Login

Hydrotheek

help
Geokunststoffen in de wegenbouw en als grondbewapening [Boek]
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek \ 1995
Dit handboek kent twee onderdelen: deel 1 betreft de toepassing in de wegenbouw. Deel II behandelt de toepassing van geokunststoffen als grondwapening.
help
Het grondwatermodel als civieltechnisch gereedschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hemker, C.J. \ Janssen, G.J.M. \ 1999
help
Vervuilde bagger is bruikbaar als ondergrond voor weg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Bagger lijkt geen goede ondergrond voor een weg. Het kan echter hard gemaakt worden, zodat het wel bruikbaar is. Bovendien kan de vervuiling op een veilige manier uitgespoeld worden. Een praktijk proef moet uitwijzen hoe bruikbaar deze methode is
help
Bepaling van de componenten van de zakking na grondwaterstandsdaling [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1967
help
Definitiestudie WINBOS : definitiefase instrumentarium waterhuishouding in het Natte Hart (INWIN) [Boek]
Oosterberg, W. \ Breukers, C. \ Kok, M. \ 1997
help
Nieuw 'low corrosion'-staal: AMLoCor \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Mulders, P. \ 2014
In funderingstoepassingen, zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Met name in kadeconstructies worden stalen damwanden en combiwanden toegepast. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het ontwerp ...
help
Geen paalrot in Woerden door zuurstofremmende kleilaag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nelemans, P. \ Profittlich, M. \ 2015
Uitgebreid en innovatief funderingsonderzoek in 2014 bij woningen in het Schilderskwartier in Woerden had een verrassende uitkomst: schimmels tasten op deze specifieke locatie de grenen en vuren palen niet aan door het zuurstofarme bodemmilieu. Dit a ...
help
Paalfunderingen nog steeds discutabel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Het normalisatie-instituut NEN is al jaren druk doende de norm voor funderingspalen NEN 9997 te herzien. De normcommisse gaat ervan uit dat de tot nu toe gehanteerde regels palen opleveren die 33 procent te weinig draagvermogen hebben. Geotechnisch d ...
help
Retourproeven in De Bilt [Boek]
Snelting, H. \ 1989
Nagegaan is onder welke omstandigheden een retourbemaling een reële oplossing biedt voor het beperken van grondwaterstandsverlagingen in de omgeving van een bouwput
help
Dordrecht herstelt versleten kademuur Damiatebolwerk : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijke, A. van \ Hilgers, J. \ 2011
De uit 1910 stammende kademuur van het Damiatebolwerk in Dordrecht is in 2009 gerenoveerd. Uitgebreid onderzoek legde de oorzaken vast van de degradatie van fundering en opbouw. Bij de uitvoering was het tijdsaspect van minder belang, de interactie m ...
help
Literatuurstudie naar de verandering in mechanische eigenschappen van funderingshout t.g.v. aantasting door bacterien of schimmels [Boek]
Kuilen, J.W.G. van de \ 1990
help
Praktijkonderzoek naar de invloed van de verlaging van grondwaterstand op de conditie van horizontale houten funderingsdelen [Boek]
Esser, P.M. \ Merrienboer, A.C. van \ 1989
help
Probleemverkenning : definitiestudie instrumentarium waterhuishouding in het Natte Hart [Boek]
Boekhold, A. \ Iedema, W. \ 1997
help
Zakking van maaiveld in de polder Assendelft [Boek]
Schothorst, C.J. \ 1968
In de Zuiderpolder van Assendelft is een directe ontwatering niet mogelijk, omdat de waterstand gemiddeld laag gehouden wordt. Het betreft hier een extreme vorm van "pannigheid". Dat is een holle ligging van het maaiveld. In sommige gevallen wordt ee ...
help
Inspectie kademuren met 3D realtime akoestische opnamen : dossier Ondergrondse constructies en geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Made, C.J. van der \ Hoogenberk, R. \ 2014
Binnenstedelijke kademuren staan momenteel in de belangstelling. Wat de status is van het deel beneden de waterlijn is veelal onbekend. Door gebruik te maken van de '3D real-time akoestische camera' is het mogelijk om 'filmopnamen' te maken van de ka ...
help
Nader onderzoek naar oxydatie van veengronden, literatuuroverzicht en metingen aan veenmonsters [Boek]
Otten, W. \ 1985
Veenland zakt zelfs bij een ondiepe ontwatering voornamelijk ten gevolge van oxydatie met een snelheid van 2 mm per jaar. Peilverlagingen, welke worden toegepast om aan de huidige eis van produktiviteit en draagkracht te voldoen, veroorzaken een verd ...
help
Civieltechnische aspecten van de grondwateroverlast in stedelijk gebied \ Grondwateroverlast bestuurskundig bezien [Hoofdstuk uit boek]
Wind, H.G. \ 1988
help
Beheren van waterbergende wegen is voor 50% ontwerpen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Groot, A. de \ 2010
Waterberging in de wegfundering wordt in Nederland al weer tien jaar toegepast. Aanvankelijk was er bij ontwerpers en beheerders nog enige terughoudendheid. Maar de eerste geslaagde projecten met soms spectaculaire waterdemonstraties overtuigden al s ...
help
Geotechnisch onderzoek bij peilverlagingen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hannink, G. \ 1989
help
Laboratoriumonderzoek naar de invloed van de verlaging van de grondwaterstand op de conditie van horizontale houten funderingsdelen (eindrapport) [Boek]
Esser, P.M. \ Buitenkamp, H.S. \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.