Login

Hydrotheek

help
Samenvatting van de resultaten van het regionaal hydrologisch onderzoek in de provincie Groningen [Boek]
Beugelink, G.P. \ 1985
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van het geohydrologische onderzoek, zoals dat door RIVM in de afgelopen jaren is verricht.
help
Geohydrologische kartering \ Verslag technische bijeenkomst / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings of the technical meetings / Committee for Hydrological Research T.N.O. = Comptes rendus des sessions technique / Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques [Jaarverslag]
1964
De wenselijkheid van het opstellen van geo-hydrologische kaarten als inventarisatie van beschikbare gegevens en uitgangsmateriaal voor verder geohydrologisch onderzoek is de laatste jaren sterk naar voren gekomen. Geo-hydrologische kaarten moeten wor ...
help
Recensie: Grondwaterzakboekje [van] auteur Bram Botje, 2011 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Het grondwaterzakboekje bestaat uit 21 hoofdstukken en een uitgebreide appendix. Het boekje gaat over het gedrag van grondwater en over het gebruik. Het is een resultaat van de auteur, gekoppeld aan een groot aantal meelezers. "... in elk geval een s ...
help
Het ingewikkelde grondwater \ De wijerd [Artikel]
Menke, H. \ 2006
Het grondwaterregime van de Veluwe wordt eenvoudig voorgesteld: het is een grote berg zand, en daaronder bevindt zich een enorme voorraad grondwater. Dit artikel nuanceert dat beeld. Een artikel over: stuwwallen, sprengen, grondwateraanvulling; mede ...
help
Ellersinghuizerveld : verkenning locale geohydrologische situatie en potenties : eindrapportage [Boek]
Grontmij \ Iwaco \ 2001
help
Voortgang grondwaterzakboekje \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 2015
In november 2011 is het grondwaterboekje uitgegeven, een compendium op het gebied van grondwater voor (ontwerp en advies) praktijk. Er ligt nog een stuwmeer aan slecht ontsloten of in onbruik geraakte grondwaterkennis in kantoorkasten, die in snel te ...
help
Hydrologisch onderzoek naar de winningsmogelijkheden van grondwater [Boek]
Meinardi, C.R. \ Heij, G.J. \ Lanen, H.A.J. van \ 1980
help
Boekbespreking : History of Hydrogeology \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M. van der \ 2014
Steeds vaker worden er archieven vernietigd, wordt er ervaring weggegooid, wordt wetenschapsgeschiedenis als irrelevant terzijde geschoven. We zien dit bij de door budgettaire problemen tot samenvoeging genoopte bibliotheken, opheffing van unieke col ...
help
Natuurlijke grondwaterstroming in sedimentaire bekkens : (de rol van grondwaterstroming in regionale stromingsstelselanalyses) [Boek]
Zijl, W. \ 1990
Aardwetenschappers, en vooral hydrogeologen, verwachten in het algemeen niet zo veel van wiskunde. De geologische werkelijkheid is immers zo grillig en onvoorspelbaar dat geloof in exacte mathematische formuleringen als niet anders dan een dwaling be ...
help
De toepassing van matrixfuncties in de geohydrologie : voordracht ter gelegenheid van de studiedag van de hydrologische kring, te houden op 4 oktober 1984 [Boek]
Zeeland. Provinciale Waterstaat \ 1984
Het voorliggende artikel heeft ten doel te demonstreren hoe met behulp van de theorie van de matrixfunkties ook voor situaties met veel watervoerende lagen relatief eenvoudige analytische uitdrukkingen af te leiden zijn.
help
Over grondwaterstroomingen bij wateronttrekking door middel van putten [Proefschrift]
Glee, G.J. de \ 1930
help
Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het Prunjegebied (Schouwen-Duiveland) [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1962
Ten behoeve van een kwelonderzoek, dat in het kader van het Deltaplan in het Prunjegebied op Schouwen-Duiveland wordt uitgevoerd, is de geohydrologische gesteldheid van dit gebied onderzocht.
help
Geo-hydrologische omstandigheden bij het waterwingebied van de gemeente Wageningen [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ 1977
help
Bodemkundig- en geohydrologisch onderzoek Houtwiel, gemeente Dantumadeel [Boek]
Grontmij \ 1991
help
Voorlopig protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen in Nederland [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2008
Het RIVM heeft een protocol opgesteld waarmee de grondwaterbeheerders in Nederland de chemische toestand van grondwaterlichamen op eenduidige wijze kunnen beoordelen. Nederland is verplicht om elke zes jaar de Europese Commissie te rapporteren over d ...
help
Geohydrologische interpretatie van het grondwatervlak in Midden Noord-Brabant [Boek]
Bon, J. \ 1976
In het kader van het geohydrologisch onderzoek van de Coördinatiegroep Midden Noord-Brabant werd een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen de stroming van grond en oppervlaktewater enerzijds en de opbouw van de ondergrond anderzijds.
help
Agrohydrologische profielen van Zeeland : een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter [Boek]
Ridder, N.A. de \ Voorthuysen, J.H. van \ Grient, J.H. van der \ Beltman, J.H. \ 1957
help
Rapport inzake een geo-hydrologisch onderzoek van terreinen der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen "Voorne's Duin" [Boek]
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening \ 1934
help
Advies ecosysteemdiensten grondwater [Boek]
Tuinstra, J. \ 2014
Ecosysteemdiensten zijn gedefinieerd als de voordelen die de mensheid ontvangt van ecosystemen. Het begrip ‘ecosysteemdiensten van grondwater’ heeft betrekking op diensten van ecosystemen, waarin grondwater een belangrijke rol speelt. De TCB vindt de ...
help
Eenige opmerkingen over zoogenaamde smeltwaterruggen in de omgeving van Apeldoorn \ Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [Artikel]
Edelman, C.H. \ Maarleveld, G.C. \ 1944
De langgerekte, smalle en vaak steile heuvelruggen die op de Veluwe en in het Gooi in grooten getale voorkomen, en van deze landschappen een integreerend bestanddeel vormen, vooral wanneer ze in de heide gelegen zijn, worden gewoonlijk als smeltwater ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.