Login

Hydrotheek

help
'Laten we onszelf geen onhaalbare doelen op de hals halen' : dijkgraaf Monique de Vries over Kaderrichtlijn Water \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2006
Waterschappen staan aan de vooravond van wellicht de grootste opgave uit hun geschiedenis: de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De visie van dijkgraaf De Vries op de te bereiken waterkwaliteit
help
Nieuws uit Brussel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2005
Twee maal dreigde het Europarlement afgelopen maanden een richtlijn aan te nemen die grote nadelen zou opleveren voor de Nederlandse waterschappen (namelijk over zwemwaterkwaliteit en over muskusrat). Het werden even zovele successen voor de vertegen ...
help
Europese Grondwaterrichtlijn: stimulans voor gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwenhuis, R. \ Duijne, H. van \ Kessels, E. \ 2009
De Grondwaterrichtlijn is een dochterrichtlijn van Kaderrichtlijn Water. In Nederland bestond de angst dat een te rigide invulling zou kunnen leiden tot een inperking van de mogelijkheden voor een nationaal risico- en gebiedsgericht beheer van veront ...
help
Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand [Boek]
Europees Parlement \ Raad van de Europese Unie \ 2006
help
De nationale Werkgroep Grondwater : activiteiten van de Werkgroep Grondwater in 2007 [Boek]
Zijp, M.C. \ 2007
Dit briefrapport geeft een overzicht van de werkzaamheden van de nationale Werkgroep Grondwater in 2007. In deze werkgroep werken de ministeries, provincies, waterschappen, gemeente en onderzoeksinstituten samen aan de implementatie van het grondwate ...
help
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG = Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil = Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates = Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC [Standaard]
2000
help
Code goede landbouwpraktijken : EG-nitraatrichtlijn (EG 91/676) [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1993
help
Waterschappen kunnen niet om Europa heen! : bestuursvoorzitter KED Jan Kees Wiebenga \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2004
Interview met Wiebenga Kenniscentrum Europa Decentraal (KED). Het KED is opgericht om de leemten in kennis en het gebrek aan expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten
help
Mest in water : de ontwikkelingen rond de begrippen 'lozing' en 'oppervlaktewater' uit richtlijn 76/464 en rechtstreeks werkende bepalingen uit de nitraatrichtlijn \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2002
In de afgelopen tijd is er regelmatig jurisprudentie verschenen waarbij ter discussie stond of de Europese regelgeving wel juist is geïmplementeerd in ons nationale recht
help
Kaderrichtlijn Water voor 'bodemmensen' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Guijt, R.C. \ 2005
Er wordt in bodemland veel gesproken over de KRW. Zeker waar het om grondwater gaat, is er een duidelijke relatie met de wereld van de bodemkundigen. Een korte uitleg over de gevolgen van de richtlijn binnen de bodemkunde
help
Rwzi Horstermeer is proeftuin voor zuiveringstechnieken [afvalwater] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Menkveld, H.W.H. \ Neef, R. \ 2005
Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water laat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek verrichten naar verdergaande verwijdering van nutriënten, zware metalen en prioritair (gevaarlijke) stoffen uit rwzi effluent. Proefinst ...
help
Elf watervragen aan Peter van Rooy voorzitter Waterbond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2006
Elf vragen aan Peter van Rooy, voorzitter waterbond over o.a. Kaderrichtlijn Water, waterbeleid en water: vriend of vijand
help
Machinerichtlijn : functionele aanpassingen vergen een nieuwe CE-markering [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2006
Machines die vanaf 1995 binnen de Europese Unie worden afgezet, moeten voldoen aan de zogenoemde Machinerichtlijn. Wanneer aan alle eisen van deze richtlijn is voldaan, moet een fabrikant zijn machine voorzien van een CE-markering. De koper weet dan ...
help
Voorstellen voor trendbepaling in grondwater voor de KRW [Boek]
Verweij, W. \ Zijp, M.C. \ Boumans, L.J.M. \ Reijnder, H.F.R. \ [2011]
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijg ...
help
Ontzilting van brak grondwater: mag dat zomaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Keessen, A. \ Pelamonia, J. \ 2013
Verzilting bedreigt de zoetwatervoorziening in West-Nederland. Een ontziltingsinstallatie voor drink- of bedrijfswater kan een geschikte oplossing zijn, maar ontzilten is onlosmakelijk verbonden met het lozen van brijn (water met zeer hoge zoutconcen ...
help
EU water governance : striking the right balance between regulatory flexibility and enforcement? \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Green, O.O. \ Garmestani, A.S. \ Rijswick, H.F.M.W. \ Keessen, A.M. \ 2013
Considering the challenges and threats currently facing water management and the exacerbation of uncertainty by climate change, the need for flexible yet robust and legitimate environmental regulation is evident. The European Union took a novel appro ...
help
Nieuwe mogelijkheden tot regulering van waterkwaliteitseisen in Nederland [Boek]
Backes, C.W. \ Kruyt, R.L. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
De waterkwaliteitseisen uit de Kaderrichtlijn Water (hierna KRW) en de daarop gebaseerde dochterrichtlijnen, zoals de Grondwaterrichtlijn en de (toekomstige) richtlijn over prioritaire stoffen moeten worden omgezet in nationaal recht. Mede naar aanle ...
help
Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van quintozeen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Decision de la ... concernant la non-incription du quintozene dans ... et le retrait des autorisations accordees aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Commission ... concerning the non-inclusion of quintozene ...and the acitve substance withdrawal of authorisaitons for plant-protection products containing this active substance = Entscheidung der Kommission von 27. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme von Quintozen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff = ... [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
help
Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van permethrin in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Decision de la Commission ... concernant la non-inscription de la permethrine dans l'annexe de ... et le retrait des autorisaitons accordees aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Commission decision ... non-inclusion of permethrin in Annex I ... and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this acitvie substance = Enstscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme von Permethrin in Anhang I der Richlinie 91/414/EWG des Rates und die Widerrufung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel miet diesem Wirkstoff [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
help
Beschikking van de Commissie van 20 december 2000 betreffende de niet-opneming van lindaan in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Décision de la Commission du 20 décembre 2000 concernant la non-inscription du lindane dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Entscheidung der Kommission von 20. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme des Wirkstoffs Lindan in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff = Commission decision of 20 December 2000 concerning the non-inclusion of lindane in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.