Login

Hydrotheek

help
Huidige situatie waterhuishouding en de gevoeligheid van hydrologische en hydraulische parameters voor wijzigingen in de waterhuishouding : definitiefase instrumentarium Waterhuishouding in het Natte Hart [Boek]
Buiteveld, H. \ 1997
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 26 oktober 2007, Provinciehuis Zuid-Holland [Boek]
Janssen, R. \ 2007
In het onderzoeksproject “Waarheen met het Veen?” werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik, aan mogelijke oplossingen. De eerste workshop in deze serie heeft op 26 oktober plaatsgevonden op het provinciehuis in D ...
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 19 februari 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Deze bijeenkomst was weer een ontwerp-workshop, waarin de deelnemers meedachten over hoe het gebied in de toekomst ingericht zou kunnen worden. Startpunt van de workshop waren de landschappelijke modellen, maar de deelnemers werd ook gevraagd zelf ee ...
help
Verslag van de onderhandelingsworkshop "Waarheen met het Veen" : 9 december 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Centraal in dit onderzoek staat de rol van het waterbeheer en de gevolgen van waterbeheer voor het landschap, het landgebruik, de milieukwaliteit en de natuur. Het IVM project is een brugproject dat wordt gefinancierd uit beide BSIK programma’s. Het ...
help
Verslag van de projectgroepworkshop "Waarheen met het Veen" : 11 december 2007, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2007
In het onderzoeksproject “Waarheen met het Veen?” werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik, aan mogelijke oplossingen. Centraal daarin staat de rol van het waterbeheer. De tweede workshop, gehouden op 11 december ...
help
Hoe de bagger binnenboord! : hoe Midden-Holland invulling geeft aan het Besluit Bodemkwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Berg, B. van den \ Breedveld, M.M.S. \ 2011
Hoe kun je als gemeente zoveel mogelijk bagger verantwoord en nuttig hergebruiken? En welke mogelijkheden biedt het Besluit bodemkwalitiet hiervoor? Dit artikel geeft een kijkje in de keuken van het opstellen van gebiedsspecifiek beleid voor hergebru ...
help
Definitiestudie WINBOS : definitiefase instrumentarium waterhuishouding in het Natte Hart (INWIN) [Boek]
Oosterberg, W. \ Breukers, C. \ Kok, M. \ 1997
help
Hydrogeologic investigations in the Noordplaspolder, the Netherlands [Boek]
Verma, B.P. \ [ca. 1974]
the Netherlands, the use of the ground water for domestic, municipal, industrial and agricultural purposes is rapidly increasing and with the increasing requirements, it has become necessary to have a better insight in the subsurface geology and hydr ...
help
Houvast op slappe veengrond : onderwaterdrainage biedt kans voor behoud boer en bodem \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2009
De helft van de veenbodems in het Groene Hart is kwetsbaar tot zeer kwetsbaar. 15 procent is alleen met permanente vernatting te behouden, blijkt uit een omvangrijk onderzoek genaamd Waarheen met het Veen. Maar er zijn lichtpuntjes. Met uitgekiend wa ...
help
Ondertussen in Groot Mijdrecht Noord: 'Problemen komen op het bordje van de omliggende polders' \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Frans, P. \ 2011
Lange tijd stonden de ontwikkelingen in de polder Groot Mijdrecht Noord vooral in het teken van conflicten tussen bewoners en de provincie. Daarvoor kwam een oplossing met de Veenribbenvariant. Bewoners mochten blijven, en er komt natuur, maar dan ve ...
help
Probleemverkenning : definitiestudie instrumentarium waterhuishouding in het Natte Hart [Boek]
Boekhold, A. \ Iedema, W. \ 1997
help
Herijkt Plan de Venen 2007 [Boek]
Raymakers, O. \ Reuzenaar-Lieshout, L. \ Programmateam de Venen \ 2007
Concreet zijn de doelen in het herijkte plan vertaald naar een integrale ruimtelijke opgave voor een duurzame inrichting en beheer van het (veenweide)gebied De Venen. Hierin worden perspectieven geboden aan: • Landbouw: structuurversterking, aanbod G ...
help
Hulpmiddelen voor het maken van ruimtelijke keuzes voor de toekomst van de veenweidegebieden [Factsheet]
Janssen, R. \ [2008]
Veenweidegebieden hebben belangrijke functies. Twee van die functies, waterberging en koolstofopslag, hebben een direct verband met klimaatverandering. Deze functies worden direct beïnvloed door veranderingen in de grondwaterstand en de daarmee samen ...
help
De bosbouwkundige mogelijkheden op veengronden \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Lynden, K.R. van \ Guldemond, J.L. \ Molen, W.H. van der \ 1968
Onderzoek van de subgroep "Bos en bodem" van Werkgroep Bosbouw Randstad Holland naar de bodemgeschiktheid voor bosbouw.
help
Behoud veenweiden door aangepast peilbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, P.C. \ Querner, E.P. \ 2010
Als het huidige waterbeheer wordt voortgezet zal het unieke veenweidelandschap binnen afzienbare tijd verdwijnen. De enige mogelijkheid om deze ontwikkelingen af te remmen is verhoging van het waterpeil. Er zijn verschillende strategieën om dat te re ...
help
Revolutie in de polder \ AD Groene Hart [Artikel]
Vroman, I. \ 2005
Landbouw verdwijnt uit natte venen en maakt plaats voor recreatiegebieden en luxe woonwijken
help
Heikikkers inventariseren in het veenweidegebied \ Schubben en slijm [Artikel]
Goverse, E. \ Slagboom, R. \ Lugt, A. van der \ 2014
In het vroege voorjaarjaar trekken heikikkers massaal van hun overwinteringlocatie naar hun voortplantingswater, waarna een prachtig schouwspel zich voordoet met roepende blauwe mannetjes. Dit artikel behandelt naast specifieke kenmerken van het veen ...
help
Hotspot shallow waters and peat meadow areas [Boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 2012
This report presents a summary of the results of the first half of the activities carried out in the hotspot Shallow Waters and Peat Meadow Areas
help
Ingezonden: dynamisch amfibisch wonen \ Waterwonen [Artikel]
Ronday, B. \ Winkelaar, M. \ Nooyer, M. de \ 2008
Als we op de traditionele wijze blijven bouwen, wordt de kans op natte voeten groot. Ronday-winkelaararchitecten doet onderzoek naar een nieuwe manier van wonen in het Groene Hart. Het meervoudig ruimtegrburik door de aanleg van drijvende woonwijken ...
help
Laagwaterbeheer 2.0 : naar een nieuwe zoetwatervoorziening voor het Groene Hart : questions and answers [Boek]
Braakhekke, W. \ 2011
Stroming heeft een idee ontwikkeld voor een nieuwe zoetwatervoorziening. Het idee is: niet langer aanvoer vanuit het verziltingsgevoelige innamepunt bij Rotterdam/Gouda maar een gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Leidse Rijn/Oude Rijn inzetten voo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.