Login

Hydrotheek

help
Urgente bouwopgave stimuleert ontwikkeling waterwonen \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
2007
In eerste instantie leek het erop dat de provincies Noord- en Zuid-Holland de minister teleur moesten stellen. In het kader van de Nota Ruimte had Sybille Dekker, indertijd minister van VROM, gevraagd of, waar en hoe er 10.000 tot 20.000 woningen bui ...
help
Gebiedsprocessen: "waterschap krijgt bijna altijd zijn zin!" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Tromp, E. \ Abels, W. \ 2011
Hoe komt besluitvorming over waterbelangen in gebiedsontwikkeling tot stand? Dit was het hoofdonderwerp van Ellen Tromp en Wim Abels bij hun afstudeeronderzoek Bestuurskunde. Welke kennis wordt gebruikt bij het opstellen van wateradviezen? Zij ontwik ...
help
Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water : "meer verbinding tussen ruimtelijk beleid en water organiseren" \ Waterforum online [Artikel]
Elshof, L. \ 2014
Sinds vorig jaar is Peter Heij (1957) directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Integrale gebiedsontwikkeling ziet hij als een spannende opdracht, net als de verschuiving naar een decentrale organisatie. Heij ...
help
Praktijkscan gebiedsgericht grondwaterbeheer [Studentenverslag]
Stevens, Bregt \ 2011
Verslag n.a.v. stage bij provincie Noord Brabant op basis van interviews. In Nederland bevinden zich diverse grootschalige grondwaterverontreinigingen, welke vaak zijn ontstaan door historische verontreinigingen en door te weinig gebruik van handhavi ...
help
Tegenwind bij groeiende sleutelrol water in gebiedsontwikkeling : creatief met water \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2011
Fysiek is water al eeuwen sturend in de Hollandse ruimte. Maar in beleidsplannen valt dat tegen. Juist nu de opkomende integrale gebiedsontwikkeling nieuwe perspectieven biedt dreigt fnuikend geldgebrek. Of maakt de financiële watersnood juist creati ...
help
Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie [Boek]
Driessen, P.P.J. \ Gier, A.A.J. de \ Meijerink, S.V. \ Pot, W.D. \ Reudink, M.A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Schueler, B.J. \ Tennekes, J. \ Termeer, C.J.A.M. \ cop. 2011
In dit rapport worden de vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering vanuit een geïntegreerde wetenschappelijke benadering behandeld. Aan het rapport is door vert ...
help
Geotechniek goed inzetbaar voor duurzaam resultaat : praktijkvoorbeelden tijdens vier projectfasen : dossier Ondergronds \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hounjet, M. \ Tromp, E. \ 2011
Voor gemeente of projectontwikkelaar zijn makkelijk toepasbare geotechnische middelen beschikbaar om inzicht te krijgen in hoe de ondergrond reageert op toekomstige ingrepen. Daarmee is het mogelijk in de diverse projectfasen beslissingen te nemen, d ...
help
Evaluatie waterbergingsgebied Puntbeek : toetsing van de hydrologische en ecologische doelstellingen [Studentenverslag]
Grinsven, A. van \ Verwoerd, L. \ 2010
Een van de waterbergingsgebieden waar relatief veel informatie van bekend is, is het waterbergingsgebied Puntbeek. Tijdens de afstudeeropdracht is voor het gebied Puntbeek een evaluatie uitgevoerd waarbij alle doelstellingen zijn getoetst. Hierbij sp ...
help
Organisatie en financiering van gebiedsgericht grondwaterbeheer [Boek]
Schuur, G. \ Kroone, E. \ Koenraadt, R. \ 2011
Een aantal gemeenten staat aan de vooravond om ideeën omtrent gebiedsgericht grondwaterbeheer van de fase van visievorming naar de uitvoering te brengen. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Dit rapport is onder andere gestoeld op ervari ...
help
Commissie Ruimte en Water: waterbeheer vroegtijdig verankeren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2010
Het kan en moet een stuk beter in de samenwerking tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Een commissie bracht een manifest uit over dit onderwerp. "Hoe vroeger de waterschappen meepraten bij de planologische inrichting van een gebied, hoe beter" ...
