Login

Hydrotheek

help
Wat niet van waarde is, wordt niet beschermd \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Nijland, R. \ 2010
De natuur in Nederland staat onder druk. De biodiversiteit neemt nog altijd af. Hoe geven we het internationale jaar van de biodiversiteit dan toch nog wat glans? Vier Wageningse deskundigen (Berendse, De Snoo, Opdam en Braat) vertellen hoe het tij v ...
help
Grondwaterbiologie \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Schraa, G. \ Notenboom, J. \ 2003
Dit hoofdstuk (vanuit MNP) behandelt de relatie tussen grondwater en ecologie. In de ondergrond is de diversiteit van micro-organismen en meercellige organismen van belang. Daarbij zijn aspecten van biologische afbraak en de omzetting van organische ...
help
Baars: Perca fluviatilis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Voorhamm, T. \ 2011
In de Nederlandse wateren is de baars (Perca fluviatilis) een algemeen voorkomende vissoort. Vanwege de felrode staart, rode buikvinnen en niet te vergeten de donkere strepen op de flank is deze roofvis niet te verwarren met andere vissoorten.
help
Poelenplannen : RAVON en pragmatische soortbescherming in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Lenders, H.J.R. \ 1996
De cyclus van inventarisatie en monitoring, probleemsignalering en beleidsontwikkeling is pas rond als deze wordt afgesloten met uitvoering van het geformuleerde beleid. Ook in deze fase van uitvoering kan een PGO een belangrijke bijdrage leveren. Vo ...
help
Vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Tien, N.S.H. \ Miller, D.C.M. \ 2013
Vangstadviezen vanuit gegeven benadering hebben als doelstelling het voorkomen van (verdere) achteruitgang van een bestand. Een aantal scenario’s is onderzocht en per bestand worden acht mogelijke vangstadviezen gepresenteerd. De analyses wijzen op e ...
help
De Kempense heidelibel in het vijvercomplex van Midden-Limburg : positieve effecten van soortgericht beheer \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Beckers, G. \ Hendrix, R. \ Verschraegen, T. \ 2014
De Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum is een van de aandachtsoorten van het vijvercomplex Midden-Limburg. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het leefgebied van de Kempense heidelibel in het Vijvercomplex van Midden-Limburg, alsook op ...
help
Otterhabitat in Nederland : een onderzoek naar de geschiktheid van de Nederlandse binnenwateren als habitat voor de otter (Lutra lutra L.) = Otter habitats in The Netherlands : an investigation on the suitability of the Dutch fresh water systems as a living habitat for the otter (Lutra lutra L.) [Boek]
Veen, J. \ 1987
help
We weten nog veel te weinig van insecticiden : wondermiddelen of sluipmoordenaars? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
De wetenschap waarschut: waterorganismen en nuttige insecten gaan dood door het gebruik van insecticiden, vogels raken hun voedsle kwijt. Blijft de vraag of we het wel goed doen met de toelating van pesticiden.
help
Vismonitoring met kruisnet in en rond het Noordzeekanaal \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Goverse, E. \ 2015
Voor trekvissen is Nederland een lastig te nemen vesting. Een van de grotere wateren die de Noordzee en het zoete water verbindt, is het Noordzeekanaal. Op achttien locaties langs het Noordzeekanaal en de omgeving wordt intrekkende vis nu gemonitoord ...
help
Biodiversiteit en waterwinning [Boek]
Vewin \ cop. 2010
Aantasting van de biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigen uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen, zo staat het in het ‘Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011’ van het laatste kabinet-Balkenende. Maar het gaat h ...
help
De betekenis van de Biesbosch voor de natuurwetenschap in het bijzonder de biologie \ Akademiedagen : voordrachten / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen [Artikel]
Zonneveld, I.S. \ 1957
Ook de fauna herbergt soorten die buiten dit landschap weinig algemeen tot zeldzaam zijn. Onder de zoogdieren is de otter te noemen, die in de rustige grienden en kreken nog voorkomt, hoewel zwaar belaagd door de mens. Het eerste meer serieuze botani ...
