Login

Hydrotheek

help
Verbindend water in een veranderende praktijk [Boek]
Aanjaagteam Waterketen \ 2012
Op dit moment Met de lange termijn visie voor de waterketen "Verbindnend water" is door alle betrokken partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neergezet. Een toekomstbeeld dat gaat over hergebruik van afvalstoffen, terugwinnen van energie, flexibele s ...
help
Benchmark 2013: irritator én inspirator \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ Ven, F. van de \ 2013
Dit jaar doen de gemeenten opnieuw de Benchmark Rioleringszorg 2013, waaruit net als in 2010 een gezichtsbepalend koepelrapport over onze sector voorkomt. De redactie sprak met projectmanager Eric Oosterom van Stichting RIONED over het nut en het bel ...
help
Klimaatverandering bij Overijsselse gemeenten: sectorale aanpak nog altijd troef, RO aan de zijlijn \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Berg, M. van den \ Bots, W. \ 2012
De stevige winterkou in februari ten spijt, wordt het klimaat warmer en natter. Dat vraagt ook om samenhangend gemeentelijk beleid. Maar uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat gemeenten 'klimaat' typisch sectoraal opvatten, waarbij de af ...
help
Andere kijk op riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2012
De plicht tot aansluiting van de particuliere riolering op het openbaar riool is uit het Bouwbesluit verdwenen. In de praktijk zijn echter in het stedelijk gebied nauwelijks andere mogelijkheden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater dan op het ...
help
Klimaatrobuust ontwerpen door beter bouwrijp maken \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Het niet goed bouwrijp en woonrijp maken is een belangrijke oorzaak van latere problemen met de waterbeheersing en met zettingen. Een onderschat probleem, dat vaak flinke schade oplevert, zowel in kwalitatieve zin als in termen van geld. Het project ...
help
Rioolvervanging met oog voor de omgeving \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Eijking, T. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2014
Veel rioolstelsels in binnenstedelijke gebied zijn verouderd en aan vervanging toe. De aanleg van een nieuwe riolering gaat niet zonder slag of stoot. Gemeentes kiezen steeds vaker voor een zorgvuldige voorbereiding. Ingenieursbureau Fugro start met ...
help
Adaptatiescan voor lokale overheden [Factsheet]
Star, J.K. \ [2008]
Bij lokale overheden is de kennis en het besef over de noodzaak voor adaptatie vaak (nog) niet aanwezig, met name op werkterreinen buitengebied en waterbeheer. Deze adaptatiescan is een aanvulling op al bestaande instrumenten die hun waarde in de pra ...
help
Ina Adema, portefeuillehouder water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: "Niet de structuur, maar de inhoud centraal stellen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het kabinet heeft eind april 2011 een nationaal bestuursakkoord gesloten met de koepels van andere overheden: het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. Een akkoord over de verdelin ...
help
Water brengt partijen aan tafel : goed waterbeheer is maatwerk, dat we samen met alle betrokkenen doen [thema water] \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2004
De Watertoets is een belangrijke verandering in het waterbeheer. Wanneer waterschappen en gemeenten onderhandelen over concrete locaties moet het waterbelang nog te vaak het onderspit delven. Als de betrokken partijen meer gaan samenwerken biedt dat ...
help
De waarde van een gemeentelijk grondwatermeetnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zelfde, A. van 't \ 2011
Door verandering in wetgeving is nu ook grondwaterzorgplicht een taak van de gemeente. Dat betekent nogal wat. Bovendien neemt de drukte in de ondergrond toe door de groei van het aantal grondwatergebruikers, vooral in grote steden. Ondergrondse bela ...
help
WION: een stimulans voor revisieverwerking? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Meijer, D. \ Smits, J. \ 2011
In deze tijd van bezuinigingen moet het rioolbeheer goed geregeld worden. Om de riolering te beheren en te vernieuwen, moet aan drie basisvoorwaarden worden voldaan. De gemeente moet weten wat wordt beheerd, wat de onderhoudstoestand is en hoe het sy ...
help
Toestandsbeoordeling; de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Swart, J. \ Hartemink, J. \ Bosch, M. \ 2012
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) van vrijwel alle gemeenten is opgenomen jaarlijks een deel van de bestaande riolering te inspecteren. De rioolgegevens en eventuele problemen bepalen op welke wijze dient te worden geinspecteerd. De inspectiem ...
help
KRW-pilots zijn proeftuin voor het nieuwe waterbeheer \ DHV times : internationaal tijdschrift van de DHV Groep [Artikel]
2006
Wat de consequenties zijn van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verschilt van gemeente tot gemeente. Zeker is wel dat vrijwel iedere gemeente er mee te maken krijgt, want zonder de inzet van de lokale overheden zijn de doelstellingen van ...
help
Gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast : wetgeving, rechtspraak en praktijkvoorbeelden [Boek]
Mols, J. \ Schut, M. \ [ca. 2011]
Door klimaatontwikkelingen neemt het aantal (zeer) hevige buien toe. De riolering is relatief gevoelig voor kortdurende, zware buien. Hierdoor hebben rioolstelsels steeds meer moeite om het hemelwater te verwerken. Deze publicatie gaat aan de hand va ...
help
Onderhoudskosten minimaliseren door kennis : 100.000 storingsmeldingen drukriolering per jaar [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teunissen, H. \ 2007
Bij de verantwoordelijke mensen ontbreekt dikwijls de nodige achtergrondkennis voor het plegen van onderhoud aan het gemeentelijke drukrioleringssysteem. Gewezen wordt op het feit dat het op peil brengen en het op peil houden van kennis over rioolpom ...
help
Slim rioleringsbeheer is lokaal maatwerk : meer aandacht voor relatie met openbare ruimte : dossier Beheer riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snaterse, C. \ 2010
Slim beheer is bij de riolering de laatste jaren in het gedrang gekomen. Elk rioolstelsel is anders, dus verschillen ook de eisen aan vuilemissie en wateroverlast. De grootste doelmatigheidswinst ligt in de afstemming met de openbare ruimte. Goed beh ...
help
Prestaties spuitkop en spoeldruk gecontroleerd : gemeente Arnhem controleert rioolreinigingsvoertuigen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
IKT Nederland heeft onlangs in opdracht van de gemeente Arnhem een aantal testen en metingen uitgevoerd bij drie rioolreinigingsvoertuigen. De proeven hadden o.a. als doel om de druk vast te stellen waarmee het water de spuitkop verlaat. Het vermogen ...
help
Geo-analyse bij rioolvervanging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kwaadsteniet, M. de \ Kooijman, W. \ 2014
Gemeenten kiezen vaker voor een zorgvuldige risicoanalyse voorafgaand aan het vervangen van riolering. Daarbij is het nodig de (ondiepe) ondergrond, de kwetsbaarheid van de bebouwing en de effecten van de aanleg op de omgeving inzichtelijk te maken. ...
help
'Lean leidt tot minder overlast bij rioolaanleg' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lambregtse, B.J. \ 2014
Hoe lang mag een weg opgebroken zijn vanwege rioleringswerkzaamheden? Hoeveel overlast mogen weggebruikers, omwonenden en winkeleigenaren hiervan hebben? Vragen die leven bij gemeenten en aannemers. Toepassing van het Lean-principe, dat gericht is op ...
help
Leren, innoveren, discussiëren : Rioneddag 2014 \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ 2014
Kennisuitwisseling staat centraal op deze interactieve Rioneddag. Maar zoals elk jaar is de ontmoeting minstens zo belangrijk als het programma.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.