help
Klaar voor hoogwater : waterveiligheid en gebiedsontwikkeling in Rotterdam \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Kronberger-Nabielek, P. \ Veelen, P. van \ 2010
De kans op overstromingen in het buitendijks gebied van Rotterdam neemt toe. Door hoogwater zoveel mogelijk lokaal te beperken, kan dit risico worden verkleind. Waterveiligheid en gebiedsontwikkeling moeten nauwer samenwerken en zich bedienen van een ...
help
Bewuste rolkeuze in gebiedsprocessen \ H2O online [Artikel]
Büsscher, C. \ Pieron, M. \ 2014
Organisaties uit alle gelederen van de watersector zijn betrokken in complexe gebiedsprocessen. Die kenmerken zich door onderling samenhangende vraagstukken, een diversiteit aan actoren en divergerende belangen. Welke rol vervul je (van oudsher) als ...
help
De bodem: een stevige basis : een breed bodemadvies voor ruimtelijke ontwikkelingen [Brochure]
[ca. 2014]
In de huidige praktijk van ruimtelijk planning en gebiedsontwikkeling speelt de ondergrond volgens de lagenbenadering uit de Nota Ruimte een medebepalende en sturende rol. De ondergrond bepaalt mede op welke plek binnen de gemeente het beste woningen ...
help
Roep om regie bij grondwaterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kluijtmans, P. \ Smidt, E. \ 2009
De stroomgebiedsbeheerplannen liggen klaar voor de inspraak. Het GSG-platform (gebieds- en systeemgericht grondwaterbeheer) van de Stichting Kennisontwikkeling en -overdracht Bodem (SKB) liet eind vorig jaar de gronwatersector in Nderland met de plan ...
help
Cultuuroevers -oevers van betekenis [Boek]
Kwaadsteniet, P. de \ 2010
Cultuuroevers zijn geen nieuwe vorm van oeverinrichting, maar zijn een concept voor omgang met cultuurhistorie. Door al vroeg in het planproces ook de cultuurhistorie te betrekken bij de ontwerpvraag, worden meerdere doelen gediend. Het eigene van de ...
help
Veiligheid voorop bij investeringen in watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Het Deltaprogramma blijft overeind. Deltacommissaris Wim Kuijken hoeft zich geen zorgen te maken. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu herhaalde het enkele malen tijdens het eerste nationale Deltacongres op 4 november 2010 in Sche ...
help
Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling [Boek]
Opdam, P. \ Elands, B. \ Grashof, C. \ Haan, H. de \ Hagens, J. \ Knaap, W. van der \ Snep, R. \ Steingröver, E. \ Bouwmeester, H. \ Blaeij, A. de \ 2009
Gebiedsontwikkeling heeft als doel het fysieke landschap aan te passen aan de wensen van de gebruikers, zodat het landschap beter, mooier en waardevoller wordt. In de loop van het ontwikkelingsproces worden daarover besluiten genomen waarbij uiteenlo ...
help
Rijk of regio? : wie regisseert straks de uitvoering van het Deltaprogramma Rivieren? [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2012
Terwijl het Rijk haar verantwoordelijkheid houdt voor de waterveiligheid, hebben gebiedspartijen tegenwoordig de mogelijkheid om aan de riviermaatregelen eigen gebiedsopgaven te koppelen, zoals recreatie, infrastructuur of woningbouw. Het Deltaprogra ...
help
Meiny Prins: creëer ruimte voor het experiment \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
Prins, M. \ 2011
Meiny Prins is lid van het Topteam Water en algemeen directeur van het bedrijf Priva, dat duurzame oplossingen ontwikkelt voor klimaatbeheersing en procesbeheer in de (glas-)tuinbouw en in de utiliteitsbouw. In maart 2009 werd ze verkozen tot Zakenvr ...
help
Het waterschap als gebiedsontwikkelaar \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Eijk, S. van \ Koenraadt, R. \ Boland, D. \ Willems, F. \ 2009
Het lijkt een gekunstelde constructie: waterschappen in de rol van gebiedsontwikkelaar. Waterschap De Dommel laat echter zien dat het de realisatie van een grote gebiedsontwikkeling een geweldige duw in de goede richting kan geven. Waterschappen zoud ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.