help
Natuurtoets aanvullende ingrepen Proefproject Meers in 2006 : ten behoeve van de Flora- en Faunawet [Boek]
Peters, B. \ Kurstjens, G. \ 2006
Studie in opdracht van Maaswerken. Een inventarisatie van het voorkomen van: flora, fauna (vogels, reptielen, vleermuizen, vlinders, libellen, vissen). Met aansluitend ontheffingen voor ingrepen in zowel zomerbed als droge deel. Proefproject natuuron ...
help
Kikkers zitten té vaak in de put : uitvinders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Annemarie van Diepenbeek vult haar werkzame leven met gewervelde dieren. Het idee om kikkertrappen te plaatsen in rioolputten, zodat amfibieën niet onnodig verdrinken of verhongeren, leverde haar werkgever een nominatie op voor de Waterinnovatieprijs ...
help
Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in Gastel, 2009 - 2013 : onderzoek uitgevoerd in het kader van het project knoflookpad Strijper Aa [Boek]
Bosman, W. \ Struijk, R.P.J.H. \ 2014
De knoflookpad werd in 1982 in het Strijper Aa gebied ontdekt. In de periode 2000 – 2010 bleek dat de populatie in aantal achteruit ging. De knoflookpad gebruikte één water, het Hondsven, om zich voort te planten en de landhabitat bestond zeer waarsc ...
help
Spreeuw en boerenzwaluw nemen af door neonicotinoïden \ Nature Today [Artikel]
2014
Insectenetende vogels, zoals spreeuw en boerenzaluw gaan sterker achteruit in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Dit blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en tr ...
help
Meer dynamiek in het Nationaal Park de Biesbosch na de inrichting van natuurontwikkelingsgebieden \ De levende natuur [Artikel]
Sluiter, J.A. \ Saris, F.H. \ 2015
Het jaar 2007 vormt een nieuwe scheidslijn voor de Biesbosch. Ten behoeve van meer ruimte voor de grote rivieren is in dat jaar een aantal dijken van de Biesbosch doorgebroken, waarbij grote oppervlakten natuurontwikkelingsgebied onder invloed van ri ...
help
25 jaar op de bres voor vlinders en libellen [Boek]
Bouwman, J. \ 2008
Speciale uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Vlinderstichting. mei 2008. Meer dan 1250 projecten heeft De Vlinderstichting de afgelopen 25 jaar uitgevoerd en dat is veel teveel om allemaal aan de orde te laten komen. Daarom hier alleen een kort uittr ...
help
Actualisatie flora en fauna natuurontwikkeling Keent : fase 2 in 2006 [Boek]
Kurstjens, G. \ Felix, R. \ Heijkers, D. \ 2006
Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2 van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale project Keent is ca. 400 ha groot. Het omvat de omvorming van intensief benut landbouwgebied in ...
help
Zeldzame Kempense heidelibel in Weerribben \ Nature Today [Artikel]
2013
Duitse libellenonderzoekers hebben in de Weerribben een populatie Kempense heidelibellen ontdekt. Deze soort is niet alleen in Nederland zeer schaars, ook in de landen om ons heen is het een zeldzame verschijning. De komst van deze heidelibel is waar ...
help
Onderzoek visstand in de Friese boezemmeren : een onderzoek naar het verloop van visstand in de Friese boezemmeren gedurende de laatste veertig jaar in relatie tot waterkwaliteit en hydrologie [Studentenverslag]
Schalk, P. \ 2013
Aanleiding voor dit onderzoek is een zeer groot brasembestand en troebel water. Evenals de vraag wat een goede, passende visstand is voor de Friese boezem. Door dit troebele water en (te) groot aanbod van brasem voldoet de Friese boezem niet aan de d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.