. Rate constants and equilibrium ratios for accumulation of organic substances related to octanol-water partition ratio and species weight \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Linde, A. van der \ Cornelissen, G. \ 2001
help
The power of size. 2. Rate constants and equilibrium ratios for accumulation of inorganic substances related to species weight \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Heikens, A. \ 2001
help
De ontwikkeling van macrofauna in de proefsloten : eutrofiëring, sucsessie en lokale verschillen onderzocht in twee proefsloten [Studentenverslag]
Schalkwijk, I. \ 1993
In het proefslotencomplex te Renkum is gedurende een aantal jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de macrofauna levensgemeenschappen in twee proefsloten. Mijn afstudeeronderzoek is hier een onderdeel van. Dit onderzoek heeft als doel inzicht ...
help
Hormoonontregeling boven water : LOES, het landelijk onderzoek oestrogene stoffen in beeld [Boek]
Burgers, E. \ 2002
In Nederland is in de afgelopen jaren de nodige aandacht besteed aan het relatief onbekende verschijnsel van hormoonontregeling. De zorgwekkende berichten in de media leidden in 1997 tot kamervragen. Als antwoord heeft de minister van VROM in 1999 de ...
help
Het project Integrale Normstelling Stoffen [Boek]
Gezondheidsraad \ 1995
help
Analysis of bioassays with time-varying concentrations \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Péry, A.R.R. \ Bedaux, J.J.M. \ Zonneveld, C. \ 2001
help
Algen en bacteriën meten vervuilde bodem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vaartjes, J. \ 2002
Ecotoxicologen hebben aangetoond dat algen en bacteriepopulaties in water bij verontreinigde bodems sterk afwijken van normale populaties. Alleen de soorten die ongevoelig zijn voor het gif komen nog voor
help
Effects of three pesticides that differ in mode of action on the ecology of small indoor aquatic microcosms : an evaluation of the effects of the insecticide chlorpyrifos, the herbicide atrazine and the fungicide carbendazim [Boek]
Daam, M.A. \ Brink, P.J. van den \ 2003
In the current study, the usefulness of an 8 litre microcosm for the ecological risk assessment of pesticides is examined. Risk assessment studies were performed for three pesticides with different modes of action, i.e. insecticide (chlorpyrifos), fu ...
help
Blauwalgen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huismans, J. \ Mur, L. \ 2003
Zelden zijn blauwalgen zo vaak in het nieuws geweest als in de warme zomer van 2003. Maar de berichtgeving getuigt van weinig kennis van zaken, aldus de auteurs. Er zijn recentelijk veel wetenschappelijke studies aan cyanobacteriën verricht, en die l ...
help
Milieurisico's van geneesmiddelen : signalement [Boek]
Gezondheidsraad \ 2001
Omdat geneesmiddelen voor mens en dier in het milieu worden aangetoond in niveaus van nanogram tot microgram per liter, een concentratietraject dat ook karakteristiek is voor resten van bestrijdingsmiddelen in het milieu, én omdat geneesmiddelen biol ...
help
Location-specific ecotoxicological risk assessment of metal-polluted soils \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Beelen, P. van \ Wouterse, M. \ Posthuma, L. \ Rutgers, M. \ 2004
A method based on pollution-induced community tolerance (PICT) was developed using samples taken from locations polluted with sewage more than 20 years ago
help
Klimaat & waterkwaliteit : klimaatinvloed op waterkwaliteit en het voorkomen van cyanobacteriële toxines [Boek]
Kosten, S. \ Kardinaal, E. \ Faassen, E. \ Netten, J. \ Lürling, M. \ cop. 2011
Zowel de fysische als de chemische en biologische toestand van oppervlaktewateren worden door klimaatverandering beïnvloed. Doordat verschillende klimaatfactoren verschillende effecten hebben, is de invloed van klimaatverandering op aquatische ecosys ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in rode aal - 2003 [Boek]
Pieters, H. \ Kotterman, M.J.J. \ 2004
In het jaar 2003 zijn op 14 locaties in watersystemen van de Nederlandse rijkswateren monsters rode aal verzameld. In de filet zijn analyses uitgevoerd van kwik, PCB’s en een aantal andere prioritaire organochloorverbindingen. Evenals vorige jaren we ...
help
Nader onderzoek Kanaal door Walcheren - Actuele risico's van verspreiding naar/via oppervlaktewater [Boek]
Heijdt, L.M. van der \ 2004
Dit werkdocument richt zich op het vaststellen van de actuele risico's voor de verspreiding van verontreinigingen vanuit de liggende waterbodem naar het oppervlaktewater. Hiertoe wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de onderzoeksmethodiek zoals verw ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.