Login

Hydrotheek

help
Grotere rol waterschappen bij financiering : hoogwaterbeschermingsprogramma \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2011
Niemand bestrijdt de urgentie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), wel gaapt een groot gat in de financiering daarvan. Betrokken overheden hebben gewerkt aan de totstandkoming van een bestuursakkoord met vergaande afspraken over financierin ...
help
Vergelijking begroting 2000 : [50 waterschappen] [Boek]
Werkgroep Begrotingsvergelijking \ 2000
help
Vergelijking begroting 2001 : van 56 waterschappen [Boek]
Smits, A.G.E. \ Werkgroep Begrotingsvergelijking \ 2001
help
Wat is maatschappelijk haalbaar? Financiering KRW en WB21 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2007
Het regeerakkoord besteedt meer dan in vorige jaren aandacht aan water. De financiële kant van het regionale waterbeheer blijft echter onderbelicht. De waterschappen onderzoeken of de eigen voorgestelde doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in c ...
help
Werk aan de winkel voor het financieringssysteem van het Nederlandse waterbeheer \ Water governance [Artikel]
Cleef, R. van \ 2015
Goed waterbeheer kan niet zonder een adequaat financieringssysteem. Nationaal en internationaal is er steeds meer aandacht voor de rol van het financieringssysteem. Mede door de rapportages van de OESO groeit het bewustzijn dat het verder ontwikkelen ...
help
Gat van ruim 1 miljard euro : hoogwaterbescherming \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2006
Sinds 1996 is er een wettelijke vijfjaarlijkse toetsing van de kwaliteit van de primaire waterkeringen. De tweede toetsing heeft recentelijk aangetoond dat een deel van de primaire waterkeringen niet meer voldoet aan de wettelijke norm. Het kabinet t ...
help
Unie-standpunt inzake rapport "De financien van het waterschap" \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Merkx, W.J.L.J. \ Kienhuis, J.H.M. \ 1984
help
Uniecommentaar op rapport werkgroep waterschapsfinancien \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1984
Uitgebreid commentaar op het in april 1983 uitgebrachte rapport "De financien van het waterschap". In hoofdlijnen onderschrijft het Uniebestuur het omslagstelsel, zoals dat in een toekomstige waterschapswet dient te worden neergelegd
help
Subsidieportal gepresenteerd: samenwerking onontkoombaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2004
Op een subsidieportal die sinds zeven september in de lucht is, moeten waterschappen zoveel mogelijk informatie kunnen vinden over voor het beschikbare subsidies
help
Hoe veilig willen we zijn? \ Onze Delta, onze toekomst : staat en toekomst van de Delta 2009 [Hoofdstuk uit boek]
2009
In 2011 neemt het kabinet een principebesluit over nieuwe normen voor waterveiligheid. Om dat voor elkaar te krijgen worden momenteel veel onderzoek en verkenningen uitgevoerd. De maatschappelijke discussie moet nog losbarsten: een discussie die voor ...
help
Vergelijking begroting 98 : Waterschap De Aa, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap de Dommel, Waterschap Friesland, Waterschap Groot Salland ... [Boek]
Werkgroep Begrotingsvergelijking 1998 \ 1998
help
Vergelijking begroting 2002 : het beleid en de financiën van de waterschappen vergeleken [Boek]
Smits, A.G.E. \ Werkgroep Begrotingsvergelijking \ 2002
help
Rekenkamers versterken waterschapsbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Tjalma, H. \ Stipdonk, V. van \ 2008
Nadat in 2006 een rekenkamer(commissie) verplicht werd voor gemeenten en provincies, heeft ook een aantal Waterschappen vrijwillig een dergelijk onderzoeksinstrument ingesteld. Hoe functioneerden rekenkamers tot op heden, en wat valt daarvan te leren ...
help
Duurzame financiering van de verbrede rioleringszorg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Leeuw, G. de \ Zuidervliet, J. \ 2009
Nu de datum van 1 januari 2010 dichterbij komt, hebben veel gemeenten het initiatief genomen om een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op te stellen om daarop de nieuwe rioolheffing te baseren. In de praktijk komen allerlei vragen naar boven ...
help
Duurzame financiering van de verbrede rioleringszorg (2) : "Het ideaalcomplex als stabilisator in het financieringsproces" \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zuidervliet, J. \ 2010
Dit artikel is een vervolg op een eerder artikel in het novembernummer van vakblad Riolering uit 2009 en gaat dieper in op de mogelijkheid, die de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording bieden om op basis van het zogenaamde ideaalcomplex ...
help
Vergelijkende BudgetAnalyse van waterschappen (VBA) \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Plooy, L.H.E.C. \ Teunen, H.M.R. \ 1993
help
Vergelijking begroting 99 : [49 waterschappen] [Boek]
Werkgroep Begrotingsvergelijking \ [1999]
help
Kosten realisatie milieu- en watercondities EHS en VHR : eindrapportage [Boek]
Stuurgroep Milieutekorten \ 2007
Eindrapportage over de kosten van het realiseren van de operationele doelstelling ‘Realisatie milieukwaliteit Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR) en de financiering. In deze notitie is een technische bereke ...
help
Financieel beheer van een complex project [Thema: Waterproductiebedrijf Heel] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arendonk, C. van \ Frijns, S. \ Leeuwis-Tolboom, J. \ 2002
Hoe heeft Waterleiding Maatschappij Limburg de kosten in de hand kunnen houden bij de bouw van waterproductiebedrijf Heel. Uitleg over projectorganisatie, planningsprogramma en financieel beheerssysteem, continue bewaking van project en financiële vo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.