Login

Hydrotheek

help
Experimenteel verdampingsonderzoek aan twee plantesoorten : moerasspirea en gewoon knoopkruid \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1986
help
Emissies en verspreiding van fluoriden [Boek]
Mennen, M.G. \ cop. 2010
De emissies van fluoriden door de Nederlandse industrie naar lucht en oppervlaktewater, en daarmee de concentraties in lucht, regenwater en gras, zijn tussen 1985 en 2008 sterk afgenomen. De huidige emissies en concentraties in de lucht hebben geen g ...
help
Emissie broeikasgassen vanuit RWZI's [Boek]
Voorthuizen, E. van \ Hees, M. van \ Milosevic-Bilic, M. \ 2012
Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek op rwzi Kralingseveer naar de emissie van lachgas (een sterk broeikasgas) vanuit rioolwaterzuiveringen, alsmede naar de vorming van dit gas tijdens de procesvoering. Het doel was het inschatte ...
help
Bestrijdingsmiddelen in lucht en neerslag \ Bestrijdingsmiddelen en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Jong, F.M.W. de \ Leendertse, P.C. \ 1999
help
Alle emissies op internet \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]Website www.emissieregistratie.nl
Oosterhof, H. \ 2002
Officiële landelijke emissiegegevens van verontreinigende stoffen van Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse emissieregistratie. Die wordt gebruikt als nationaal instrument om emissies ten behoeve van de voortgang van het milieubeleid ...
help
Water quality standards : sense and nonsense \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1994
help
"Van lozingenbeheer naar emissiebeheersing : revolutionaire omslag in denken" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2001
help
Voorstel studie "Acoustic Emission" gedrag van verschillende grondsoorten [Boek]
Kogel, H. v.d. \ Penning, A. \ Koerner, R.M. \ 1981
During spring 1980 the question was raised whether the method of Acoustic Emission (AE) could contribute to the assessment of the stability of Dutch dikes. Although a wide variety of experiences with AE in USA soils have been obtained, the question r ...
help
Lamellenafscheiders in bergbezinkbassins [Boek]
Mameren, H.J. van \ 2004
Met de uitvoering van de wet- en regelgeving ten aanzien van het terugdringen van de vuiluitworp van (gemengde) rioolstelsels is in Nederland al een groot aantal BergBezinkBassins (BBB’s) gerealiseerd. De werking van deze bassins berust op berging va ...
help
Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics [Boek]
Verschoor, A. \ Poorter, L. de \ Roex, E. \ Bellert, B. \ 2014
Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bro ...
help
Onderzoek brengt risico's in kaart : screening van hotspots van nieuwe verontreinigingen : thema waterkwaliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Laak, T. ter \ Derksen, A. \ Lahr, J. \ Gylstra, R. \ 2014
Nieuwe verontreinigingen zijn stoffen, die niet of niet volledig zijn gereguleerd en waarvan verspreiding en de risico's in het milieu minder bekend zijn. Het betreft bijvoorbeeld medicijnen en hormonen.
help
Release of CO2 and CH4 from lakes and drainage ditches in temperate wetlands \ Biogeochemistry : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Schrier-Uijl, A.P. \ Veraart, A.J. \ Leffelaar, P.A. \ Berendse, F. \ Veenendaal, E.M. \ 2011
Shallow fresh water bodies in peat areas are important contributors to greenhouse gas fluxes to the atmosphere. In this study we determined the magnitude of CH4 and CO2 fluxes from 12 water bodies in Dutch wetlands during the summer season and studie ...
help
Zeven jaar meten en verbeteren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kalkman, J. \ Dijkstra, R. \ Manneke, J. 't \ Stapel, W. \ 2013
In 2007 is Krimpen aan den IJssel gestart met meten aan grondwater, oppervlaktewater en riolering. Meer inzicht in het functioneren van het stedelijk watersysteem was nodig om goede keuzes te kunnen maken in deze waterrijke gemeente.
help
Vijf jaar monitoring Waterharmonica Aqualân Grou \ H2O online [Artikel]
Boomen, R. van den \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ 2013
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn, ondanks de goede zuiveringsprestaties, belangrijke puntbronnen van nutriënten en fecale verontreiniging naar het oppervlaktewater. Nabehandeling van effluent in een moerassysteem kan een aanzienlijk deel van die ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ H2O online [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
De belangrijkste bronnen van methaanemissie in een rioolwaterzuivering met slibgisting bleken de slibopslagtanks ná gisting te zijn. Dit vormde de aanleiding voor STOWA voor een onderzoek naar de mogelijkheden om deze emissie te inventariseren en te ...
help
Reductie van de methaanemissie in de afvalwater- en slibketen [Boek]
Voorthuizen, Ellen van \ Wiegant, Wim \ Fokken, Martijn \ 2016
Doelstelling van het onderzoek is om concrete maatregelen te vinden die de emissie van methaan verminderen bij het transport (door het waterschap) en het zuiveren van afvalwater en bij de verwerking van slib binnen de grenzen van de zuivering. De maa ...
help
Verantwoord modelgebruik bij investeringen in het riool \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ Boomgaard, M. \ 2007
Sinds 1995 worden in Nederland de richtlijnen uit de Leidraad Riolering toegepast om het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van gemengde rioolstelsels te toetsen; deze toetsing is vereist om een lozingsvergunning voor riooloverstortingen te ...
help
Emissie-immissie : prioritering van bronnen en de immissietoets [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2000
help
Nalevering van carbendazim uit slootbodems in bollenteeltgebieden : de rol van nalevering uit slootbodems bij het ontstaan van normoverschrijdingen in oppervlaktewater [Boek]
Lans, A. van der \ Beltman, W. \ 2008
In discussie tussen de waterschappen, onderzoekers en bollentelers werd geopperd dat de overschrijdingen van carbendazim in het oppervlaktewater mogelijk niet alleen worden veroorzaakt door recente emissieroutes op het erf en het veld, maar dat nalev ...
help
Handhavingsplan Lozingenbesluit open teelt en veehouderij [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.